İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

1) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ilgili mevzuat hükümleri ve EGO Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi doğrultusunda iş ve işlemleri yapmak/yaptırmak, işyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda rehberlik yapmak ve öneriler hazırlamak.

2) Kuruluşumuzda mevcut olan iş sağlığı ve güvenliği kurullarının, Başkanlıkların işyeri tehlike sınıflarına ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenli olarak toplanmasını sağlamak.

3) Kuruluşumuz çalışma alanlarında kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesinde, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılmasında, Genel Müdürlük İdare Encümeni tarafından onaylanan ve yürürlükte bulunan Acil Durum Planı Yönergesine uygun olarak gerekli koordinasyonu sağlayarak, rehberlik yapmak ve öneriler hazırlamak.

4) Başkanlıklar ile yapılacak risk değerlendirme çalışmalarında risk değerlendirme ekiplerinin görevlendirilmesi ve risk değerlendirmesi yapılması amacıyla gerekli koordinasyonu sağlamak.

5) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatını günlük olarak takip ederek, Kuruluşumuz birimlerini değişikliklerden uygun iletişim kanalları ile haberdar ederek uygulama birliği sağlamak.

6) Şube müdürlüğünce yıl içerisinde yapılması gereken işler için planlama yaparak, uygulanmasını sağlamak.

7) İlgili Kurum ve Kuruluşlarca Kuruluşumuzdan talep edilen savaş planlarını hazırlamak, afet ve acil durumlarla ilgili toplantı, konferans vb. katılım sağlamak, gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamak, Valilik GAMER Kriz Merkezinde görevlendirilecek çalışanların Genel Müdürlük onayı ile görevlendirmelerinin yapılması sağlanarak GAMER Kriz Merkezi katılımının takip edilmesini sağlamak.

8) Kuruluşumuz çalışanlarının ilgili mevzuat gereği verilmesi gereken bütün iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve Başkanlıkça görevlendirilecek yetkili kişilerle planlama yapılarak, eğitim ve bilgilendirmelerin yapılmasını sağlamak.

9) Şube Müdürlüğü görev alanına giren ve davaya konu olan işlerde Hukuk Müşavirliği veya yargı kurumlarınca istenilen bilgi belgeleri hazırlamak ve verilecek cevabı oluşturmak.

10) Şube Müdürlüğü görev alanına giren ve uygulamaya ilişkin tereddüt içeren konularda ilgili mercilere görüş sormak.

11) Şube Müdürlüğü görev alanına giren konularda; istatistiki verilerin tutulması, gerektiğinde karar vericilere sunulması, stratejik plan ile performans ve faaliyet raporunu hazırlamak.

12) Şube Müdürlüğü görev alanına giren konularda kurul ve komisyon kurulmasını sağlamak ve bunlara üyelik yapmak.

13) Şube Müdürlüğü görev alanına giren konularda Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde yapılan başvuru ve şikayetleri değerlendirmek.

14) Başkanlığa bağlı diğer şube müdürlükleri ile iş birliği yapmak.

15) Kuruluşumuz çalışanlarının ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre ilgili mevzuatta belirlenen düzenli aralıklarla, Başkanlıklarla koordineli olarak işyeri hekimi tarafından çalışanların muayenelerinin yapılmasını sağlanmak.

16) Kurum çalışanlarına sağlık servisi tarafından poliklinik hizmetlerinin verilmesini sağlamak.

17) Kuruluşumuz çalışanlarının sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile tabip tarafından yapılacak sağlık gözetiminde gerekli koordinasyonu sağlamak.

18) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmak