HİZMET İYİLEŞTİRME ve KURUMSAL GELİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı

 Adres

Hacı Bayram Mahallesi Sanayi Caddesi Ulus İşhanı Sitesi A Blok No:2 Altındağ / Ankara

 Telefon

 (0312) 306 82 51 - 306 82 53

 

MİSYONU

Genel Müdürlüğümüz hizmetlerinin daha kaliteli, daha verimli, çevreci, şeffaf, erişilebilir, sürdürülebilir ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile sunulmasını sağlamak.

VİZYONU

Kuruluşumuz ve Kuruluşumuz hizmetlerinin en üst düzeye çıkartılması.

İLKELERİ

  • İletişimi güçlendirmek, katılımcılığı sağlamak ve hizmete erişimi kolaylaştırmak.
  • Etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunumu ile vatandaş memnuniyetini artırmak.
  • Vatandaş ve kamu yararı gözetilerek hızlı çözümler üretilebilmek.
  • Vatandaşın yönetim ile iletişimini kolaylaştırmak
  • Birimler arası koordinasyon gerçekleştirilerek hizmette eş güdümü sağlamak.

AMAÇ ve HEDEFLER

Amaçlarımız:

  • Şeffaf, güvenilir, teknolojik yeniliklerle hizmet kalitesinin artırılması
  • Kaynakların en verimli şekilde kullanılması
  • İnsan kaynaklarımızın verimliliğinin üst düzeye çıkarılması

Hedeflerimiz

  • Teknolojik yeniliklerden yararlanılarak daha iyi hizmet verilmesini sağlamak.
  • Kuruluşumuz ve Başkanlığımız personelinin faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim planlayarak hizmet kalitemizin artırılmasını sağlamak.

Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığının Görev ve Yetkileri

Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kuruluş hizmetlerinin iyileştirilmesi ve kurumsal yapının geliştirilmesi kapsamında gerekli çalışmaları yapmak, yaptırmak ve birimler nezdinde önerilerde bulunmak,

b) Hizmetin iyileştirilmesi ve kurumsal gelişimin sağlanması kapsamında seminer, çalıştay, konferans vb. organizasyonlar tertiplemek ve katılmak,

c) Vatandaşların, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanımına Dair Kanun kapsamında ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) vasıtasıyla yapılan başvurularının takibi ile sonuçlandırılmasını sağlamak,

d) Yazılı ve görsel basında yer alan Kuruluşla ilgili haberleri takip etmek ve derlemek,

e) Kuruluş ile basın yayın kuruluşları arasındaki ilişkileri koordine ederek haber ve bilgi akışını sağlamak, yazılı ve görsel medya ile haber ajanslarından gerekli görülenler ile abone işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

f) Kuruluşla ilgili yazılı ve görsel medya ile diğer sosyal mecralarda yer alan haber ve yorumların takibi ile gerektiğinde ilgili mevzuat kapsamında “Cevap ve Düzeltme Hakkının (Tekzip)” kullanılmasını sağlamak,

g) Kuruluşun ve Genel Müdürünün basın ile ilişkilerinin koordinasyonu sağlamak ve gerektiğinde basın toplantıları düzenlemek,

h) Kuruluşun faaliyet alanlarıyla ilgili gerektiğinde basın açıklamaları yapmak, 

i) Kuruluşun sosyal medya hesaplarını yönetmek,

j) Kuruluşun internet ve intranet sitesini yönetmek, 

k) Kuruluş faaliyetleri çerçevesinde fotoğraf, video çekimi gerçekleştirmek ve bunları arşivlemek,

l) Kuruluşun her türlü halkla ilişkiler faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,

m) Mavi Masa ve diğer kanallardan gelen Kuruluş ile ilgili şikâyetleri almak, analiz etmek ve ilgili daire nezdinde çözümünü sağlamak,

n) Vatandaş şikâyetlerinin yönetimi ile ilgili sistem geliştirmek,

o) Hizmet alanlarla ilgili anket, mülakat vb. yöntemlerle dilek, istek ve önerileri almak, 

p) Kuruluşumuzun tanıtımı için toplantı, sergi ve fuarlar düzenlemek, bülten, afiş vb. yayınlar hazırlamak,

q) Görevleriyle ilgili ihale işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

r) Genel Müdürün ve aynı zamanda Kuruluş birimlerinin İletişim/Basın Danışmanlığını yürütmek,

s) Bu Yönetmeliğin “m” bendinde sayılan işlerle, Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak, 

t) Genel Müdürün katılacağı toplantılarla ilgili olarak konuşma metinlerini hazırlamak ve internet sitesinde yayımlanmasını sağlamak.

 

İdari Yapı

Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı dört ayrı Müdürlükten oluşmaktadır.
İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
Hizmet İyileştirme Şube Müdürlüğü
Basın Yayın Şube Müdürlüğü
Çevresel ve Sosyal Koruma Şube Müdürlüğü

geri