İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

1) Başkanlıkta görev yapan personelin yasa, yönetmelik, yönerge ve genelgelere uygun olarak çalışmasını sağlamak, personel özlük işleri ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek ve takibini yapmak.

2) Müdürlüğünün performans programını hazırlamak ve Başkanlığa sunmak.

3) Müdürlüğünün stratejik planlarını yapmak, uyulmasını sağlamak.

4) Başkanlık personelinin eğitim faaliyetlerine katılımını sağlamak.

5) Şube personeli tarafından incelenen veya incelenmesi kendisine ait olan işlem ve konuları inceleyerek sonuca bağlamak şubenin yazışmalarını mevzuata uygun olarak yürütmek.

6) Müdürlüğünün görev ve yetkileri kapsamında gelen ve giden evrakları defter ve bilgisayar ortamında kayıt altına almak, her türlü yazışma, puantaj, dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak.

7) Genelge, tebliğ ve duyuruların Başkanlık personeline bildirimi yapmak.

8) Başkanlık birimlerinin ihtiyacı olan mal alımı, hizmet alımı ve danışmanlık hizmet alımlarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu Kanunları tamamlayıcı karar, yönetmelik, tebliğ ile genelgeler ve tabi olduğu diğer mevzuat doğrultusunda İdari Şartname,  Sözleşme Taslağı, Standart Formlar vb. ihale dokümanlarını hazırlamak veya hazırlatmak, Satın alma ve ihale süreçlerini, ilgili mevzuatlara göre takip edip yürütmek.

9) Alımı yapılacak olan mal ve malzemenin, ilgili teknik ve idari şartnameleri doğrultusunda muayene ve kabullerinin yapılabilmesi için personel görevlendirmek.

10) Başkanlıkça ihtiyaç duyulan her türlü araç, gereç, kırtasiye ve bilgisayar sarf malzemelerinin temin edilmesi, korunması, dağıtımı, zimmetlenmesi ve muhafaza edilmesini sağlamak.
 

geri