Yapım İzleme Şube Müdürlüğü

Yapım İzleme Şube Müdürlüğü

1) Müdürlüğe bağlı Birimlerin görevlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla gerekli her türlü tedbiri almak, uyumlu ve koordineli çalışmasını, görevlerin düzgün ve eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak.

2) Müdürlüğe bağlı Birimler tarafından hazırlanan evrak ve çalışmaları denetlemek, yönlendirmek ve onaylamak.

3) Müdürlüğe gelen ve giden evrakları incelemek, dağılımını ve denetimini sağlamak ve gereğinin kendisi tarafından, Birim veya ekipler tarafından yapılmasını sağlamak.

4) Personel arasında iş bölümü yapmak, yapılmasını sağlamak.

5) Yapım İzleme Şube Müdürlüğü personelinin eğitim ihtiyacını tespit etmek, sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için gerekli bilgi ve donanımla donatılmalarını sağlamak. Müdürlüğe bağlı personel tarafından önerilen hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını incelemek, bu hususta programlar hazırlamak.

6) Yaptırılması düşünülen metro, tramvay, kablolu ve benzer toplu taşıma sistemleri ile ilgili olarak yapılan işleri sözleşme, şartname ve projelerin yapım aşamasında uygunluğunu kontrol etmek, yapımda kullanılacak malzemelerin seçimine katkı sağlamak, geçici ve kesin kabullerde bulunmak.

7) Gelecekte ihtiyaç duyulacak raylı toplu taşıma sistemleri, kablolu ve benzer taşıma sistemlerinin güzergahlarına ait halihazır altyapı durumlarına ilişkin; atık su, temiz su, yağmur suyu hatları, drenaj sistemleri, doğalgaz hatları, elektrik hatları, telefon hatları vb. ilişkin kurumlarla görüşmeleri sağlamak.

8) Belediyenin diğer birimleri ve/veya farklı kurumlar ile ortak yürütülen çalışmalarda gerekli koordinasyonu ve sağlıklı bilgi akışını sağlamak.

9) Belediyenin diğer birimleri ve/veya farklı kurumlar arasında gerçekleştirilen toplantılar da veya çalışmalarda Müdürlüğü temsilen katılım sağlamak veya katılım sağlamak üzere uygun bulduğu personeli görevlendirmek.

10) Müdürlüğünde çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve yazılı hale getirilmesini sağlamak.

11) Müdürlüğünde kullanılan talimatların, iş akış şemalarının hazırlanmasını sağlamak, bu dokümanlardaki değişiklikleri yapmak, yaptırmak ve ilgililere iletmek, Müdürlüğünde istatistiksel çalışmalar yapmak, yaptırmak ve takip etmek.

12) Yapımı, ihale edilen proje işlerinin; sözleşme eklerine, şartnamelere uygun olarak       ve iş programı gereğince yapılıp süresinde bitirilmesini sağlamak.

13) Proje aşamasında, proje içeriğinde değişiklik yapmak/yaptırmak ve onaylamak. 14) Mevzuatlar çerçevesinde Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.