Emlak İşleri Şube Müdürlüğü

Emlak İşleri Şube Müdürlüğü 

1) EGO Genel Müdürlüğü gayrimenkullerinin daha verimli değerlendirilmesine ilişkin projeler geliştirmek.

2) EGO Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki taşınmazların envanterinin güncellenmesi için tapu kaydı çıkarmak, mahallinde periyodik arazi taraması ile tespit, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarını yapmak.

3) EGO Genel Müdürlüğü ait taşınmazların satılması, trampası veya üzerinde ayni hak tesis edilmesi ile satın alınacak taşınmazlarla ilgili olarak Meclise sunulacak teklifleri hazırlamak.

4) EGO Genel Müdürlüğü ait müstakil taşınmazların 2886 sayılı Kanun hükmüne göre satış işlemlerini yapmak üzere ilgili birime teklifte bulunmak.

5) Kamu kurumları arasında 2942 sayılı 26. ve 30 uncu maddesine göre taşınmaz alımı ve satımını yapmak üzere Meclise sunulacak teklifleri hazırlamak.

6) Medeni Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, sınırlı ayni hak tesis etmek ve şartlı bağışları kabul etmek üzere Meclise, şartsız bağışları kabul etmek üzere Başkanlık Makamına sunulacak yazı ve onayları hazırlamak.

7) Açılan ortaklığın giderilmesi davalarını kabul etmek, ortaklığın giderilmesini sağlamak, ortaklığın giderilmesi veya önalım hakkı davası açmak için Hukuk Müşavirliğine teklifte bulunmak.

8) Kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacı ile trafo, doğalgaz, reglaj istasyonu ve benzeri tesislerin, plan değişiklikleri yapılması gereken hallerde plan değişiklik taleplerinde bulunmak, ayrıca ilgili kamu veya tüzel kuruluşlara kiralanması veya sınırlı ayni hak tesis edilmesini sağlamak üzere gerekli işlemleri yapmak.

9) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44, 45 ve 60 ıncı maddeleri ile 178 sayılı Hazine ve Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13’üncü maddesinin (f) bendine dayanılarak hazırlanan Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik gereğince, harcama birimlerince kullanılan veya kullandırılan taşınmazlardaki değişikliklerin kanuni süresinde bildirilmesi gibi işlemleri yapmak.

10) 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu’nun da belirtilen Kuruluş personeline kamu konutlarının tahsis şekli, oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ait usul, esas ve şartlar ile uygulamaya dair çıkartılmış olan Kamu Konutları Yönetmeliği ve EGO Konutları Yönergesini uygulamak.

11) Kamulaştırılacak arsa, arazi ve tesisler ve bu tesislere ait tüm eklentiler için Meclis veya Encümen kararı alınması gerektiği hallerde, kamu yararı kararı almak üzere Valilik Makamı onayına sunulmasını sağlamak, takip etmek ve sonuçlandırmak.

12) Küresel tüm dünyayı ilgilendiren kamu hizmetleri ve belediyecilik alanındaki inovasyon, AR-GE ve girişimcilik alanındaki faaliyet ve projeleri araştırmak. EGO hizmet ve uygulamaları bağlamında ürün ve süreç inovasyonları ile teknolojik gelişmeleri araştırmak. Bu araştırmaları değerlendirerek yeni ve yenilikçi hizmet, uygulama ve proje fikirleri geliştirmek ve Belediyeye kaynak oluşturacak projeler üretmek.

13) Müdürlükle ilgili; aylık faaliyet, brifing, performans programı, stratejik plan, yıllık faaliyet raporları, analitik bütçe, kadro teklifi, harcama talimatı ve ödeme emri belgelerinin hazırlanmasını ve kontrolünü sağlamak.

14) Müdürlüğe gelen ve giden evrakların defter ve bilgisayar ortamında kayıtlarını, dağıtım, dosyalama ve arşivleme iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

15) Gizlilik dereceli evrak için mevzuata uygun tedbirlerin alınmasını, uygulanmasını ve izlenmesini sağlamak.

16) Müdürlük personelinin eğitim planlanması, rapor, izin vb. özlük hakları ile günlük devam izlemini içeren dosyaların tutulmasını, takip edilmesini ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

17) Genelge, tebliğ ve duyuruların Müdürlüğe bağlı personeline bildiriminin yapılmasını sağlamak.

18) Müdürlüğün ihtiyacı olan büro sarf malzemelerinin programlı bir şekilde alınmasını, bakım ve onarımının yapılmasını ve ekonomik kullanımını sağlamak, talep ve takip etmek.

19) Müdürlüğün denetleme ve incelenmesinde görev alanına giren konularda istenilen bilgi ve belgelerin verilmesini, listelerin hazırlanmasını sağlamak.

20) İç Denetim Birimi tarafından yapılacak olan konu denetlemelere ait bilgi ve belgeleri hazırlatmak ve raporlama işlemlerini gerçekleştirmek.

21) Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı Müfettişlerince yapılan denetimlerde istenilen bilgi ve belgeleri vermek, gerekli açıklamaları yapmak.

22) Müdürlüğümüz görev alanına giren konularda, İdaremizce hukuki görüş istendiğinde gereğini yerine getirmek.

23) Personellerin görev alanını tespit etmek, iş dağılımını yapmak, gerekli kontrol ve denetimlerde bulunmak, günlük devam izlemini kontrol etmek, hizmet içi eğitim, konferans ve seminerlere personelin katılımını sağlamak.

24) Daire Başkanı tarafından mevzuatlar çerçevesinde verilecek diğer iş ve işlemleri yapmak.