DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

 Adres

 Emniyet Mah. Hipodrom Cad.  No: 5 A-Blok  Yenimahalle / ANKARA

 Telefon

 (0312) 507 11 60

 Faks

 (0312) 507 11 93

 

 

 

MİSYONU
Kuruluşumuz çalışanlarına huzurlu ve güvenli bir ortam oluşturmak ve birimlerin güvenebileceği bir liman olmak.

 

VİZYONU
Kaliteli hizmet vermeyi hedefleyerek, kaynakların doğru kullanıldığı, saydamlık ilkesiyle,  güvenilir çözümler sunan, teknolojik uygulamaların benimsendiği ekonomik bir birim olmak

 

DEĞERLERİ 

 • Kalite ve süreklilik
 • Hızlı çözüm
 • Sorumluluk duygusu
 • Yenilik
 • Ekip çalışması

 

İLKELERİ 

 • Birmimiz  lojistik destek sağlarken kalite ve dayanıklılığa önem verir
 • Sorunlar olabildiğince hızlı çözülmeye çalışılır
 • Yaptığı işlerde sorumluluk hisseder
 • Birimimiz yeniliklere açıktır ve yakından takip eder
 • Birimimiz çalışanları ekip çalışması ile hareket eder
 • Çalışmaların yürütülmesinde diğer birimlerle işbirliğine gidilir.

 

AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

Amaçlarımız:

 • Şeffaflık ve güvenilirlik sağlayarak, teknolojiyi kullanarak, kaynakların verimli  şekilde kullanılması ve hizmet kalitesinin artırılması
 • Mal ve hizmet alımlarının daha sağlıklı yürütülmesi
 • Kuruluşumuza ait bina ve tesislerde daha iyi hizmet verilmesi için gerekli önlemleri alınması
 • Kurum arşivinin oluşturulması 
 • Kaynakların en verimli şekilde kullanılması
 • İnsan kaynaklarımızın verimliliğinin üst düzeye çıkarılması
 • Kuruluşumuzda avrupa birliği standartlarında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması

 

Hedeflerimiz

 • Teknolojik yeniliklerden yararlanılarak daha iyi hizmet verilmesini sağlamak.
 • Mal ve hizmet alımlarında şeffaflık sağlayarak kanun ve yönetmeliklerde belirtilen sürelerde gerçekleştirmek.
 • Kuruluşumuza ait bina ve tesislerin bakım ve tamirinin, yönetmelik ve tebliğlerde belirtildiği şekilde yapılmasını sağlamak.
 • Sosyal tesislerimizi hizmete açarak kuruluşumuz personelinin istifade etmesini sağlamak.
 • Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde huzur ve güven ortamını sağlamak, içeriden ve dışarıdan gelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı korumak.
 • Genel Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde fiziki tedbirlerin yeterli bir düzeye getirilmesi ve modern güvenlik sistemlerinin kurulmasını sağlamak.
 • Tüm birimlerin günümüze kadar yapmış olduğu yazışmaları muhafazasının sağlanması, bilgi ve belgelere kolay ulaşılmasını sağlamak,
 • Kuruluşumuza ait arşiv dosyalarının taranarak elektronik ortamda saklanmasını sağlamak.
 • Kuruluşumuzun yazışmalarının elektronik ortamda  Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı  ile koordineli yapmak.
 • Başkanlığımıza tahsis edilen bütçe ödeneklerini en verimli şekilde kullanmak ve bu nedenle tasarruf edilmesini sağlamak.
 • Elektrik, su doğalgaz, telefon ve kırtasiye vb. giderleri için de tasarruf edilecektir.
 • Başkanlığımız personelinin konuları ile ilgili eğitim düzeyini artırmak suretiyle hizmetlerimizin daha kaliteli, daha hızlı ve daha güvenilir bir hale getirilecektir.
 • Kuruluşumuz hizmetlerinin yerine getirilmesinde İş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli önlemlerin alınması,

 

SUNULAN HİZMETLER

(1) Kuruluşumuza ait taşınmazların bakım onarım hizmetlerini yapmak,

(2) Kuruluş personelinin iaşelerini kanunlar ve toplu-iş sözleşmesi gereğince karşılamak,

(3)Kuruluş personeline toplu-iş sözleşmesi gereği verilen ayni  yardımların  temin edilmesi sağlamak ,

