DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

 Adres

Hacı Bayram Mahallesi Sanayi Caddesi Ulus İşhanı Sitesi A Blok No:2 Altındağ / Ankara

 Telefon

 (0312) 306 78 02 - 306 78 03

 

 

 

MİSYONU
Kuruluşumuz çalışanlarına huzurlu ve güvenli bir ortam oluşturmak ve birimlerin güvenebileceği bir liman olmak.

 

VİZYONU
Kaliteli hizmet vermeyi hedefleyerek, kaynakların doğru kullanıldığı, saydamlık ilkesiyle,  güvenilir çözümler sunan, teknolojik uygulamaların benimsendiği ekonomik bir birim olmak

 

DEĞERLERİ 

 • Kalite ve süreklilik
 • Hızlı çözüm
 • Sorumluluk duygusu
 • Yenilik
 • Ekip çalışması

 

İLKELERİ 

 • Birimimiz  lojistik destek sağlarken kalite ve dayanıklılığa önem verir

 • Sorunlar olabildiğince hızlı çözülmeye çalışılır

 • Yaptığı işlerde sorumluluk hisseder

 • Birimimiz yeniliklere açıktır ve yakından takip eder

 • Birimimiz çalışanları ekip çalışması ile hareket eder

 • Çalışmaların yürütülmesinde diğer birimlerle işbirliğine gidilir.

 

AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

Amaçlarımız:

 • Şeffaflık ve güvenilirlik sağlayarak, teknolojiyi kullanarak, kaynakların verimli şekilde kullanılması ve hizmet kalitesinin artırılması

 • Mal ve hizmet alımlarının daha sağlıklı yürütülmesi

 • Kuruluşumuza ait bina ve tesislerde daha iyi hizmet verilmesi için gerekli önlemleri alınması

 • Kurum arşivinin oluşturulması

 • Kaynakların en verimli şekilde kullanılması

 • İnsan kaynaklarımızın verimliliğinin üst düzeye çıkarılması

 

Hedeflerimiz

 • Teknolojik yeniliklerden yararlanılarak daha iyi hizmet verilmesini sağlamak.

 • Mal ve hizmet alımlarında şeffaflık sağlayarak kanun ve yönetmeliklerde belirtilen sürelerde gerçekleştirmek.

 • Kuruluşumuza ait bina ve tesislerin bakım ve tamirinin, yönetmelik ve tebliğlerde belirtildiği şekilde yapılmasını sağlamak.

 • Sosyal tesislerimizi hizmete açarak kuruluşumuz personelinin istifade etmesini sağlamak.

 • Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde huzur ve güven ortamını sağlamak, içeriden ve dışarıdan gelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı korumak.

 • Genel Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde fiziki tedbirlerin yeterli bir düzeye getirilmesi ve modern güvenlik sistemlerinin kurulmasını sağlamak.

 • Tüm birimlerin günümüze kadar yapmış olduğu yazışmaları muhafazasının sağlanması, bilgi ve belgelere kolay ulaşılmasını sağlamak,

 • Kuruluşumuza ait arşiv dosyalarının taranarak elektronik ortamda saklanmasını sağlamak.

 • Kuruluşumuzun yazışmalarının elektronik ortamda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordineli yapmak.

 • Başkanlığımıza tahsis edilen bütçe ödeneklerini en verimli şekilde kullanmak ve bu nedenle tasarruf edilmesini sağlamak.

 • Elektrik, su, doğalgaz, telefon ve kırtasiye vb. giderlerinde tasarruf tedbirlerine uyulmasını sağlamak.

 • Başkanlığımız personelinin konuları ile ilgili eğitim düzeyini artırmak suretiyle hizmetlerimizin daha kaliteli, daha hızlı ve daha güvenilir bir hale getirilecektir.
   

