İhale ve Kontrol Şube Müdürlüğü

İhale ve Kontrol Şube Müdürlüğü

1) Kuruluşumuza ait gelir getirici işler kapsamında (satım, kira vb.) Genel Müdürlük birimlerinden gelen talepler doğrultusunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanun’una göre ihaleye çıkmak, çıkılması aşamasında talep eden ilgili birimle koordineli olarak ihale şartnamesinin hazırlanmasına müteakip ihaleye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, ihaleyi yapmak, sonuçlandırmak, sözleşmeyi imzalatmak ve sözleşmenin gereği için ilgili uygulama birimlerine göndermek. Sözleşmede Müdürlüğümüzü ilgilendiren hususların kontrolünün ve takibinin yapılmasını, iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

2) Taşınır veya ihtiyaç fazlası malların İdare Encümeni kararları doğrultusunda mevzuatına uygun olarak satışını yapmak veya taşınır ve taşınmazları sözleşme koşullarında kiraya vermek, sözleşmeyi imzalatmak, iş ve işlemlerin takip edilmesini sağlamak, sözleşmenin gereği için ilgili birimlere göndermek.

3) Kuruluşumuza ait reklam alma işlerinde, Kuruluşumuzca alınan İdare Encümeni kararları, ilgili yönetmelikler ve sözleşme doğrultusunda işlemlerinin ve tahsilatının yapılmasını sağlamak, gereği için ilgili birimlere göndermek.

4) Kuruluşumuzun ilgili birimleri tarafından ekonomik ömrünü tükettiği için hurdaya ayrılmış olan ve Müdürlüğümüze bildirilen muhtelif malzemelerin sözleşme doğrultusunda MKE AŞ’ne satış işlemlerini gerçekleştirmek.

5) Kuruluşumuzla sözleşme imzalayan Özel Toplu Taşıma Araç (ÖTA) işleticileri olan kooperatifler ve diğer işleticilere ait sözleşmede, Müdürlüğümüzü ilgilendiren hususlarla ilgili olarak iş ve işlemleri yapmak, ilgili birimler arası koordinasyonu sağlamak.

6) İlgili birimden gelen talep doğrultusunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre Müdürlüğümüzce ihalesi yapılan ve sonuçlandırılan kiraya verilecek olan taşınmazın, talep eden birim tarafından sözleşmesinin yapılması, yıllara sâri kira bedelinin tahsilatı, sözleşmenin takip ve kontrolü için uygulama ve talep birimine göndermek.

7) Ankaray ve Metro istasyonları ile Kuruluşumuz Otobüslerinde unutulan ve sahipleri çıkmayan kayıp eşyaların, açık artırma yöntemi ile halka açık olarak komisyon marifetiyle satışının yapılmasını sağlamak.

8) Müdürlükle ilgili; aylık faaliyet, brifing, performans programı, stratejik plan, yıllık faaliyet raporları, analitik bütçe, kadro teklifi, harcama talimatı ve ödeme emri belgelerinin hazırlanmasını ve kontrolünü sağlamak.

9) Müdürlüğe gelen ve giden evrakların defter ve (EBYS) bilgisayar ortamında kayıtlarını, dağıtım, dosyalama ve geçmiş yıllara ait dosyaların takibi, arşivleme iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

10) Gizlilik dereceli evrak için mevzuata uygun tedbirlerin alınmasını, uygulanmasını ve izlenmesini sağlamak.

11) Müdürlük personelinin eğitim planlanması, rapor, izin vb. özlük hakları ile günlük devam izlemini içeren dosyaların tutulmasını, takip edilmesini ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

12) Genelge, tebliğ ve duyuruların Müdürlüğe bağlı personele bildiriminin yapılmasını sağlamak.

13) Müdürlüğün ihtiyacı olan büro sarf malzemelerinin programlı bir şekilde alınmasını, bakım ve onarımının yapılmasını ve ekonomik kullanımını sağlamak, talep ve takip etmek.

14) Müdürlüğün denetleme ve incelenmesinde görev alanına giren konularda istenilen bilgi ve belgelerin verilmesini, istenilen listelerin hazırlanmasını sağlamak.

15) İç Denetim Birimi tarafından yapılacak olan konu denetlemelere ait bilgi ve belgeleri hazırlatmak ve raporlama işlemlerini gerçekleştirmek.

16) Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı Müfettişlerince yapılan denetimlerde istenilen bilgi ve belgeleri vermek, gerekli açıklamaları yapmak.

17) Müdürlüğümüz görev alanına giren konularda, İdaremizce hukuki görüş istendiğinde gereğini yerine getirmek.

18) Personellerin görev alanını tespit etmek, iş dağılımını yapmak, gerekli kontrol ve denetimlerde bulunmak, günlük devam izlemini kontrol etmek, hizmet içi eğitim, konferans ve seminerlere personelin katılımını sağlamak.

19) Daire Başkanı tarafından mevzuatlar çerçevesinde verilecek diğer iş ve işlemleri yapmak.