(4) Kuruluş Taşınır-Taşınmaz Varlıklarının Sigorta iş ve  işlemlerini yapmak,

(5) Kuruluşumuzun  elektrik hizmet alımı, iletişim, iç temizlik, çevre düzenleme iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak,

(6) Hizmet alımı ile çalışan araçların dağıtımını yapmak,

(7) Kreş, kamp ve lojmanına ilişkin iş ve işlemlerini yapmak,

(8) İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

(9) Çalışan memur ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri ile kadrolu işçi personelin muayene ve tedavi işlemlerini yapmak,

(10) Kuruluşun Genel evrak ve posta işleri ile kurum arşiv hizmetlerini yürütmek,

(11) Kuruluşumuzda Koruma ve Güvenlik hizmetlerini yürütmek,

(12) Koruma ve Güvenlik görevlilerinin giyim eşyası ihtiyacını tespiti, temin ve dağıtılmasını sağlamak

(13) Kuruluşun sivil savunma, seferberlik ve savaş hali hizmetleri ile afet ve acil durum hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak,

 

 

TARİHÇE, YETKİ, GÖREV, SORUMLULUKLAR VE İDARİ YAPI

1. Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarihçesi

EGO Genel Müdürlüğü 4325 ve 5363 sayılı yasalarla oluşmuş ve bu yasalardaki esaslara ve Özel Hukuk Hükümlerine göre İdare edilen, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı, Tüzel kişiliği olan ve kamusal görev yapan EGO Genel Müdürlüğüne bağlı İdari İşler Dairesi Başkanlığı Bakanlar Kurulunun 30.12.1999 gün ve 99/13884 Sayılı Kararı ile uygun görülen Kuruluşumuz İdare Encümeninin 29.02.2000 tarih ve 2000/125 Sayılı Kararı ile oluşturulmuş ve yine aynı kararla İdari İşler Müdürlüğü, Demirbaş ve Stok Seviye Takip Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Araç İşletme Hizmetleri Şube Müdürlüğü bağlanarak bu müdürlüklerin kadroları nakledilmiştir. Bakanlar Kurulunun 30.12.2002 tarih ve 2002/5278 sayılı Kararı ile Bakım Onarım Şube Müdürlüğü kurulması uygun görülmüş Kuruluşumuz İdare Encümeninin 16.09.2003 tarih ve 2003/217 sayılı kararı ile de Başkanlığımıza bağlanmıştır. Yine Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Bakanlar Kurulunun 30.12.2004 tarih ve 2004/8453 sayılı kararı gereğince Kuruluşumuz İdare Encümenin 05.07.2005 tarih ve 2005/117 sayılı kararı ile Başkanlığımıza bağlanmıştır. Bakanlar Kurulunca, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar 22.04.2006 tarih ve 26147 sayılı resmi gazetede yayımlanan kararına istinaden Kuruluşumuz Teşkilat yapısı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2006 tarih ve 1992 sayılı kararıyla yeniden düzenlenmiş, bu doğrultuda da İdari İşler Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak yapılandırılarak 3 Şube Müdürlüğü (İdari İşler, Araç İşletme ve Demirbaş Arşiv ve Sosyal Hizmet ) bünyesine bağlanmıştır. Genel Müdürlüğe bağlı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Kuruluşumuz İdare Encümeninin 10.10.2006 tarih ve 2006/139 sayılı kararının Belediye Meclisinin 28.11.2006 tarih ve 2905 sayılı kararı ile onanmasıyla, Başkanlığımıza bağlanmıştır. 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği, yine Kuruluşumuz İdare Encümeninin 10.10.2007 tarih ve 108 sayılı Kararının Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2007 tarih ve 2845 sayılı Kararı ile onanmasıyla Demirbaş Arşiv ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü olarak yapılandırılarak aynı kararla Genel Evrak ve Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğü oluşturularak Başkanlığımıza bağlanmıştır. Genel Müdürlüğe bağlı olarak hizmet veren Sivil Savunma Uzmanlığı 5902 sayılı yasanın yürürlüğe girmesine müteakip 15.10.2009 tarih ve  2386 sayılı Belediye Maclisinin kararı ile değişikliğe uğramış olup, Sivil Savunma Uzmanları kadroları ile birlikte Başkanlığımıza aktarılmıştır.    Kuruluşumuz  İdare Encümeninin 09/08/2011 tarih ve 2011/93 kararının 15/09/2011 tarih ve 2724 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilmesi ile Genel Evrak ve Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün ismi Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. Araç İşletme Hizmetleri Şube Müdürlüğü kaldırılarak Araç İşletme Şefliği ile Sigorta Şefliği olarak İdari İşler Şube Müdürlüğüne bağlanmıştır.Kuruluşumuz İdare Encümeninin 09/08/2011 tarih ve 2011/93 sayılı kararının 15/09/2011 tarih ve 2724 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilmesi ile Genel Müdürlüğe bağlı olarak hizmet veren Sağlık Servisi kaldırılarak Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ile birleştirilerek Sağlık ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü olarak düzenlenmiştir.

