Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü

Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü

1) Kuruluşumuzda Memur ve sözleşmeli statüde çalışanların tabi oldukları mevzuatın Mali Hükümler kapsamında ödenecek aylık, katsayı, ücret, taban aylığı, gösterge, kıdem aylığı, ek gösterge, ödenek, sözleşmeli ücreti ve hizmetle ilgili ödeme tahakkuk iş ve işlemleri yürütmek.

2) Memurların görevde yükselme ve unvan değişikliği, kademe/derece ilerlemeleri, tahsil ve hizmet intibakları ile görevlendirme, yer değiştirme, vekâlet aylığı, idari görevlere atanma şeklindeki özlük haklarından kaynaklanan hareketlere ilişkin ödemelerin tahakkuku iş ve işlemleri yürütmek.

3) Ücretsiz izin, askerlik, görevden uzaklaştırma, açığa alınma, aylıktan kesme cezası gibi durumlarda ödenecek/ödenmeyecek aylıkların hesaplanması iş ve işlemlerini yürütmek.

4) Harcırah, yurtiçi veya yurtdışı yolluk giderleri ile gündeliklerini hesaplamak.

5) Zamlar, fazla çalışma, maktu ücret, yan ödeme ve özel hizmet tazminatı, makam/görev tazminatları, promosyon ödemesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

6) Aile, çocuk için aile, doğum, ölüm, yardımı, gibi sosyal yardımlar hesaplama ve ödenmesine dair iş ve işlemleri yürütmek.

7) Kamu Konutları Kanunu gereği lojman kira kesintisi, sendika aidatı kesintisi, icra ve türlü kesintilere ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek.

8) Emekliye ayrılan personelin emekli yolluğuna tazminatına ait ödeme emri belgesi düzenlemek.

9) Maaşlardan ve ücretlerden yapılan yasal ve özel kesintileri her ay hesap mutabakatları yapılarak ilgili yerlere yatırılmak üzere ödeme ve kesinti belgelerini Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına intikal ettirmek.

10) Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu gereği Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılacak iş ve işlemleri yürütmek.

11) Taşınır Kayıt Komisyonun ve satın alma işlemlerini yürütmek.

12) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre meslek lisesi öğrencilerin mesleki eğitim ve üniversite öğrencilerinin yaz dönemi ve uygulama eğitimine dair ücretlerin tahakkuk ve ödeme emri belgesi işlemlerini yürütmek.

13) Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, ek fark, yaşlılık, malullük, ölüm sigorta primlerinin internet ortamında aktarımı ve tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirilmesi işlemlerini yürütmek.

14) Memur Sendika Temsilcileri ile her yıl Mayıs ayında toplanarak işyerinde yetkili sendikası belirlemek.

15) İcra, borçlandırma, vergi kesintisi, Sosyal Güvenlik Kurumunun Sosyal Güvenlik Uygulama Portalı (MOSİP) bilgi sistemi ile ilgili ödemeleri tahakkuk ettirmek.

16) Akaryakıt devir girişi taşınır işlem fişi, muhasebe işlem fişi işlemlerini yürütmek.

17) Şube Müdürlüğü görev alanına giren ve davaya konu olan işlerde Hukuk Müşavirliği veya yargı kurumlarınca istenilen bilgi belgeleri hazırlamak ve verilecek cevabı oluşturmak.

18) Şube Müdürlüğü görev alanına giren ve uygulamaya ilişkin tereddüt içeren konularda ilgili mercilere görüş sormak.

19) Şube Müdürlüğü görev alanına giren konularda; istatistiki verilerin tutulması, gerektiğinde karar vericilere sunulması, stratejik plan ile performans programının ve faaliyet raporunu hazırlamak.

20) Şube Müdürlüğü görev alanına giren konularda kurul ve komisyon kurulmasını sağlamak ve bunlara üyelik yapmak.

21) Şube Müdürlüğü görev alanına giren konularda Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde yapılan başvuru ve şikayetleri değerlendirmek.

22) Başkanlığa bağlı diğer şube müdürlükleri ile iş birliği yapmak.

23) Genel Müdürlüğümüz çalışanlarının yıllık bütçe personel giderine ilişkin tabloyu hazırlamak.

24) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmak.