C plakanın 2015/30 sayılı UKOME kararı doğrultusunda 6 adet plakanın dağıtımının yapılması ihalesi

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 2015/05 sayılı UKOME kararı ile sayısı artırılan“C” plakanın 2015/30 sayılı UKOME kararı doğrultusunda 6 adet plakanın dağıtımının yapılması ihalesi.

1. İdarenin:

a) Adresi: Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle / ANKARA

b) Telefon numarası:  (312) 507 11 03                         Faks numarası: (312) 507 12 01

c) Elektronik Posta Adresi:

2. İhale Konusu:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde 6 adet ticari “C Plaka”  dağıtılması İhalesi”.

3. İhalenin;

İhale İçin Müracaat Süresi:  29.07.2015 saat 09.00’da başlar,  07.08.2015 saat 17.00’de biter.

 

İhale İçin Müracaat Yeri :EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Dairesi Başkanlığı Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 A Blok 1. Kat Yenimahalle/Ankara

 

İhaleye Katılım Hakkı Elde Edemeyenlerin İlan Tarihi: 13.08.2015 günü Saat: 14.00

 

İhale için geçici teminat yatırma süresi: 14.08.2015 günü Saat: 10.00 ile 25.08.2015 günü Saat 12.00 arası

 

İhale İçin Teklif Verme Zamanı: 25.08.2015 Saat 12.00-14.00 arası

 

İhale Tarihi: 25.08.2015 günü Saat:14.00

 

İhalenin Yapılacağı Yer: Ankara Büyükşehir Belediyesi Yeni Bina E Blok Konferans Salonu Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle/ANKARA

4. İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler:

a) Gerçek Kişiler İçin:

1- Muhtarlıklardan veya Nüfus İdarelerinden alınmış “Nüfus Cüzdanı Sureti” aslı,

2- Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet ettiğini belirtir “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” aslı,

3- “ Sürücü Belgesi”nin Noter veya İdarece “Aslı Gibidir” onaylı fotokopi veya sureti.

4- Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesi’nin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olmadığını belirtir “Adli Sicil Kayıt Belgesi “ aslı,

5- UKOME Karar Tarihi olan 21/07/2015 gün ve 2015/30 sayılı karardan önce şoför esnaflığını seçmiş olduğunu ve fiili olarak icra ettiğini belirtir “Oda Kayıt Belgesi” aslı,

6- 21/07/2015 tarihinden önce yolcu taşımacılığı işi ile iştigal ettiğini belirtir, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince son altı ay içinde düzenlenmiş, “Esnaf ve Sanatkar Sicil Tasdiknamesi” aslı,

     7- Başvuru Dilekçesi ekinde telli naylon dosya içinde yukarıda sayılan belgeler bulundurulur.

b) Tüzel Kişiler İçin:

1- 21/07/2015 tarihinden önce şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunduğunu ve bu faaliyeti sürdürdüğünü belirten “Ankara Ticaret Odası Faaliyet Belgesi” aslı,

2-  21/07/2015 tarihinden önce kaydının bulunduğunu gösteren ve son altı ay içinde alınmış “Ticaret Sicil Tasdiknamesi” aslı,”veya Noter tasdikli sureti.

3- Şirketin adresinin Ankara Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde olduğunu ve yolcu taşımacılığı işi ile iştigal ettiğini belgelendiren “Şirket Ana Sözleşmesi” veya “Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi” onaylı sureti veya “Ticaret Odası İkametgah Belgesi” aslı,

4- Şirketin imza sirküleri ve “Vergi Levhası” fotokopisi.

-Şirket Ortakları veya temsilde yetkilinin;

5- Nüfus Müdürlüklerinden veya Muhtarlıklardan alınmış “Nüfus Cüzdan Sureti” aslı,

6- Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet ettiğini gösteren Nüfus İdaresinden alınmış “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” aslı,

7- Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesi’nin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıka kaydının bulunmadığını gösteren “Adli Sicil Kayıt Belgesi “ aslı,

8- Başvuru Dilekçesi ekinde telli naylon dosya içinde yukarıda sayılan belgeler bulundurulur.

