İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

1) Kuruluşun çalışanlar politikasını, ilkelerini uygulamak ve insan kaynakları planlamasını yapmak.

2) İş gücü gereksinmesine göre yapılan planlama dahilinde Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde kadroların saptanması, hazırlanması, yürürlüğe girmesi, iptal-ihdas ve değişime yönelik iş ve işlemlerini yürütmek.

3) Devlet memurluğuna ilk defa alınma, adaylığa kabul edilme, Kararlar ve Eğitim Şube Müdürlüğü koordinasyonuyla aday memurların yetiştirilmesi, asaleten ataması veya adaylık devresi içerisinde başarısız olanların görevine son verme işlemlerini yürütmek.

4) Diğer kurumlardan naklen atama, memuriyetten çekilme/emekli olanlardan yeniden hizmete alınma veya açıktan atama suretiyle göreve başlatılanların işlemlerini yürütmek.

5) Sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere işe başlatma, mevzuat çerçevesinde özlük işleri ve memur kadrolarına geçirilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

6) Memurların kademe/derece ilerlemeleri, tahsil ve hizmet intibakları ile görevlendirme, yer değiştirme, vekâlet, idari görevlere atanma iş ve işlemleri yürütmek.

7) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik çerçevesinde görevde yükselme ve unvan değişikliğine dair iş ve işlemleri yürütmek, ilerleme ve yükselmelerini sağlamak.

8) Memur ve sözleşmeli personel statüsünde çalışanların; çekilme, emeklilik, naklen ayrılma, ölüm veya görevi sona erdiren diğer hallere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

9) Muvazzaf askerliğe ayrılma/yeniden başlatılma, yıllık izin, aylıksız izin, mazeret izinleri, hastalık ve refakat izinlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

10) Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu gereği işlemleri yürütmek, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırmak, hususi ve hizmet pasaportu işlemlerine ait yazılar hazırlamak.

11) Memur ve sözleşmeli personel statüsünde çalışanların özlük haklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, özlük dosyalarının tutulma esaslarına her memur ve sözleşmeli statüde çalışanlar için bir özlük dosyası tutmak, personel bilgi sistemine kaydetmek. İlgili verileri Sosyal Güvenlik Kurumu programına aktarılmasını ve güncellenmesini sağlamak ayrıca kuruluştan ayrılmış olanların özlük dosyalarının arşiv işlemlerini yürütmek.

12) Kamu Konutları Kanunu gereği yapılan başvuruların doğruluğunu teyit etmek.

13) Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu gereği yapılacak iş ve işlemleri yürütmek.

14) Kuruluşumuzda kadrolu işçi olarak çalışmakta iken Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne devredilmiş olanların devredilmeden önceki çalışmışlıklarına ilişkin diğer kurumlardan gelen veya davaya konu olan iş ve işlemlere ilişkin yazışmaları yapmak.

15) Çalışan/ayrılan personelin hizmet borçlanması, geriye dönük fiili hizmet süre zamlarının hesaplanması ve her türlü özlük işlerinden kaynaklı iş ve işlemler ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkilendirme, iş ve işlemleri yürütmek.

16) Şube Müdürlüğü görev alanına giren ve davaya konu olan işlerde Hukuk Müşavirliği veya yargı kurumlarınca istenilen bilgi belgeleri hazırlamak ve verilecek cevabı oluşturmak.

17) Şube Müdürlüğü görev alanına giren ve uygulamaya ilişkin tereddüt içeren konularda ilgili mercilere görüş sormak.

18) Şube Müdürlüğü görev alanına giren konularda; istatistiki verilerin tutulması, gerektiğinde karar vericilere sunulması, stratejik plan ile performans programının ve faaliyet raporunu hazırlamak.

19) Şube Müdürlüğü görev alanına giren konularda kurul ve komisyon kurulmasını sağlamak ve bunlara üyelik yapmak.

20) Şube Müdürlüğü görev alanına giren konularda Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde yapılan başvuru ve şikayetleri değerlendirmek.

21) Başkanlığa bağlı diğer şube müdürlükleri ile iş birliği yapmak.

22) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmak.