Kira İşleri Şube Müdürlüğü

Kira İşleri Şube Müdürlüğü

1) Kuruluşa gelir getirici taşınmazlara ilişkin kira iş ve işlemleri yapmak.

2) Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10.04.2018 tarih ve 552 Sayılı Kararı ile Kuruluşumuza devredilen Metro ve Ankaray İstasyonlarının muhtelif alanlarında bulunan ve işyeri niteliği taşıyan taşınmazların kiralanmasına konu olan sözleşmelere ait iş ve işlerinin takibini yapmak.

3) Tasarruf ve kullanım hakkı Kuruluşumuzda bulunan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale yoluyla kiraya verilebilmesi amacı ile komisyon marifetiyle teknik şartname hazırlanmasını sağlamak.

4) Kiraya verilecek taşınmazların 3 yıla kadar kiraya verilecek ise Genel Müdürlük Oluru ile EGO İdare Encümen kararı almak, bu karara ilaveten 3 yılın üzerinde kiraya verilecek ise Başkanlık Onayı ve Belediye Meclisi kararlarını alarak kira sözleşmesinden doğan teminat, vergi ve harçları tahsil ederek kira sözleşmesi yapmak.

5) İlgili komisyon tarafından belirlenip ihale yoluyla kiraya verilebilmesi için taşınmazlara ait teknik şartnamenin İhale ve Kontrol Şube Müdürlüğüne göndermek.

6) İhale ve Kontrol Şube Müdürlüğünce 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalesi yapılan ve sonuçlandırılan ihale işlem ve karar dosyasının bildirilmesine müteakip, doğan teminat, vergi ve harçları tahsil ederek kira sözleşmesi yapmak.

7) Kiraya verilen taşınmazların kira bedellerinin tahsil edilmesini sağlamak ve takibini yapmak. Sâri yıllara ait kira artışlarını 12 aylık TÜFE oranına göre tahsil etmek. Kira sözleşmesi hükümleri gereği, vergi, harç, teminat farkı ve ortak gider bedellerini tahsil etmek, dosyalamak ve arşiv işlemlerini gerçekleştirmek.

8) Kiraya verilen taşınmazların 3. Kişilere devredilmesi halinde sözleşme hükümleri dikkate alınarak Genel Müdürlük Olur’u ile İdare Encümen kararı alındıktan sonra Belediye Meclisinin belirlediği devir bedeli tahsil edilerek devir işlemini gerçekleştirmek.

9) Protokol ve sözleşme yoluyla Belediyeye bağlı şirketlere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Genel Müdürlük Oluru ile İdare Encümen Kararı alarak, Belediye Meclisinin onayı ile taşınmazların kiraya verilmesini sağlamak.

10) Kira borçlarını zamanında ödemeyen kiracılar için gerekli yazışmalar yapıldıktan sonra Hukuki süreç yoluyla tahsil edilmesini sağlamak. Tahsil edilememesi halinde kiralanan işyerlerinin tahliye işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve tahliye edilen işyerlerini teslim almak ve ilgili birimlere bildirmek.

11) Kira sözleşmesi hükümleri gereği, kiraya verilen taşınmazların tutanak karşılığı yer teslimin ile kiralanan işyerlerinin kontrollerini yaparak, kulanım alanın aşılması ve  amacı dışında kullanılması halinde yasal işlemleri başlatmak.

12) Müdürlüğe ait faaliyet raporları, brifing, performans programı, stratejik plan ve analitik bütçe tekliflerini hazırlamak.

13)  İdare uygun gördüğü takdirde, kiraya verilen taşınmazların 3. Kişilere devredilmesi halinde sözleşme hükümleri dikkate alınarak Genel Müdürlük Olur’u ile İdari Encümen kararı alındıktan sonra   Belediye Meclisini belirlediği devir bedeli tahsil edilerek devir işlemini gerçekleştirmek.

14) Müdürlükle ilgili; aylık faaliyet, brifing, performans programı, stratejik plan, yıllık faaliyet raporları, analitik bütçe, kadro teklifi, harcama talimatı ve ödeme emri belgelerinin hazırlanmasını ve kontrolünü sağlamak.

15) Müdürlüğe gelen ve giden evrakların defter ve bilgisayar ortamında kayıtlarını, dağıtım, dosyalama ve arşivleme iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

16) Gizlilik dereceli evrak için mevzuata uygun tedbirlerin alınmasını, uygulanmasını ve izlenmesini sağlamak.

17) Müdürlük personelinin eğitim planlanması, rapor, izin vb. özlük hakları ile günlük devam izlemini içeren dosyaların tutulmasını, takip edilmesini ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

18) Genelge, tebliğ ve duyuruların Müdürlüğe bağlı personeline bildiriminin yapılmasını sağlamak.

19) Müdürlüğün ihtiyacı olan büro sarf malzemelerinin programlı bir şekilde alınmasını, bakım ve onarımının yapılmasını ve ekonomik kullanımını sağlamak, talep ve takip etmek.

20) Müdürlüğün denetleme ve incelenmesinde görev alanına giren konularda istenilen bilgi ve belgelerin verilmesini, listelerin hazırlanmasını sağlamak.

21) İç Denetim Birimi tarafından yapılacak olan konu denetlemelere ait bilgi ve belgeleri hazırlatmak ve raporlama işlemlerini gerçekleştirmek.

22) Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı Müfettişlerince yapılan denetimlerde istenilen bilgi ve belgeleri vermek, gerekli açıklamaları yapmak.

23) Müdürlüğümüz görev alanına giren konularda, İdaremizce hukuki görüş istendiğinde gereğini yerine getirmek.

24) Personellerin görev alanını tespit etmek, iş dağılımını yapmak, gerekli kontrol ve denetimlerde bulunmak, günlük devam izlemini kontrol etmek, hizmet içi eğitim, konferans ve seminerlere personelin katılımını sağlamak.

25) Daire Başkanı tarafından mevzuatlar çerçevesinde verilecek diğer iş ve işlemleri yapmak.