5. İhale Kuralları:

1. İhale “Kapalı Teklif Usulü” ile yapılacaktır.

2. İhale için “C Plaka” serbest piyasa bedeli 625.000,00-TL (Altıyüzyirmibeşbinlira), ihaleye çıkış bedeli (KDV hariç) 500.000.00-TL (Beşyüzbinlira) olarak belirlenmiştir.

3. Belgelerin incelenmesinden sonra ihaleye katılma hakkını elde edemeyip ihaleye katılamayacak olanlar belirlenerek hazırlanan liste 13.08.2015 Saat 14.00’den itibaren 25.08.2015 günü saat 14.00’a kadar EGO Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ve ilan panolarında duyurulacaktır.

4. Belgelerin incelenmesinden sonra ihaleye katılma hakkı elde edenler ihaleye çıkış bedelinin 1/5 ini (100.000,00-TL) EGO Muhasebe Başveznesine yatırdıktan sonra tahsilat makbuzu ve imzalı teklif mektubu bir zarfa konularak, ihalenin yapılacağı 25.08.2015 Salı günü saat: 12.00 ile 14.00 arasında ihale yerinde Ulaşım Koordinasyon Merkezine teslim edilecektir.

5. İhaleye katılma şartlarını sağlayanların teklif zarfları kendisi veya noter kanalıyla vekil olarak tayin edilmiş bir kişi tarafından elden verilecektir.

6. “Kapalı Teklif Zarfları” İhalenin yapılacağı 25.08.2015 günü saat 14.00’de UKOME Genel Kurulu ve Noter huzurunda açılarak ve en yüksek bedel üzerinden sıralama yapılacaktır.

7. İhaleye katılanlar arasında en düşük teklifi verenlerin birden fazla olması durumunda 6 kişinin belirlenmesi amacıyla eşit ücret teklif edenler arasında Noter huzurunda kura çekilecektir.

8. İhale sonucunda “C Plaka” alma hakkını elde edenler EGO Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ve ilan panolarında ayrıca duyurulacaktır.

9. “C Plaka” alma hakkını elde edenler, EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Dairesi Başkanlığınca Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne bildirilecektir.

10. “C Plakası” almaya hak kazananların teklif zarflarında yer alan bedellerinin tamamı ile Katma Değer ve damga Vergi bedeli; ihale sonucunun açıklanmasını takiben 90 gün içerisinde, EGO Genel Müdürlüğü Muhasebe Baş Veznesine yatırılacaktır. Söz konusu bedellerin, 90 gün içinde tamamının yatırılmaması durumunda daha önce yatırılmış olan 1/5 teminatın iade edilmeyerek “C” plaka alma hakkı iptal edilecektir.

11. İhaleyi kazanamayanların teminatları iade edilecektir.

12. İhale bedeli ve vergiler, EGO Muhasebe Başveznesine yatırıldıktan ve buna ilişkin alınan tahsilat makbuzu EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Dairesi Başkanlığına teslim edildikten sonra 10 gün içinde EGO Ulaşım Dairesi Başkanlığınca “Ticari Taşıt Tahsis Belgesi” düzenlenecektir.

13. “Ticari Taşıt Tahsis Belgesi” alımını takiben 90 gün içerisinde “C Plaka” ile ilgili yapılması gereken bütün tescil işlemlerinin; Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğü İl Trafik Tescil Şubelerinde yapılması zorunludur. Bu süre içerisinde  “C Plakası” ile ilgili gerekli tescil işlemlerini yaptırmayıp, plakayı araca tescil ettirmeyenlerin “C Plaka” alma hakları iptal edilerek ve yatırılmış olan ihale bedeli kişiye iade edilmeyecektir.

14. İhale sonucu “C Plakalı” Araç sahibi olan kişinin beyanlarının gerçeğe aykırı olduğunun yetkililerce tespit edilmesi halinde aldığı “C Plaka”sı UKOME Genel Kurulunca iptal edilerek, ayrıca yalan beyanına ilişkin işlem yapılmak üzere adli mercilere bildirilecektir.

Yayın Tarihi: 29.07.2015
Okunma Sayısı: 7822