 

SUNULAN HİZMETLER

(1) Kuruluşumuza ait taşınmazların bakım onarım hizmetlerini yapmak,

(2) Kuruluş personelinin iaşelerini kanunlar ve toplu-iş sözleşmesi gereğince karşılamak,

(3) Kuruluş personeline toplu-iş sözleşmesi gereği verilen ayni  yardımların  temin edilmesi sağlamak ,

(4) Kuruluş Taşınır-Taşınmaz Varlıklarının Sigorta iş ve işlemlerini yapmak,

(5) Kuruluşumuzun elektrik hizmet alımı, iletişim, iç temizlik, çevre düzenleme iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak,

(6) Hizmet alımı ile çalışan araçların dağıtımını yapmak,

(7) Kreş, kamp ve lojmanına ilişkin iş ve işlemlerini yapmak,

(8) Kuruluşumuza ait gelir getirici işlerin (satım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayini hak tesisi vb.) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihaleye ilişkin iş ve işlemleri, reklam mecralarının kiraya verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve gereği için ilgili birimlere göndermek.

(9) Kuruluşun Genel evrak ve posta işleri ile kurum arşiv hizmetlerini yürütmek,

(10) Mülkiyeti Kuruluşumuza ait olan taşınmaz ile tasarruf ve kullanım hakkı Kuruluşumuza devredilen taşınmazların, kira sözleşmesi kapsamında kira bedelinin tahsilatı ve takibine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, tasarruf ve kullanım hakkı Kuruluşumuza ait olan Metro ve Ankaray istasyonlarının muhtelif yerlerinde bulunan kiralanma konusu taşınmazların yer tespitini yapmak, ihale şartnamelerini hazırlamak, ihale sonrasında kira sözleşmelerini yapmak, sözleşmenin takibine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek.

(11) Kuruluşumuz Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Koruma Planları kapsamındaki alanları hariç Koruma ve Güvenlik hizmetlerini yürütmek,

(12) Koruma ve Güvenlik görevlilerinin giyim eşyası ihtiyacını tespiti, temin ve dağıtılmasını sağlamak,

(13) Kuruluşumuz bünyesinde hizmet veren Belediye Şirketi ve iştiraklere ait personelin; ekonomik ve verimlilik esaslarına göre idaresi, planlaması, programlanması ve işletilmesini sağlamak iş ve işlemlerini yapmak.

(14) Kuruluş mülkiyetinde veya Kuruluşa tahsisli olan ya da kuruluşun kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin gerekli iş ve işlemleri yapmak.

 

 

TARİHÇE, YETKİ, GÖREV, SORUMLULUKLAR VE İDARİ YAPI

1. Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarihçesi

EGO Genel Müdürlüğü 4325 ve 5363 sayılı yasalarla oluşmuş ve bu yasalardaki esaslara ve Özel Hukuk Hükümlerine göre İdare edilen, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı, Tüzel kişiliği olan ve kamusal görev yapan EGO Genel Müdürlüğüne bağlı İdari İşler Dairesi Başkanlığı Bakanlar Kurulunun 30.12.1999 gün ve 99/13884 Sayılı Kararı ile uygun görülen Kuruluşumuz İdare Encümeninin 29.02.2000 tarih ve 2000/125 Sayılı Kararı ile oluşturulmuş ve yine aynı kararla İdari İşler Müdürlüğü, Demirbaş ve Stok Seviye Takip Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Araç İşletme Hizmetleri Şube Müdürlüğü bağlanarak bu müdürlüklerin kadroları nakledilmiştir. Bakanlar Kurulunun 30.12.2002 tarih ve 2002/5278 sayılı Kararı ile Bakım Onarım Şube Müdürlüğü kurulması uygun görülmüş; Kuruluşumuz İdare Encümeninin 16.09.2003 tarih ve 2003/217 sayılı kararı ile de Başkanlığımıza bağlanmıştır. Yine Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Bakanlar Kurulunun 30.12.2004 tarih ve 2004/8453 sayılı kararı gereğince Kuruluşumuz İdare Encümenin 05.07.2005 tarih ve 2005/117 sayılı kararı ile Başkanlığımıza bağlanmıştır. Bakanlar Kurulunca, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar 22.04.2006 tarih ve 26147 sayılı resmi gazetede yayımlanan kararına istinaden Kuruluşumuz Teşkilat yapısı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2006 tarih ve 1992 sayılı kararıyla yeniden düzenlenmiş, bu doğrultuda da İdari İşler Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak yapılandırılarak 3 Şube Müdürlüğü (İdari İşler, Araç İşletme ve Demirbaş Arşiv ve Sosyal Hizmet ) bünyesine bağlanmıştır. Genel Müdürlüğe bağlı Koruma ve Güvenlik Şube

