DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri

 • Taşınır Mal Yönetmeliğine göre Başkanlık taşınır malların edinilmesi, kayıtlarının tutulması, mali hesabının ilgili mercilere bildirilmek.
 • Kurum personelinin kreş, kamp, lojman  ve diğer  sosyal  hizmetlerini sağlamak
 • Kurum lojmanlarının tahsis , tahliye ve ilgili tüm hizmetlerinin yapılmasını sağlamak .
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun ve lojman tahsis komisyonunun sekreterya görevini yürütmek.
 • 5727 sayılı tütün mamullerinin zararlarının önlenmesine dair kanunda değişiklik yapılması hakkında kanunun 3. maddesi gereğince; tütün mamullerinin yasaklanmasına  ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
 • Müdürlüğüne bağlı şeflik nöbet, vardiya görevlendirmeleri belirlemek, onaylamak.
 • Müdürlüğünde  yürütülen işlerin istatistiki raporlarını ve yıllık raporlarını düzenletmek.
 • Daire Başkanlığı çalışma programının şubesine ait bölümünü hazırlamak.
 • Şube Müdürlüğü çalışmalarını, Daire Başkanlığı hizmet politikası ve çalışma plan ve programına göre yönetmek.
 • Şube Müdürlüğü şeflik ve servislerinde görev yapan çalışanlar arasında görev dağılımı yapmak, aralarında ahenk ve işbirliğini sağlamak, çalışmalarını izlemek, denetlemek.
 • Disiplin yönetmeliği hükümlerine göre şube personeli hakkında “uyarma” ve “ kınama” cezaları vermek, daha üst cezalar verilmesi için öneride bulunmak ve memurun ödüllendirilmesi için teklifte bulunmak, personelin yıllık ,mazeret, evlilik, doğum, ölüm izinlerini ilgili Başkanlığa gönderilmesini sağlamak.
 • Müdürlük personeli tarafından incelenen veya incelenmesi kendisine ait olan işlem ve konuları inceleyerek sonuca bağlamak şubenin yazışmalarını mevzuata uygun olarak yürütmek.
 • Müdürlüğüne gelen kanun, tüzük, yönetmelikleri incelemek ve görüş bildirmek.
 • Uygulamada karşılaşılan güçlük ve tıkanıkları gidermek, gereken tedbirleri almak ve uygulamak, yetkisi dışında kalanlar için bağlı olduğu üst makama öneride bulunmak.
 • Daire Başkanlığının eğitim faaliyetlerine katılmak, personelin eğitimini sağlamak.
 • Görev alanına giren konularda görüşünü yazılı ve sözlü olarak bildirmek.
 • Görevlendirildiği takdirde Kurum içi ve dışı toplantılara katılmak.                                                                                                      
 • Yetki devri esasları çerçevesinde yazıları imzalamak.
 • İlgili mevzuatlar çerçevesinde Şubesinin, personel ve araç gereç hizmet alım ihtiyaçlarını tespit ederek öneride bulunmak ve dağıtımını yapmak.
 • Müdürlüğünün performans programını hazırlamak, Başkanlığa sunmak, astlarının uygulamasını denetlemek.
 • Müdürlüğünün stratejik planlarını yapmak, uyulmasını sağlamak.
 • 5018 ve 4734 – 4735 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatları uyarınca gerekli iş ve işlemleri yapmak.
 • Şubesine verilen görevler dışında, yasalara uygun olarak Daire Başkanlığınca verilecek diğer işleri yapmak.
 • Sağlık Servisine bağlı bölgelerde çalışan personelin sağlık hizmetlerini yerine   getirmesini sağlamak, bu amaçla etkin denetim yapmak.
 • Görevli olduğu bölgelerde çalışan personelin periyodik muayenelerini yapmak.
 • Kurum personelinin ağız ve diş sağlığı yönünden muayene ve tedavilerini yapmak.
 • Kurum personelinin tansiyonunu ölçmek gerekli görülen hastaların tansiyonunun takibini yapmak.

 

geri