Satın Alma Şube Müdürlüğü

Satın Alma Şube Müdürlüğü

1) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ve bağlı Şube Müdürlükleri ile Ankaray ve Metro işletmelerinin mal alımı, hizmet alımı, yapım işleri ve danışmanlık hizmet alımlarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu Kanunları tamamlayıcı karar, yönetmelik, tebliğ ile genelgeler ve tabi olduğu diğer mevzuat doğrultusunda ihale işlerini yürütmek.

2) Yurtiçi ve yurtdışı malzemelerin yaklaşık maliyeti için piyasa araştırmasını yapmak ve yaklaşık maliyetlerini belirlemek. İhale onay belgesini düzenleyip ihale yetkilisinin onayına sunmak, İdari şartname, sözleşme taslağı ve standart formlarını hazırlamak, İhale usulünü ve ihale tarihini belirleyerek ilan işlemlerini yürütmek ve İhale komisyonu kurulması ile ilgili onayı ihale yetkilisinin onayına sunmak.

3) Bütçe ödenek imkânları ölçüsünde azami tasarruf ve standardizasyon dikkate alınarak, 4734 sayılı Kanun ve ilgili kanunlar çerçevesinde Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ve bağlı Şube Müdürlükleri ile Ankaray ve Metro işletmelerinin hizmetlerinde ihtiyaç duyulan her türlü makine, araç, gereç ve bunların yedek parçalarını, iç ve dış piyasadan uygun şartlarda temin etmek ve alımlar için dosya düzenlemek.

4) Görev verilen hizmet alımlarına ait gerekli her türlü iş ve işlemi yapmak veya      yaptırmak.

5) Yatırım teşvik mevzuatı doğrultusunda Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı yatırımlarından teşvik belgesi alınabilecekler için gerekli müracaatları yapmak, alınmış belgelerin yatırım sürelerini takip ederek izlemek ve yatırımları tamamlanan teşvik belgelerini kapatmak.

6) Dış alımlarda akreditif açılması ve banka işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, ithalat şekline göre gerektiğinde malın nakliyesinin, nakliye sigortasının yapılması, gümrük işlemlerinin tamamlanması ve malların mevzuata uygun teslim alınmasını sağlamak.

7) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Daire Başkanlığı Makamına önerilerde bulunmak, Daire Başkanlığı Makamınca uygun görülen programların yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisini kullanmak.

8) Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmeyi sağlamak.

9) Kredilerle ve yatırım teşvik belgeleri ile ilgili tüm işlemlere yönelik gerekli iç/dış      yazışma ve görüşmeleri gerçekleştirmek.

10) Ankaray ve Metro işletmelerine alınan ve kabulü yapılan mal, hizmet, yapım ve danışmanlık işleriyle ilgili gelen faturaların ile yedek parça ödemelerinin hesaplanması ve ödeme emri ile bakım ve onarım işlemlerinin harcama talimatlarının hazırlanarak Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bildirmek.

11) Başkanlığın hak edişlerinin ödeme emirlerini ve harcama talimatlarını hazırlayıp Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bildirmek.

12) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ile iş yapan firmaların Sosyal Güvenlik Kurumu ve vergi borçlarını sorgulamak.

13) Mevzuatlar çerçevesinde Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.