Müdürlüğü Kuruluşumuz İdare Encümeninin 10.10.2006 tarih ve 2006/139 sayılı kararının Belediye Meclisinin 28.11.2006 tarih ve 2905 sayılı kararı ile onanmasıyla, Başkanlığımıza bağlanmıştır. 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği, yine Kuruluşumuz İdare Encümeninin 10.10.2007 tarih ve 108 sayılı Kararının Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2007 tarih ve 2845 sayılı Kararı ile onanmasıyla Demirbaş Arşiv ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü olarak yapılandırılarak aynı kararla Genel Evrak ve Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğü oluşturularak Başkanlığımıza bağlanmıştır. Genel Müdürlüğe bağlı olarak hizmet veren Sivil Savunma Uzmanlığı 5902 sayılı yasanın yürürlüğe girmesine müteakip 15.10.2009 tarih ve 2386 sayılı Belediye Meclisinin kararı ile değişikliğe uğramış olup, Sivil Savunma Uzmanları kadroları ile birlikte Başkanlığımıza aktarılmıştır. Kuruluşumuz İdare Encümeninin 09/08/2011 tarih ve 2011/93 kararının 15/09/2011 tarih ve 2724 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilmesi ile Genel Evrak ve Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün ismi Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. Araç İşletme Hizmetleri Şube Müdürlüğü kaldırılarak Araç İşletme Şefliği ile Sigorta Şefliği olarak İdari İşler Şube Müdürlüğüne bağlanmıştır. Kuruluşumuz İdare Encümeninin 09/08/2011 tarih ve 2011/93 sayılı kararının 15/09/2011 tarih ve 2724 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilmesi ile Genel Müdürlüğe bağlı olarak hizmet veren Sağlık Servisi kaldırılarak Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ile birleştirilerek Sağlık ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü olarak düzenlenmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisinin 09/02/2015 tarih ve 214 sayılı kararı ile İdari İşler Şube Müdürlüğünün ismini İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü, Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ismini İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Kuruluşumuz İdare Encümeninin 16/06/2015 tarih ve 2015/80 nolu kararı ile Başkanlığımız   İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü; İdari İşler Şefliği, Yiyecek ve Giyecek Şefliği, Araç İşletme ve Sigorta Şefliği, Satınalma Şefliği,  Sosyal İşler Şefliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü; İş Sağlığı ve Güvenliği Şefliği, Eğitim ve Raporlama Şefliğinden oluşmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisinin 14.11.2017 tarih ve 2139 sayılı kararı ile Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen iş ve işlemlerin Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmesine, Satınalma Dairesi Başkanlığı ile Daire Başkanlığına bağlı bulunan Ticaret Şube Müdürlüğünün kapatılmasına ve Satınalma Dairesi

