DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü

İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri

Müdürlüğün görev ve sorumlulukları İdare Encümeninin 27/01/2009 tarih ve 2009/22 sayılı Kararıyla yürürlüğe giren, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumluluklarıyla ilgili Yönergede belirlenmiş olup:

 • Kuruluş birimlerinin idari olarak  destek hizmetlerini sağlamak,
 • Kurumun odacılık, kapıcılık, seracılık ve temizlik, vb. hizmetlerini sağlamak.
 • Kurum birimlerinin küçük çaplı kısmi inşaat, boya, badana, bakım, onarım, tamirat ve tadilat destek hizmetlerini sağlanmak,
 • Kurumun ısınma hizmetlerini sağlanmak,
 • Kurumun yiyecek-giyecek hizmetlerini sağlamak,
 • Kurumun tüm birimlerinin elektrik ve haberleşme hizmetlerini sağlamak,
 • Araç takip filosuna dahil olan resmi araçların takibini yapmak,
 • Birimlerin talepleri doğrultusunda resmi ve özel kiralık araçları hizmete   sunmak,
 • Hizmet amaçlı kullanılan resmi ve kiralık özel araçların çalışma durumlarının takibi ve defter kayıtlarını tutmak. bilgisayara veri girişlerini yaptırmak,
 • Kiralık  özel araçların firma hak edişini hazırlanmasını sağlamak ve denetlemek,
 • Resmi araçların periyodik bakımlarını, tamir bakım ve onarımlarını yaptırmak
 • Kuruluşumuz varlıklarının (Taşınır-Taşınmaz) sigorta işlemlerini yürütmek,
 • Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan birim ve personelin yürüttüğü işlerin planlamasını yapmak,
 • Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan birim ve personelin iş dağılımını yapmak, denetlemek,
 • Müdürlüğüne bağlı şeflik nöbet, vardiya görevlendirmelerini belirlemek, onaylamak,
 • Müdürlüğünü ilgilendiren konularda görüş bildirmek, gerektiğinde toplantılara katılmak,
 • Başkanlık birimlerinin ihtiyacı olan hizmet ve malzeme alımlarını gerçekleştirmek,
 • Daire Başkanlığı çalışma programının şubesine ait bölümünü hazırlamak,
 • Şube Müdürlüğü çalışmalarını, Daire Başkanlığı hizmet politikası ve çalışma plan ve programına göre yönetmek,
 • Şube Müdürlüğü şeflik ve servislerinde görev yapan çalışanlar arasında görev dağılımı yapmak, aralarında ahenk ve işbirliğini sağlamak, çalışmalarını izlemek, denetlemek,
 • Disiplin yönetmeliği hükümlerine göre şube personeli hakkında “uyarma” ve “ kınama” cezaları vermek, daha üst cezalar verilmesi için öneride bulunmak ve memurun ödüllendirilmesi için teklifte bulunmak, personelin yıllık, mazeret, evlilik, doğum, ölüm izinleri ile ilgili Başkanlığa gönderilmesini sağlamak,
 • Şube personeli tarafından incelenen veya incelenmesi kendisine ait olan işlem ve konuları inceleyerek sonuca bağlamak şubenin yazışmalarını mevzuata uygun olarak yürütmek,
 • Şubeye gelen kanun, tüzük, yönetmelikleri incelemek ve görüş bildirmek,
 • Uygulamada karşılaşılan güçlük ve tıkanıkları gidermek, gereken tedbirleri almak ve uygulamak, yetkisi dışında kalanlar için bağlı olduğu üst makama öneride bulunmak, 
 • Daire Başkanlığının eğitim faaliyetlerine katılmak, personelin eğitimini sağlamak,
 • Görev alanına giren konularda görüşünü yazılı ve sözlü olarak bildirmek,
 • Görevlendirildiği takdirde Kurum içi ve dışı toplantılara katılmak,
 • Yetki devri esasları çerçevesinde yazıları imzalamak,
 • İlgili mevzuatlar çerçevesinde Şubesinin, personel ve araç gereç hizmet alım ihtiyaçlarını tespit ederek öneride bulunmak ve dağıtımını yapmak,
 • Müdürlüğünün performans programını hazırlamak, Başkanlığa sunmak, astlarının uygulamasını denetlemek,
 • Müdürlüğünün stratejik planlarını yapmak, uyulmasını sağlamak,
 • 5018 ve 4734 – 4735 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatları uyarınca gerekli iş ve işlemleri yapmak,

 

geri