DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü

Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri

 

(1) Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) Koruma ve Güvenlik personelinin günün 24 saati süreklilik arz eden görevlerini yaptırır.

b) Nöbet ve grup çizelgeleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.

c) Müdürlük personelinin özlük hakları (rapor, izin, vb.) ile ilgili işlemleri yürütür.

ç) Kurum dışı ve Kurum içi diğer birimlerden gelen talepler ile şahıslardan gelen talepleri inceler, sonuçlandırılmak üzere Daire Başkanına sunar.

d) Müdürlük personelinin 657 ve 5188 sayılı Kanun, yönetmelik, yönerge, genelge ve talimatlar doğrultusunda görevlerini yerine getirip getirmedikleri hususunda, gerekli denetimleri yapar, ihtiyaç duyulan talepleri alır, personelin disiplinsizliği görüldüğünde sözlü uyarır veya gerekli disiplin soruşturmasının açılması için ilgili belge ve bilgiyi Daire Başkanına sunar.

e) Müdürlüğün ihtiyacı olarak satın alınan malzemelerin taşınır kayıt kontrol görevlilerince taşınır kayıtlarına girişinin yapılmasını sağlamak,

f) Müdürlüğün faaliyet raporlarını, stratejik planını, bütçe ve kadro tekliflerini hazırlamak,

g) Müdürlüğün brifing raporunu hazırlamak ve üçer aylık dönemler halinde güncellenmesini yapmak,

ğ) Hizmetiçi atış eğitimlerinin yapılması için gerekli iş ve işlemleri yapmak,

h)Kuruluşumuzda görev yapan Koruma ve Güvenlik personelinin 5188 sayılı kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince giyim ihtiyacı teklifini yapmak,

 

(2) Koruma ve Güvenlik Amirliğinin görevleri

a) Kuruluşun tesislerinde görev yapan Koruma ve Güvenlik personelinin günün 24 saat çalışmasıyla ilgili nöbet çizelgelerini ve vardiya listelerini Koruma ve Güvenlik Şube Müdürüne sunar.

b) Müdürlük personelinin nöbet ve grup çizelgelerine uygun olarak çalışıp çalışmadıklarını denetler ve herhangi olumsuz durumu üst amirine rapor eder.

c) Koruma ve Güvenlik personelinin tesisler arası yer değişikliklerini hazırlayarak Valilik makamına gönderilme işlemlerini yürütür.

ç) 5188 sayılı Kanun gereği, Kuruluşumuzda yeni hizmete girecek olan tesislerin koruma kapsamına alınması ya da hizmetine son verilen tesislerin koruma kapsamından çıkartılması işlemlerini başlatır ve sonuçlandırır.

d) Koruma ve Güvenlik Personelinin izin, rapor vb. ilgili taleplerini Koruma ve Güvenlik Şube Müdürüne sunar.

e) Koruma ve Güvenlik Personelinin Tesisler arası yer değişikliklerini hazırlayarak Koruma ve Güvenlik Şube Müdürüne sunar.

f) Valilik ve Diğer Kuruluşlarla ilgili arz ve talep yazılarına istinaden gerekli iş ve işlemleri yerine getirerek ilgili birimlere sunulmak üzere hazırlayarak Koruma ve Güvenlik Şube Müdürüne sunar.

g) Birimler arası yazışmaları hazırlayarak Koruma ve Güvenlik Şube Müdürüne sunar.

ğ) Güvenlik Personelinin 5188 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanun ve yayınlanan genelge ve talimatlar doğrultusunda görevlerinin yapılıp yapılmadığı hususunda gerekli denetimleri yapar. İhtiyaç duyulan tedbirleri alır, personelin disiplinsizliği görüldüğünde sözlü uyarma veya gerekli disiplin soruşturması açılması için Koruma ve Güvenlik Şube Müdürüne sunar.

 

(3) Koruma ve Güvenlik Şefliğinin görevleri

a) Nöbet noktalarına Koruma ve Güvenlik personelini sevk eder. Söz konusu nöbet noktalarını kontrol eder.

b) Görevli olduğu tesise ait tabanca ve mühimmatları Devir Teslim ve Rapor Defterine kaydını yaparak tabanca ve mühimmatı göreve gelen personele imza karşılığı teslim eder görevi biten personelden imza karşılığı teslim alarak tabanca dolabında muhafazasını sağlar.

c) Resmi kıyafet, Valilik makamınca verilen özel güvenlik kimliği, silah ve teçhizatın koruma ve güvenlik personelinin üzerinde bulunmasını sağlar.

ç) Vardiyalı çalışan şefler memur mesai saatleri haricinde diğer tesislerde görev yapan koruma ve güvenlik personelini telefonla veya araçla bizzat giderek yerinde kontrol yapar.

d) Görev süresince görmüş olduğu eksiklik ve aksaklıkları müdürlüğe bildirir.

e) Tesislerimizde kurulu bulunan Devriye Kontrol Sisteminin; yayımlanan genelge doğrultusunda devriye atılmasını sağlar, bilgisayar ortamında kayıtları inceleyerek gerekli kontrollerden sonra görülen eksiklik ve aksaklıkları müdürlüğe bildirir.

f) Müdürlük personelinin 657 ve 5188 sayılı Kanun, yönetmelik, yönerge, genelge ve talimatlar doğrultusunda görevlerini yerine getirip getirmediği hususunda, gerekli denetimleri yapar, ihtiyaç duyulan talepleri alır. Personelin disiplinsizliği görüldüğünde sözlü uyarır veya gerekli disiplin soruşturmasının açılması için ilgili belge ve bilgiyi müdürlüğe sunar.

