İDARE ENCÜMENİ

Genel Müdür İdare Encümeni’nin Başkanı ve yüksek yönetici kademesinin başı olarak yasaların verdiği görevleri yapar ve yetkilerini kullanır. Genel Müdürlüğü, idari ve adli yargı organları ile üçüncü şahıslar nezdinde temsil eder ya da ettirir.

 

İdare Encümeni’nin yetkileri şunlardır:


1) İdare Encümeni, 4325 Sayılı Kanunun 7 inci maddesinde belirlenen görevleri, günümüz şart ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak yerine getirmek yetki ve sorumluluğunu taşır.

2) Genel Müdür Başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları, 1.Hukuk Müşaviri ve Daire Başkanlarından oluşur.

3) Kuruluşun üst karar organı olarak karar oluşturma ve oluşturulan kararları uygulama yetki ve sorumluluğunu taşır.

4) Çalışma esasları, toplantılarının yapılması ve kararlarının alınma yöntemleri hakkında ilgili Yönerge hükümleri uygulanır.

 

geri