Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü

Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü

1) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair kanun kapsamında iş ve işlemleri;

Başkanlığımızın görev yetki ve sorumluluk alanı dahilinde (Kuruluşumuzun Yeni Ana Hizmet Binası, Otobüs İşletmesi Dairesi Başkanlığına bağlı 1-2-3-4-5 Otobüs İşletme Şube Müdürlükleri ile Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanlığına bağlı Bisiklet Kampüsü) Koruma ve güvenlik planları kapsamında onaylı görev talimatlarına göre kuruluşumuz tesislerinin Koruma ve Güvenliğinin sağlanması için personelin sevk ve idaresinin sağlamasını gerçekleştirmek.

Müdürlüğümüze bağlı olarak çalışan 657 sayılı Kanun ve Personel çalıştırılmasına dayalı doğrudan hizmet alımı kapsamında çalıştırılan; Koruma Güvenlik personelinin aylık düzenli olarak Nöbet ve vardiya çizelgeleri hazırlanmasını sağlamak ve Daire Başkanının onayına sunmak. Onaylı nöbet ve vardiya çizelgelerinin uygulanması için ilgili yerlere dağıtımının yapılmasını sağlayarak nöbet ve vardiya çizelgelerine göre aralıklarla personeli görev yerlerinde denetleyerek kontrol işlemi ile koruma ve güvenlik görev ifasını yerine getirmek.

2) Koruma ve güvenlik personelinin ihtiyaç durumuna göre, kurum içi görevlendirme işlemlerini yaptırmak.

Koruma Planları kapsamında; Koruma ve güvenlik personelinin ihtiyaç durumuna göre, aylık nöbet ve vardiya çizelgesine uygun olarak geçici görevlendirme işlemlerinin yapılmasını yazı işleri aracılığıyla yerine getirmek.

3) Koruma ve güvenlik personelinin 5188 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanun, Genelge ve Talimatlar doğrultusunda görevlerini ifa edip etmedikleri hususunda gerekli denetimleri yapmak.

Koruma ve güvenlik personelini, Aylık onaylı olan nöbet ve vardiya çizelgelerine veya görülen lüzum üzerine geçici görevlendirmeye göre, bizatihi veya görevlendireceği koruma ve güvenlik şefleri, güvenlik yöneticisi veyahut sorumlu personel tarafından aralıklarla haber vermeksizin görev yerlerinde kanun, yönetmelik, genelge ve talimatlar çerçevesinde görevin ifa edilişini olumlu veya olumsuzluğu denetim defterine kayıt düşerek koruma ve güvenlik görevinin denetim ve kontrol faaliyetini yerine getirmek.

4) Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Bilgi Sistemi kullanıcı iş ve işlemleri;

5188 sayılı Kanuna uygun olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Bilgi Sisteminde kuruluşumuz adın şahsi kullanıcı ve şifresi ile giriş yapılarak bu uygulamada; Başkanlığımızın görev yetki ve sorumluluk alanı dahilinde kuruluşumuz taşınmazlarına ait koruma plan iş ve işlemleri yerine getirilmesi, gizlilik arz eden yazıların veri yüklemesinin yapılması ve 657 Sayılı Kanun’a tabi olarak görev yapan Koruma ve güvenlik personeline ait iş ve işlemlerini yapmak ve takip etmek.

5) İç ve Dış denetim birimleri ile ilgili iş ve işlemler;

5188 sayılı kanun kapsamında jandarma ve polisin yetki sahasına göre yapılan denetimlerde; Başkanlığımızın görev yetki ve sorumluluk alanı dahilinde kuruluşumuz taşınmazlarına ait koruma planları, nöbet ve grup çizelgeleri her daim güncel tutularak denetime hazır bulunmasını sağlamak.

Dış denetim; Sayıştay Başkanlığı, mülkiye teftişi, ilgili resmi kurum ve kuruluşlar ile

İç denetim; Teftiş kurulu, İç Denetim Birimi ve iç kontrol gibi birimlerin istemiş olduğu bilgi ve belgeleri hazır hale getirip sunmak.

6) Personel çalıştırılmasına dayalı doğrudan hizmet alımı kapsamındaki iş ve işlemler;

İştirakimiz olan Bugsaş’ dan temin, Personel çalıştırılmasına dayalı doğrudan hizmet alımı kapsamında komisyon üyesi olarak Başkanlığa ait aylık hak edişlerin kontrolünü yapmak.

7) Müdürlük yazı işlerinde yapılan iş ve işlemleri;

EBYS üzerinden müdürlüğümüzün kurum içi veya dışı gelen yazılara cevap verilmesi ve kurum dışı yazılacak yazıların yazılması ile gizlilik arz eden evrakları resmi yazışma usul ve esasları hakkındaki uygulama yönetmeliğine göre iş ve işlemleri düzenli bir şekilde yazılması ve kilit altında dosyalanmasını sağlamak.

Müdürlüğümüze gelen dış yazı veya kurum içi yazışmalarımızın arşivlenmesi ve dosyalanmasını sağlamak.

657 Sayılı Kanun’a tabi olarak görev yapan Koruma ve güvenlik personelin hastalık izni ve yıllık izinleri düzenlenerek İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına EBYS ve BBYS üzerinden gönderilmesi, takibi ve dosyalanmasını sağlamak.

5188 Sayılı kanun kapsamında kuruluşumuzun ihtiyacına göre Koruma kapsamına alınacak tesise ait iş ve işlemlerin tamamlanmasını sağlamak.

Koruma ve Güvenlik personelinin işe geliş ve gidişlerini kontrol etmek ve vardiya takip çizelgesini Perkotek sistemine yüklemesinin kontrolünü sağlamak. Devriye kontrol sisteminin çıktılarını, kontrol edilmesini sağlamak.

8) BBYS programında Müdürlüğümüzün ihtiyaçları halinde avans çekilmesini ve harcama talimatı hazırlanmasını sağlamak.

9) Müdürlüğe ait brifing ve faaliyet raporlarının düzenlenmesini sağlayarak Daire Başkanının onayına sunmak.

10) 657 sayılı kanun kapsamında personel ile ilgili iş ve işlemler

657 Sayılı Kanun’a tabi olarak görev yapan Koruma ve güvenlik personelin hastalık izni ve yıllık izinlerinin düzenlenmesini İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına EBYS ve BBYS üzerinden gönderilmesini, takibini ve dosyalanmasını kontrol etmek.

11) Müdürlüğün Taşınır kayıt işlemlerinin hazırlanmasını sağlamak

 

geri