Etik İlkeler

ETİK İLKELER

 • 1. Halka hizmet bilinci

 • 2. Hizmet standartlarına uyma

 • 3. Amaç ve misyona bağlılık

 • 4. Dürüstlük ve tarafsızlık

 • 5. Saygınlık ve güven

 • 6. Nezaket ve saygı

 • 7. Yetkili makamlara bildirim

 • 8. Çıkar çatışmasından kaçınma

 • 9. Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması

 • 10 .Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı

 • 11. Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı

 • 12. Savurganlıktan kaçınma

 • 13. Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan

 • 14. Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık

 • 15. Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu

 • 16. Eski kamu görevlileriyle ilişkiler

 • 17. Mal bildiriminde bulunma

SOSYAL MEDYA ETİK İLKELERİ

Tarafsızlık

Kamu görevlisi;

(1) Kamu politikaları hakkında kamuya açık yorumlar yaparken veya bunlar hakkındaki kamuoyu tartışmalarına katılırken yürüttüğü göreve ilişkin tarafsızlığını tehlikeye atan davranışlardan kaçınmalıdır.

(2) Bireyler arasında dil, ırk, etnik köken, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, servet, medeni hâl, sağlık durumu, engellilik, yaş, kılık ve kıyafet ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapmamalıdır.

(3) Siyasi tarafsızlığını korumaya özen göstermeli, kamu hizmetinin tarafsızlığına şüphe düşürecek şekilde, herhangi bir siyasi parti veya girişimin lehine veya aleyhine kampanya yürütmemeli, yorum, paylaşım ya da faaliyette bulunmamalıdır

 

Kurum itibarını koruma

Kamu görevlisi;

(1) Görev yaptığı kurumun görev ve işleriyle ilgili bilgileri sosyal medya platformlarında paylaşırken ilgili mevzuata uygun davranmalıdır.

(2) Görev yaptığı kurumun itibarını ve güvenirliğini zedeleyecek veya karalayacak nitelikteki paylaşımlardan kaçınmalıdır.

(3) Kişisel sosyal medya hesaplarında, uzmanlık alanı çerçevesindeki görüşlerini, kurumun itibarı üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak ve kanıtlara dayalı olarak ifade edebilir. Ancak sosyal medyada yer alan sözlü, yazılı veya görsel içerikli paylaşımlarının kişisel görüşü olduğunu belirtmeli, görevine, kurumuna veya kamu hizmetine atfedilmemesi hususlarında dikkatli davranmalıdır.


Çıkar çatışmasından kaçınma

(1) Kamu görevlisi, sosyal medyayı kullanırken, mevcut veya gelecekte olma ihtimali bulunan çıkar, çıkar çatışması ya da bu konuda algı oluşturabilecek durumlardan kaçınmalıdır.

 

Kamu hizmetine ayrılan zamanda sosyal medya kullanımı

(1) Kamu görevlisi, kamu hizmetine ayrılan zamanda sosyal medya kullanımı konusunda dikkatli davranmalı ve kamu hizmetini aksatmamalıdır.


Paylaşılan bilginin içeriği

Kamu görevlisi;

(1) Sosyal medyada bilginin işlenmesi kapsamında, bilginin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmeli ve bilgi kirliliğine yol açmamalıdır.

(2) Sosyal medya kullanımlarında şiddet veya cinsel içerikli ve benzeri rahatsız edici gönderilerden kaçınmalıdır.

(3) Paylaşımlarında toplum yararını gözetmelidir.

 

İnsan haklarına saygı

Kamu görevlisi;

(1) Bireylerin yaşamı, adı, şeref ve haysiyeti, özel veya aile yaşamı, mesleki ve ekonomik değerleri başta olmak üzere kişilik hakkına zarar verebilecek her türlü davranış ve paylaşımdan kaçınmalıdır.

(2) Ayrımcılığa yol açabilecek her türlü nefreti besleyen, savunan ve benzeri hoşgörüsüz ifadelerde bulunmamalıdır.

(3) Bireylerin kişisel verilerini, veri sahibinin izni olmaksızın, kullanmamalıdır.

 

Kurumsal sosyal medya hesabının kullanımı

Kamu görevlisi, kurumsal sosyal medya hesabını kullanırken;

(1) Kurum adına yetkilendirilmiş olmalıdır.

(2) Dil, ırk, etnik köken, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, servet, medeni hâl, sağlık durumu, engellilik, yaş, kılık ve kıyafet ve benzeri nedenlere dayalı olarak ayrımcılık yapmamalı ve kullanıcıları veya yorumlarını silmemeli ya da engellememelidir.

(3) Şahsi menfaat, siyasi veya felsefi düşünce ve benzeri amaçla hareket etmemelidir.

(4) Nezaket ve saygı kurallarına özen göstermelidir.

(5) Kurumsal saygınlığa zarar verecek ifadelerde bulunmamalı, gizliliği ve güvenliği tehlikeye atacak bilgi ve belge paylaşmamalıdır.

 

Yöneticilerin Sorumluluğu

(1) Yönetici kamu görevlisi, kurumsal sosyal medya hesabının etik ilkelere uygun olarak yönetilmesi amacıyla gerekli tedbirleri alır, denetim ve gözetim görevini özenle yürütür. Halkın bilgilendirilmesi amacıyla, kurumsal iş, işlem ve süreçlere ait bilgilerin kuruma ait sosyal medya hesaplarında paylaşılmasını sağlar.


 

Etik Komisyonu

Etiketler: Etik ilkeler