Başkanı kadrosu ile Ticaret Şube Müdürlüğü kadrosunun iptal edilmesine , Satınalma Dairesi Başkanlığına bağlı bulunan İhale İşleri Şube Müdürlüğünün isminin Satınalma Şube Müdürlüğü olarak değiştirilerek Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına  bağlanmasına, Satınalma Dairesi Başkanlığının mevcut personeli ile tüm iş ve işlemlerinin Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına  bağlanan Satınalma Şube Müdürlüğüne aktarılmasına karar verilmiş olup, 17.11.2017 tarihi itibariyle Ticaret Şube Müdürlüğü ve İhale İşleri Şube Müdürlüğünde bulunan dolu ve boş memur kadroları Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına  bağlanan Satınalma Şube Müdürlüğüne aktarılmıştır.Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/02/2018 tarih ve 144 sayılı kararı ile Satınalma Şube Müdürlüğünün ismi İhale ve Kontrol Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/04/2018 tarih ve 552 sayılı kararı ile Metro ve Ankaray istasyonlarında Metro Kızılay ortak istasyonundaki yerlere ait Belediye tarafından 3. Şahıslara kiraya verilen tüm kiralananlara ait kira sözleşmelerinin 01.06.2018 tarihi itibariyle Genel Müdürlüğümüze devredilmesi nedeniyle söz konusu kira işlerinin iş ve işlemlerini yürütmek üzere Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının mevcut teşkilat yapısına Kira İşleri Şube Müdürlüğü ismi ile yeni bir adet Şube Müdürlüğü kurulması, EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeninin 24.04.2018 tarih ve 2018/51 sayılı kararı ile kararlaştırılmıştır. Kuruluşumuz İdare Encümeninin 16.11.2018 tarih ve 2018/117 sayılı kararı ile kuruluşumuzun Alt Birim Şeması düzenlenmiş, Başkanlığımız da İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğünde faaliyet gösteren Yiyecek ve Giyecek Şefliği’ nin adı Yemekhane Şefliği olarak değişmiştir. İhale ve Kontrol Şube Müdürlüğü bünyesinde İhale, ÖTA ve Reklam Şefliği, Hakediş ve Kontrol Şefliği, Kira İşleri Şube Müdürlüğünde ise Kira İşleri Şefliği oluşturulmuştur. İdare Encümeninin 16.11.2018 tarih ve 2018/117 sayılı kararı ile kuruluşumuzun Alt Birim Şeması düzenlenmiş olmakla beraber İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü; İş Sağlığı ve Güvenliği Şefliği, Eğitim ve Raporlama Şefliği İdare Encümeninin 07.01.2020 tarih ve 2020/3 sayılı kararı gereği; 16.01.2020 tarihi itibariyle İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü mevcut personeli, müdürlük içi kullanılan araç-gereç ile birlikte yürütmekte olduğu iş ve işlemleri  İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na bağlanmıştır. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü, Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü, Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü, İhale ve Kontrol Şube Müdürlüğü ve Kira İşleri Şube Müdürlüğünden oluşan beş Şube Müdürlüğü ile hizmetlerini yürütmektedir.

Büyükşehir Belediye ve bağlı birimlerinde çalışan personelin yemek tüketiminin sağlanması karşılanması iş ve işlemleri Belediye Meclisinin 26.11.2008 tarih ve 2882 sayılı kararı ile Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmesi uygun görülmüştür. Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarih ve 733K. No ile Belediye Hizmet Binamız, dış birimler, bağlı  kurum ve şirketlerde bulunan personele yemek hizmeti sağlama, iş ve işlemleri Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmesi uygun görülmüş olup, çalışan personelin yemek işlemlerine ait sistemin takibi, hakediş işlemleri, montajlı – montajsız her türlü demirbaş ve büro malzemelerinin hakkının devir alınıp daha önce bu işte Belediyemiz şirketi BUGSAŞ A.Ş. bünyesinde çalışan personelinde aynı şirkete bağlı kalarak  Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanması uygun görülmüş ve 28.08.2020 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ego Genel Müdürlüğü arasında imza edilen protokolle 01.09.2020 tarihinde yemek tüketiminin sağlanması karşılanması iş ve işlemleri devredilmiştir. Kuruluşumuz İdare Encümeninin 05.04.2022 tarihinde 2022/18 oturumunda ve 2022/37 sayılı kararı gereğince Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının mevcut teşkilat yapısına, İştirak İşleri Şube Müdürlüğü ismi ile yeni bir müdürlük kurulmasına karar verilmiştir. Kuruluşumuz İdare Encümeninin 05.01.2024 tarihinde 2024/1 oturumunda 2024/2 kararında Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının mevcut teşkilat yapısına, Emlak İşleri Şube Müdürlüğü ismi ile yeni bir Şube Müdürlüğü kurulmasına karar verilmiştir.

