Planlama ve Uygulama Şube Müdürlüğü

Planlama ve Uygulama Şube Müdürlüğü

1) Raylı ve kablolu toplu ulaşım sistemlerine ilişkin etkin, etkili, verimli, çevre dostu ve şehir estetiğini esas alan bir yaklaşımla orta ve uzun vadeli planlar yapmak ve bu planlara uygun projeler hazırlamak ve yürütmek.

2) Yetki, görev ve sorumluluklar dâhilinde Ulaşım Ana Planının hazırlanmasında Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapmak.

3) Raylı ve kablolu toplu ulaşım sistemlerine ilişkin plan ve projelerin hazırlanmasında gerektiğinde Üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla anketler yapmak, kongre, sempozyum, çalıştay ve toplantılar organize etmek.

4) Raylı ve kablolu toplu ulaşım sistemlerine ilişkin dünyadaki ulaşım teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izlemek, bu alandaki iyi örnekleri üst yönetime raporlamak ve teknik araştırmalar yaparak alternatif sistem hatlarını ve ön projelerini hazırlamak.

5) Raylı ve kablolu toplu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ve milli kaynaklardan temin edilmesi için araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

6) Raylı Sistem Hatlarının proje, kontrol, yapım işlerine yönelik teknik şartnameleri hazırlamak.

7) Raylı ve kablolu toplu taşıma hizmetinin gelişmesine katkı verecek çalışmalarda bulunmak, projeler hazırlamak/hazırlatmak ve yapım aşamasını yürütmek, gerektiğinde proje ve yapım işleri için danışmanlık ve hizmet satın almak.

8) Raylı ve kablolu ulaşım sistemlerinde yenilikleri belirleyerek, etkinlik ve verimliliği önleyen tehditlere karşı tedbirler almak.

9) Mevcut ve Planlanan Raylı Sistem Hatlarına ilişkin Kurum Ve Kuruluşlardan gelen bilgi taleplerine cevap vermek bu hususta diğer şubelerle koordinasyonu sağlamak.

10) Şube Müdürlüğüne bağlı personele ait her türlü eğitim ve seminerlerde plan ve programları hazırlamak, diğer servislerin düzenlediği eğitime personelin katılımını sağlamak.

11) Genelge, tebliğ ve duyuruların Şube Müdürlüğü personeline bildirimini yapmak.

12) Başkanlık birimleri ile koordinasyon sağlayarak, Şube Müdürlüğüne ait faaliyet     raporu, performans programı, brifing vb. hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

13) Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent 153 (Mavi Masa) ile Şube Müdürlüğü arasında hizmetlerimizle ilgili gelen istek öneri ve şikâyet başvurularının çözümlenmesi hususunda koordinasyon sağlamak.

14) Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak görev alanına giren yazıların elektronik ortamda yazılmasını, kurum içi ve dışı yazışmaların yapılmasını, gelen ve giden yazıların kayıtlarının tutulmasını, giden evrak suretlerinin dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak.

15) Mevzuatlar çerçevesinde Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı tarafından   verilen diğer görevleri yapmak.