İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

 Adres

Hacı Bayram Mahallesi Sanayi Caddesi Ulus İşhanı Sitesi A Blok No:2 Altındağ / Ankara

 Telefon

 (0312) 306 82 01 - 306 82 02

 Faks

 

 

VİZYONU: Yetenekli personel, nitelikli eğitim, yüksek imaj, etik değerlere bağlılık ve etkili ekip anlayışı ile hedeflerine ulaşmak. 

 

MİSYONU: Yasalar, yönetmelikler, genelgeler ve norm kadro esasları doğrultusunda personel ataması ve personel yetiştirilmesini sağlamak, EGO Genel Müdürlüğümüzde verimliliği ve performansı artırmak. 


Kuruluşumuz personelini; ödevleri, görevleri, yetki ve sorumlulukları konusunda yetiştirmek, personelin değerlendirilmesinde ihtiyacı belirlemek.

 

BAŞKANLIĞIMIZIN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1) Personel politikasının belirlenmesi ve insan kaynakları planlamasını yapmak.

2) Personelin işe alınması, terfi, emeklilik, istifa, işten çıkarma, disiplin ve diğer tüm özlük hakları ile ilgili işlemleri yapmak.

3) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde belirtilen iş ve işlemleri yapmak.

4) Disiplin kurullarının oluşumu ve personelin disiplin cezalarının uygulanabilmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak.

5) Personel kayıtlarını güncel ve eksiksiz olarak tutmak.

6) Kuruluş kadrolarında çalışan ve ayrılan personelin maaş, ücret vb. istihkaklarına ilişkin tahakkuk işlemlerini yapmak, yapılan tahakkuk işlem tutarlarını ilgili birime intikal ettirmek.

7) Personelin Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve kayıtlarını tutmak.

8) Devlet Memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı gereğince yan ödeme ve özel hizmet tazminatı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

9) 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince gerekli işlemleri yapmak.

10) 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu gereğince gerekli işlemleri yapmak.

11) 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre öğrencilerin staj işlemlerini yürütmek.

12) Kuruluşun tüm hizmet içi eğitimleriyle ilgili iş ve işlemleri yapmak.

13) İdare Encümeninin raportörlük hizmetlerini yapmak.

 

İDARİ YAPI

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, kendi içerisinde beş ayrı Müdürlükten oluşmaktadır. Bunlar;

 1. İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
 2. Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü
 3. Kararlar ve Eğitim Şube Müdürlüğü
 4. Disiplin İşlemleri Şube Müdürlüğü
 5. İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

 

Amaç ve Hedeflerimiz

 • Başta insan kaynakları olmak üzere her konuda popülizmden uzak bir yönetim sergilemek.
 • Norm kadro kriterlerine ve Genel Müdürlüğümüz personel istihdam politikalarına uygun olarak personel istihdamının sağlanması, ihtiyaç olması halinde sözleşmeli teknik personel ile giderilmesi konusunda çalışmalar yapmak.
 • Personel maliyetlerimizi en alt düzeyde tutmak, bu suretle yatırıma daha çok para ayırmak,
 • EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde iş arayana iş icat edip iş bulmak yerine, ihtiyaç olan yere yetenekli ve nitelikli eleman bulmak.
 • Genel Müdürlüğümüz personelinin günün şartlarına ve gelişmelere uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak.
 • Kuruluşumuz personelini hizmet içi eğitim, seminer vb eğitimlere tabi tutarak, hizmet verimliliğini artırmak. 


Temel Politikalarımız

 • Etkin Kamu İşletmeciliğinde verimli ve nitelikli personel istihdamını sağlamak,
 • Kamu yönetiminde vizyon ve liderlik anlayışını esas tutmak, 
 • İş analizi ve görev tanımı yapmak,
 • Hizmet içi eğitime önem vermek,
 • Ekip çalışmalarını özendirmek,
 • Çalışan memnuniyetini artırmak,
 • Stratejik planlamayı en üst düzeyde uygulamak, 
 • İçsel potansiyele ve dinamiklere dayalı gelişme sağlamak,
 • Kurumsal kapasiteyi artırmak,
 • Yapılan işlerde denetime gerekli önemi vermek,
 • Yapılacak ihalelerde Kuruluş imkânları kullanılarak en ucuz maliyeti ortaya çıkarmak,
 • Şeffaflığı esas almak, 
 • Genel Müdürlüğümüz birimlerinin ihtiyaçlarını giderecek ve işin niteliğine göre personel tespit ve tayin etmek, 
 • Genel Müdürlüğümüz birimlerinin ihtiyacı olan personeli uzun ve kısa vadede planlayıp temin etmek,

 

geri