 

2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Kuruluşumuz İdare Encümeninin 29.06.2022 tarih ve 2022/61 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2022 tarih ve 1648 sayılı kararı ile onaylanan ve 01.09.2022 tarihinde mahalli Anayurt Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe giren EGO Genel Müdürlüğü, Kuruluş Görev ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 17 inci maddesi kapsamında Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır;

a) Kuruluşun sorumlu olduğu taşınmazların bakım ve onarım hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,

b) Sigorta ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

c) Kuruluş elektrik hizmet alımı iş ve işlemlerini yapmak,

ç) Kuruluş telefon haberleşme hizmetlerini yapmak ya da yaptırmak,

d) Kuruluşumuz ana hizmet binası ile Otobüs İşletmesi Bölge Müdürlükleri idari hizmet binalarının iç temizlik ve çevre düzenleme işlerini yapmak ya da yaptırmak,

e) Hizmet alımı yoluyla çalışan hizmet araçları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

f) Kuruluşumuz personelinin yemek ihtiyacını sağlamak veya sağlanması için gerekli iş ve işlemlerini yapmak,

g) Kuruluşumuzun uhdesinde olan, kamu konutlarına (lojman) ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

ğ) Kuruluşumuzun genel evrak ve posta işleri ile Kuruluş arşiv hizmetlerini yürütmek,

h) Kuruluşumuza ait gelir getirici işlerin (satım, kira, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi v.b.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihaleye ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek, ihaleyi yapmak, sözleşmeyi imzalamak, sözleşmenin gereği için ilgili uygulama birimine göndermek,

ı) Mülkiyeti Kuruluşumuza ait olan taşınmaz ile tasarruf ve kullanım hakkı Kuruluşumuza devredilen taşınmazların, kira sözleşmesi kapsamında kira bedelinin tahsilatı ve takibine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, tasarruf ve kullanım hakkı Kuruluşumuza ait olan, Metro ve Ankaray istasyonlarının muhtelif yerlerinde bulunan kiralanma konusu taşınmazların yer tespitini yapmak, ihale şartnamelerini hazırlamak, ihale sonrasında kira sözleşmelerini yapmak, sözleşmenin takibine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,

i) Kuruluşumuza ait gelir getirici reklam mecralarının kiraya verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve gereği için ilgili birimlere göndermek,

j) Taşınır malları kiraya vermek veya satışını yapmak, sözleşmeyi imzalamak, iş ve işlemlerini takip etmek ve gereği için ilgili birimlere göndermek,

k) Kuruluşumuz ilgili birimleri tarafından ekonomik ömrünü tükettiği için hurdaya ayrılmış malzemelerin, satışla ilgili iş ve işlemlerini gerçekleştirmek,

l) Kuruluşumuzun Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Koruma Planları kapsamındaki alanları hariç koruma ve güvenlik hizmetleri görevine ait iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

m) Kuruluş mülkiyetinde veya Kuruluşa tahsisli olan ya da Kuruluşun kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin gerekli iş ve işlemleri yapmak,

n) Kuruluşumuz bünyesinde hizmet veren Belediye şirketi ve iştiraklere ait personelin; ekonomik ve verimlilik esaslarına göre idaresi, planlaması, programlanması ve işletilmesini sağlamak iş ve işlemlerin yapmak.

o) EGO Genel Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinde sayılan işlerle, Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmaktır.

 

3. İdari Yapı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kendi içerisinde 6 ayrı Müdürlükten oluşmaktadır. Bunlar;

 1. İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü
 2. Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü
 3. Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü
 4. İhale ve Kontrol Şube Müdürlüğü
 5. Kira İşleri Şube Müdürlüğü
 6. Emlak İşleri Şube Müdürlüğü

 

 

geri