İştirak İşleri Şube Müdürlüğü

İştirak İşleri Şube Müdürlüğü

1) Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları kapsamındaki iş ve işlemlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun yürütülebilmesi için kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge vb. mevzuatın ve değişikliklerinin güncel takibini yaparak, bu hususlarda personeli bilgilendirmek ve eğitmek.

2) Şube Müdürlüğü hizmet alanı içerisinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine uygun çalışma ortamının sağlanmasıyla birlikte personelin güvenliğini sağlayacak her türlü tedbirleri almak.

3) Müdürlükle ilgili her türlü evrak işlerinin zamanında ve usulüne uygun yapılarak, ilgili mevzuat çerçevesinde arşivlenme aşamasına kadar yürütülmesini sağlamak.

4) Müdürlüğün ambar ve demirbaş kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun şekilde tutulmasını, kullanımında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü malzemenin bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlayarak her an çalışır durumda olmasını sağlamak.

5) EGO Genel Müdürlüğüne ait Faaliyet Raporu, Performans Programı ve Stratejik Planın 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerince hazırlanması aşamasında Müdürlüğe ait ihtiyaç duyulan verilerinin harcama yetkilisine sunulmasını sağlamak.

6) EGO Genel Müdürlüğünün pay sahibi olduğu belediye şirketlerinin olağan ve olağanüstü genel kurullarına pay sahipliğinden kaynaklı iştirak edilmesi işlemleri ile alınan kararları ve bu kararlardan kuruluşu ilgilendiren hususların uygulanma durumlarını takip etmek.

7) EGO Genel Müdürlük Makamının talep etmesi halinde pay sahibi olduğumuz şirketlerin yıllık mali verilerini temin ederek sunumunu yapmak.

8) EGO Genel Müdürlüğü ve BUGSAŞ A.Ş. arasında her yıl yenilenmesi sağlanarak yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım işinin kuruluşumuz ilgili birimleri ile BUGSAŞ A.Ş. arasında koordinasyonunu/uzlaşısını sağlayarak, sözleşme ve dokümanlarının tanzim edilmesinden imza aşamaları dahil tamamlanmasına kadar geçen süreci yürütmek. Sözleşmede bulunan kadro miktarlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimini yapmak. Sözleşme dönemi içerisinde sözleşme ve doküman hükümlerinin uygulanması hususunun takibini sağlamak.

9) Sözleşme dönemi içerisinde hizmet alım işi kapsamında çalışan personelin görev yeri ve kadro değişikliği yazışmalarını kuruluşumuz birimleri, BUGSAŞ A.Ş. ve onay makamı olan Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında koordine ederek işlemlerin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan 2020/8 sayılı Genelge hükümlerince yürütülerek tamamlanması aşamalarını takip etmek.

10) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022/14 sayılı Genelge hükümlerince; EGO Genel Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım işi kapsamında çalışan personele fazla çalışma yaptırma taleplerinin Genel Müdürlük Makamı OLUR’ u ile kayıt altına alınması ve fazla çalışma talepleri doğrultusunda yaptırılan fazla çalışma kayıtlarının birleştirilerek Genel Müdürlük adına üç aylık dönemler halinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeki Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına sunmak.

11) 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerince EGO Genel Müdürlüğü ve BUGSAŞ A.Ş. arasında yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında işe yeni alınması planlanan şirket personelinin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının yapılabilmesi için Bugsaş A.Ş. nin yazılı talebiyle birlikte gerekli yazışmaları ilgili emniyet birimleri ile yaparak, gelen sonuçların sekreteryalığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yapılan Değerlendirme Komisyonuna sunulmasını işlemlerini koordine etmek.

12) Müdürlük personelinin eğitim planlanması, rapor, izin vb. özlük hakları ile günlük devam izlemini içeren dosyaların tutulmasını, takip edilmesini ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

13) Müdürlüğün ihtiyacı olan büro sarf malzemelerinin programlı bir şekilde alınmasını, bakım ve onarımının yapılmasını ve ekonomik kullanımını sağlamak, talep ve takip etmek.

14) Müdürlüğün denetleme ve incelenmesinde görev alanına giren konularda istenilen bilgi ve belgelerin verilmesini, listelerin hazırlanmasını sağlamak.

15) İç Denetim Birimi tarafından yapılacak olan konu denetlemelere ait bilgi ve belgeleri hazırlatmak ve raporlama işlemlerini gerçekleştirmek.

16) Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı Müfettişlerince yapılan denetimlerde istenilen bilgi ve belgeleri vermek, gerekli açıklamaları yapmak.

17) Müdürlüğümüz görev alanına giren konularda, İdaremizce hukuki görüş istendiğinde gereğini yerine getirmek.

18) Personellerin görev alanını tespit etmek, iş dağılımını yapmak, gerekli kontrol ve denetimlerde bulunmak, günlük devam izlemini kontrol etmek, hizmet içi eğitim, konferans ve seminerlere personelin katılımını sağlamak.

19) Daire Başkanı tarafından mevzuatlar çerçevesinde verilecek diğer iş ve işlemleri yapmak.