Disiplin İşlemleri Şube Müdürlüğü

Disiplin İşlemleri Şube Müdürlüğü

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun disiplin hükümleri, Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği ve Mahalli İdareler Disiplin Amirleri Yönetmeliği çerçevesinde Disiplin Kurulunun oluşturulmasını sağlamak ve bu kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

2) Disiplin cezalarının uygulanması ile özlük dosyasına işlenmesi/silinmesine dair iş ve işlemleri yürütmek.

3) İdari yönden disiplin suçları ve cezalara ilişkin işlemleri ile adli kovuşturmaları takip etmek ve gerekli işlemleri yürütmek.

4) Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği çerçevesinde, Kamu Görevlileri Etik Komisyonunun kurulması ve sekretarya işlerini yürütmek.

5) Personelin ödüllendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

6) Disiplin soruşturması yürüten müfettiş ve muhakkiklere personel disiplin bilgisi hakkında belge düzenlemek.

7) Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun gereği yapılacak iş ve işlemleri yürütmek.

8) Şube Müdürlüğü görev alanına giren ve davaya konu olan işlerde Hukuk Müşavirliği veya yargı kurumlarınca istenilen bilgi belgeleri hazırlamak ve verilecek cevabı oluşturmak,

9) Şube Müdürlüğü görev alanına giren ve uygulamaya ilişkin tereddüt içeren konularda ilgili mercilere görüş sormak.

10) Şube Müdürlüğü görev alanına giren konularda; istatistiki verilerin tutulması, gerektiğinde karar vericilere sunulması, stratejik plan ile performans programının ve faaliyet raporunu hazırlamak.

11) Şube Müdürlüğü görev alanına giren konularda kurul ve komisyon kurulmasını sağlamak ve bunlara üyelik yapmak.

12) Şube Müdürlüğü görev alanına giren konularda Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde yapılan başvuru ve şikayetleri değerlendirmek.

13) Başkanlığa bağlı diğer şube müdürlükleri ile iş birliği yapmak.

14) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmak.