İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü

İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü

1) Kuruluş birimlerinin ortak yürütülmesi gereken hizmetlerini sağlamak.

2) Başkanlık sekretarya hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

3) Daire Başkanlığı makamının gelen ve giden evrakların defter ve bilgisayar ortamında kayıtlarını, dağıtım, dosyalama ve arşivleme işlerinin yapılmasını sağlamak.

4) Gizlilik dereceli evrak için mevzuatına uygun tedbirleri almak, uygulamak ve izlemek.

5) Başkanlığımıza bağlı personelin genelge, tebliğ ve duyuruların bildirimi yapmak.

6) Daire Başkanlığına bağlı birimlerin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerini Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca alınmasını sağlamak.

7) Kurumun odacılık, kapıcılık, seracılık ve temizlik, vb. hizmetlerini sağlamak.

8) Hizmet alımı ile yapılan Kuruluş içi temizlik hizmetlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasını sağlamak.

9) Başkanlığımızın sorumluluğunda bulunan bina ve tesislerinin inşaat, bakım, onarım, tamirat ve tadilat işlerinin yapılmasını sağlamak.

10) Kuruluşumuzun ısınma hizmetlerini sağlanmak.

11) Kuruluş personelinin yürürlükteki mevzuatı gereğince yiyecek ve giyecek ihtiyacını sağlamak.

12) Kuruluş personelinin öğlen yemeği ihtiyacının karışlanması için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.

13) Mutfak personeli ile staj yapan öğrencilerin günlük ve aylık çalışma çizelgelerinin düzenlenmesi ve devam izlenim kontrollerinin yapılmasını sağlamak.

14) Müdürlüğün iş ve işlemleri ile ilgili mevzuatına uygun mavi masaya gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi ve gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.

15) Kurumun tüm birimlerinin elektrik enerjisi alımı hizmetini sağlamak.

16) Daire Başkanlığımıza ait su, doğalgaz ve elektrik abonelikleri ile ilgili açma, kapama iş ve işlemlerinin yapılması ve abonelik teminatlarının yatırılması iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

17) Kuruluşun telefon ve haberleşme hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

18) Kuruluşun sabit hatlar ve GSM ile olan abonelikleri ve kullanıcılarının takibinin yapılmasını sağlamak.

19) Kuruluşun doğalgaz dolum istasyonları hariç doğalgaz, su ve telefon faturalarının bilgisayar ortamında kayıt ve takibinin yapılmasını ilgili Başkanlıklara gönderilen faturaların ödemelerinin yapılmasını sağlamak.

20) Hizmet alımı yoluyla çalışan hizmet araçları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

21) Kuruluşun teşkilat yapısı içinde, birimlerin hizmet aracı taleplerinin karşılanması, Daire Başkanlığının araç envanterine kayıtlı resmi veya hizmet alımı kapsamında özel kiralık araçlarının hizmete verilmesi için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.

22) Birimlerin talepleri doğrultusunda resmi ve özel kiralık araçları hizmete sunmak.

23) Kiralık özel araçların firma hakedişlerinin hazırlanmasını sağlamak ve denetlemek.

24) Başkanlığın araç envanterine kayıtlı resmi araçların periyodik bakımlarını, tamir bakım ve onarımlarını yaptırmak.

25) Kuruluşumuz varlıklarının (Taşınır-Taşınmaz) sigorta işlemlerini yürütmek.

26) Daire Başkanlığınca alınan hizmetlere ait hak ediş ve ödeme emir belgelerinin düzenlemesini sağlamak.

27) İlgili mevzuatlar çerçevesinde müdürlüğün, personel ve araç gereç hizmet alım ihtiyaçlarını tespit ederek tedarikini ve teminini sağlamak.

28) Daire Başkanlığı birimleri tarafından hazırlanan faaliyet raporlarını, stratejik planlarını, performans programlarını, analitik bütçe ve kadro tekliflerini birleştirerek hazırlanmasını sağlamak.

29) Şube Müdürlüğünün faaliyet, performans raporları ile bütçe ve kadro tekliflerini hazırlamak.

30) Şube Müdürlüğünün stratejik planlarını yapmak, uygulamasını sağlamak.

31) Şube Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Kanun’a tabi çalışan memurun maaş ödeme emri belgesinin düzenlenmesi ve personelin rapor, izin vb. özlük işleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

32) Daire Başkanlığının ve Şube Müdürlüklerinin mal alımı, hizmet alımı, yapım işleri ve danışmanlık hizmet alımlarını 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, yönetmelikler, Kamu İhale Genel Tebliği ve bu konuları tamamlayıcı KİK kararları, tebliğ ile genelgeler ve tabii olduğu diğer mevzuat doğrultusunda EKAP üzerinden ihale iş ve işlerini şeffaf bir şekilde yürütmesi için   gerekli iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

33) Daire Başkanlığının ve Şube Müdürlüklerinin ihtiyacı olan büro sarf gereçlerinin programlı bir şekilde alınmasını ve ekonomik kullanımını sağlamak.

