İç Kontrol Şube Müdürlüğü

İç Kontrol Şube Müdürlüğü

1) İdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; İdare bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden kontrolünü yapmak.

2) Harcama birimlerinin, ihale kanunlarına tabi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlenen limitleri aşanları (2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılan harcamalara ilişkin olanlar hariç) kontrol etmek.

3) Gelirlerin azalmasına veya giderlerin artmasına neden olacak ve Kuruluşa yükümlülük getirecek mevzuat düzenlemelerinin mali yükü ile ilgili hesaplamaları kontrol etmek.

4) Kadro dağılım cetvellerinin ilgili personel mevzuatına uygunluğunu kontrol etmek.

5) Yan ödeme cetvellerini ilgili personel mevzuatı çerçevesinde kontrol etmek.

6) Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerini, personel ve ilgili diğer mevzuata uygunluk yönünden kontrol etmek.

7) İdare harcama birimlerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesi konusunda danışmanlık yapmak.

8) Ön Mali Kontrol İşlemlerine tabi harcama belgeleri üzerinde bütçe sınıflandırılması ve ilgili mevzuat hükümlerine uygunluk yönünden ön mali kontrol görevini yapmak.

9) Yapılan Ön Mali kontrolün sonucunu ilgili harcama birimine gerekçeli bir yazıyla bildirmek.

10) Ön Mali Kontrol görüş yazısının ilgili mali işleme ilişkin dosyada muhafaza edilmesini sağlamak ve bir örneğini de ödeme emri belgesine eklemek.

11) Ön Mali Kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği halde harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtlarını tutmak ve aylık dönemler itibariyle üst yönetime bildirmek, iç ve dış denetim sırasında talep edilmesi halinde denetçilere sunmak.

12) Kuruluşun İç Kontrol Sisteminin kurulması ve geliştirilmesi için yapılacak çalışmaları düzenlemek ve yönetmek.

13) Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını hazırlamak, hazırlanan taslağı görüşmek üzere İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunmak, üst yöneticinin onayından sonra Hazine ve Maliye Bakanlığına göndermek, basımını ve yayımını yapmak, revize etmek.

14) Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında öngörülen eylemlerin gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve takip etmek.

15) Kuruluşun İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulunun, İç Kontrol Sistemi Çalışma Grubunun, Risk Koordinatörleri Kurulunun toplantılarını düzenlemek.

16) İç Kontrol Sistemi izleme ve değerlendirme çalışmalarını yapmak ve İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunu hazırlamak.

17) İç Kontrol Sistemi ve Risk Yönetimi ile ilgili personel eğitimlerini ve farkındalık anketlerini yapmak.

18) Müdürlükte çalışan personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, görevli personelin görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesini sağlamak.

19) Müdürlüğe bağlı olarak çalışan personelin günlük devam izlenimlerini takip etmek.

20) Mali Hizmetler Dairesi Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmak.

geri