 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü, Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü,  Koruma ve Güvenlik  Şube  Müdürlüğü, İhale ve Kontrol Şube Müdürlüğü, Kira İşleri Şube Müdürlüğü, İştirak İşleri Şube Müdürlüğünden oluşan 6 Şube Müdürlüğü ve Sivil Savunma Uzmanları ile hizmetlerini yürütmektedir.

2. Görev ve Yetkiler

1) Kuruluşun sorumlu olduğu taşınmazların bakım ve onarım hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.

2) Sigorta ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

3) Kuruluş elektrik hizmet alımı iş ve işlemlerini yapmak.

4) Kuruluş telefon haberleşme hizmetlerini yapmak ya da yaptırmak.

5) Kuruluş temizlik ve çevre düzenleme işlerini yapmak ya da yaptırmak.

6) Hizmet alımı yoluyla çalışan ve Başkanlık bünyesinde bulunan resmi plakalı araçlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

7) Mutfak ve yemekhane hizmetlerini yürütmek.

8) Lojmanlara ilişkin iş ve işlemleri yapmak. 

9) İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.

10) Kuruluş sağlık servisi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

11) Kuruluşun genel evrak ve posta işleri ile kurum arşiv hizmetlerini yürütmek.

12) Kuruluşun 2886 Sayılı Kamu İhale Kanuna göre ihale işlemlerini yürütmek, sözleşme yapılarak ihale işlem dosyasını ilgili uygulama birimine göndermek.

13) Taşınır ve taşınmaz malları kiraya vermek, kiralama işine ait protokol veya sözleşme yapmak, kiralarının takibi, güncellenmesi, tahsiline ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

14) Reklam işlerini yürütmek.

15) Kuruluşta koruma ve güvenlik hizmetlerini yürütmek.

16) Kuruluşun sivil savunma, askerlik, seferberlik ve savaş hali hizmetleri ile afet ve acil durum hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

17) Ekonomik ömrünü tükettiği için hurdaya ayrılmış malzemelerin satışı ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

 

3. İdari Yapı

Sivil Savunma Uzmanlığınca Yapılan İş Ve İşlemler; 
5902 sayılı kanun ile Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkındaki kanunun yürürlüğe girmesi ve eski mevzuatların yürürlükten kalkması sonucunda, yeni durum hazırlık safhasında olduğundan bir çok konu tam ve net olmamasına karşın bilinen odur ki Sivil Savunma Hizmetleri  '' Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Sivil Savunma , Seferberlik ve Savaş Hali hizmetleri ile Afet ve Acil Durum hizmetlerinin kurum içi ve dışı koordinasyonunun birim içinde sağlanacağıdır. Gerektiğinde eski bilgilere de başvurulacaktı

Ayrıca, Sivil Savunma Hizmetlerinin en önemli konusu olan '' Eğitim Çalışmalarının, tüm kurumu kapsayacak şekilde ilgili alt birimlerce uzmanların görüşleri de alınarak planlanarak bu eğitimlerin uzmanlar tarafından verilmesi ve mümkün olduğu kadar fazla personelin bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.

 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kendi içerisinde 6 ayrı Müdürlükten oluşmaktadır. Bunlar;

 1. İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü
 2. Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü
 3. Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü
 4. İhale ve Kontrol Şube Müdürlüğü
 5. Kira İşleri Şube Müdürlüğü
 6. İştirak İşleri Şube Müdürlüğü

 

 

geri