34) Daire Başkanlığınca yürütülen hizmetlerle ilgili mal alımı, hizmet alımı, yapım işleri ve danışmanlık hizmet alımları ile ilgili olarak; Teknik şartname, idari şartname, sözleşme taslağı ve standart formları hazırlamak ya da hazırlanmasını, yaklaşık maliyet için piyasa araştırması yapılmasını ve yaklaşık maliyetin belirlenmesini, İhale usulü ve ihale tarihi belirlenmesini, ilan işlemlerinin yürütülmesini, ihale onay belgesini düzenlenmesini ve ihale yetkilisinin onayına sunulmasını, ihale komisyonu kurulması ile ilgili onayı ihale yetkilisine sunmak, ihale komisyonu tarafından değerlendirilmesi yapılan ihale dosyasını takip edilmesini, komisyonun raporu doğrultusunda gerekli yazışmaları yapılmasını ve sözleşmenin imza edilmesi için karar pulu ve/veya damga vergisini tahsil edilmesini ve sözleşme yapılmasını sağlamak.

35) Alımı gerçekleştirilmiş mal ve malzemenin ilgili teknik ve idari şartnameleri doğrultusunda muayene ve kabullerinin yapılabilmesi için gerekli personelin görevlendirilmelerini sağlamak.

36) Şube Müdürlüğüne ait İç Denetim Birimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmesini ve ayrıca İç ve dış denetim birimleri tarafından yapılacak olan konu denetlemelere ait bilgi ve belgelerin hazırlanması ve cevap niteliğinde olan rapor ve tabloların hazırlanmasını sağlamak.

37) Daire Başkanlığının taşınır kayıt ve kontrol iş ve işlemlerinin yapılmasının sağlamak ve kontrol etmek.

38) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza edilmesini sağlamak.

39) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırların kontrolü sağlatılarak teslim alınmasını sağlamak ve özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem kullanıldıktan sonra yapılabilen sarf malzemeleri hariç olmak üzere bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.

40) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtların tutmasını, bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlenmesini ve taşınır mal yönetim hesap cetvellerinin istenilmesi halinde konsolide görevlisine gönderilmesini sağlamak.

41) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililerine teslim edilmesin sağlamak.

42) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

43) Harcama yetkilisine ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaların bildirilmesini sağlamak.

44) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.

45) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarının yapılmasını sağlamak.

46) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.

47) Kayıtları tutulan taşınırların yönetim hesabını hazırlanmasını, taşınır kontrol yetkilisine teslim edilmesini ve harcama yetkilisine sunulmasını sağlamak.

48) Ambarlarında kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumlu olmak.

49) Ambarlardan sorumlu olan görevlilerin ambar devir ve teslimi yeni görevlilere yapılmasını sağlayarak, görevlerinden ayrılmasını sağlamak.

50) Taşınır kayıt ve işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek.

51) Taşınır kayıt yetkilileri ile taşınır kontrol yetkilileri, düzenledikleri ve imzaladıkları belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı birlikte sorumluluğun bilinci ile Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunmak.

52) Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan birim ve personelin yürüttüğü işlerin planlamasını yapmak.

53) Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan birim ve personelin iş dağılımını yapmak, denetlemek.

54) Müdürlüğünü ilgilendiren konularda görüş bildirmek, gerektiğinde toplantılara katılmak.

55) Başkanlık birimlerinin ihtiyacı olan hizmet ve malzeme alımlarını gerçekleştirmek.

56) Daire Başkanlığı çalışma programının şubesine ait bölümünü hazırlamak.

57) Şube Müdürlüğü çalışmalarını, Daire Başkanlığı hizmet politikası ve çalışma plan ve programına göre yönetmek.

58) Şube Müdürlüğü şeflik ve servislerinde görev yapan çalışanlar arasında görev dağılımı yapmak, aralarında ahenk ve işbirliğini sağlamak, çalışmalarını izlemek, denetlemek.

59) Disiplin yönetmeliği hükümlerine göre şube personeli hakkında “uyarma” ve “kınama” cezaları vermek, daha üst cezalar verilmesi için öneride bulunmak ve memurun ödüllendirilmesi için teklifte bulunmak, personelin yıllık, mazeret, evlilik, doğum, ölüm izinleri ile ilgili Başkanlığa gönderilmesini sağlamak.

60) Şube personeli tarafından incelenen veya incelenmesi kendisine ait olan işlem ve konuları inceleyerek sonuca bağlamak şubenin yazışmalarını mevzuata uygun olarak yürütmek.

61) Şubeye gelen kanun, tüzük, yönetmelikleri incelemek ve görüş bildirmek.

62) Uygulamada karşılaşılan güçlük ve tıkanıkları gidermek, gereken tedbirleri almak ve uygulamak, yetkisi dışında kalanlar için bağlı olduğu üst makama öneride bulunmak.

63) Daire Başkanlığının eğitim faaliyetlerine katılmak, personelin eğitimini sağlamak.

64) Görev alanına giren konularda görüşünü yazılı ve sözlü olarak bildirmek.

65) Görevlendirildiği takdirde Kurum içi ve dışı toplantılara katılmak.

66) Yetki devri esasları çerçevesinde yazıları imzalamak.

67) İlgili mevzuatlar çerçevesinde Şubesinin, personel ve araç gereç hizmet alım ihtiyaçlarını tespit ederek öneride bulunmak ve dağıtımını yapmak.

68) Müdürlüğünün performans programını hazırlamak, Başkanlığa sunmak.

69) Müdürlüğünün stratejik planlarını yapmak, uyulmasını sağlamak.

70) Daire Başkanı tarafından mevzuatlar çerçevesinde verilecek diğer iş ve işlemleri yapmak.

 

geri