 

(4) Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin görevleri

Görevli olduğu tesisin Koruma ve Güvenliğini 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, yönetmelik, genelge ve ta1imatlar doğrultusunda görev alanı içerisinde olmak kaydıyla;

a) Koruma ve Güvenliğini sağladığı alanlara girmek isteyenleri detektörle arama yapar,

b) Toplantı, konser vb. etkinlikler için Valilikten alınan izinle görevlendirilir,

c) Genel Kolluk Kuvvetleri tarafından aranan, mahkumiyeti bulunan, yakalama emri olan ve görev alanında kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla;

1) 1412 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 127 nci maddesine göre, yakalar ve orantılı arama yapar.

2) 1412 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 157 nci maddesine göre, Olay yerini ve delileri koruyarak ilgili şahısları yakalar.

3) Türk Medeni Kanunun 981 nci maddesine, Borçlar Kanunun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) bentlerine göre yukarıdaki nedenlerle görevi ifa ederken karşılaşılacak zorluklarda orantılı olarak zor kullanır.

4) Yukarıdaki belirtilen olaylar en kısa sürede Genel Kolluk Kuvvetlerine bildirilir. Gerekli hallerde Genel Kolluk Kuvvetlerinden yardım istenir. Genel Kolluk Kuvvetlerinin olaya müdahalesi esnasında ilgili Koruma ve Güvenlik personeli Genel Kolluk Kuvvetlerinin emrine girerek elindeki bilgi ve belgeleri teslim eder.

ç) Yangın, deprem gibi tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girerek gerekli yardımı yapar.

 

(5) Koruma ve Güvenlik Personelinin Görev Esnasında Hareket Tarzları

a) Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü; Amiri ve Şefi tarafından verilecek emir ve direktifleri noksansız olarak uygular.

b) Nöbet hizmetine kılık, kıyafet ve teçhizat kuşanılarak saatinde başlanır.

c) Nöbet yeri izinsiz veya devir-teslim yapılmadan terk edilemez.

ç) Nöbet sırasında kitap, gazete vb. okunamaz, oyun oynanamaz, nöbet yerine alkollü olarak kesinlikle gelinmez.

d) Nöbetçi korumakla sorumlu olduğu bölgeyi ve binayı dikkatle gözetler ve korur.

e) Herhangi bir olay meydana gelirse, en seri vasıta ile üstlerine haberdar etmekle birlikte sanıkları yukarıdaki kanun gereği yakalar ve göz altına alır.

f) Tabanca ile şaka yapmaz. Tabanca ve mühimmatları görev alanı dışına çıkaramaz (para nakli için görevlendirme hariç) görev başlangıcında ve bitiminde Devir Teslim ve Rapor Defterine kaydedilmek sureti ile tabanca ve mühimmatını imza karşılığı teslim alır, teslim eder.

g) Mesai bitiminde hizmet binaları kontrol edilerek açık bırakılmış kapı, pencere, elektrik, su vs. varsa kapatılır. İzin belgesi olmadan tesisten hiçbir demirbaş, resmi evrak, eşya, vb. malzeme giriş ve çıkışına müsaade etmez.

 

(6) Para Naklinde Koruma ve Güvenlik Personelinin Hareket Tarzları

a) Para naklini ve emniyetini ilgilendiren konular ilgisiz kişilerle konuşulmaz

b) Para nakli sırasında nakil aracına görevli personelden başkasının binmesine izin verilmez.

 

(7) Koruma ve Güvenlik Personelinin Kılık Kıyafet Tabanca Teçhizat ve Sosyal Haklara İlişkin Kuralları

a) 5188 sayılı Kanun gereğince, tesise ait tabanca ve mühimmat Güvenlik personeline görevi süresince verilir.

b) Koruma ve Güvenlik personeli görev yaptığı tabancayı en geç 15 günde bir temizlik ve bakımını yapmak zorundadır.

c) İl Özel Güvenlik Komisyon Kararı ile belirlenen resmi kıyafet ve teçhizat; belirlenen süreler içerisinde Kurum tarafından temin edilir. Temin edilen Resmi kıyafet ve teçhizat görev süresince giyilir, görev dışında bir başka yerde kullanılmaz

ç) Koruma ve Güvenlik personeli resmi elbisesiz, tabancasız, teçhizatsız ve Valilikçe verilen Özel Güvenlik Kimliğini yakasına takmadan göreve çıkamaz ve çıkartılamaz

d) Özel güvenlik personeli resmi kıyafetlerini temiz ve bakımlı olarak kullanmak zorundadır.

e) Özel güvenlik personeli resmi kıyafetini yazlık ve kışlık olarak mevsimlere göre yetkili makamların talimatları doğrultusunda giyer,

f)Koruma ve Güvenlik personeli sakal ve kulak ortasından aşağıda favori bırakmaz. Saçlar kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir. Saçların yanları ve ense kısmı 3 numaradan aşağı kestirilemez, önleri taranacak uzunlukta olmalıdır. Günlük sakal tıraşı olunur. Bıyık tabi olarak bırakılabilir, uzunluğu üst dudağı geçemez, üsten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında temiz ve bakımlı olur.

g) Koruma ve Güvenlik personeli Kuruluşun sosyal yardım olarak 657 sayılı yasaya tabi çalışan personeline verdiği nakdi ve ayni yardımların yanı sıra diğer haklardan da yararlanır. 

 

geri