İdari İşler Şube Müdürlüğü

İdari İşler Şube Müdürlüğü

1) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına bağlı personelin (Memur, Sözleşmeli ve Şirket personeli); izin, hastalık, eğitim ve geçici görevle görevlendirilmesi atama yer değiştirme, yükselme, ödüllendirme, cezalandırma, derece, terfi, kademe, maaş, sicil raporları gibi özlük işlerini izlemek ve yürütmek. İlgili birimlerle koordineli çalışarak kadro düzenleme ile ilgili çalışmalara katılmak.

2) Özlük hakları ve sosyal haklarla ilgili yasa, genel emir ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikleri personele duyurmak.

3) Personel Hizmet alımlarında koordinasyonu sağlamak, personel hakkedişlerini düzenlemek ve yazışmalarını yapmak.

4) Teftiş Kurulu raporları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, hukuk müşavirliğinden gelen yazışmaların birimler arası koordinasyonunu sağlamak.

5) Daire Başkanlığı ile ilgili dosya, arşiv, imha işlemleri, nakil ve ıskat işlemleri, kırtasiye işlerini yürütmek, genel emirlere uygun olarak temin ve tanzim etmek, dağıtımını yapmak ve saklamak.

6) Daire Başkanlığına gelen, havaleli yazıları ilgili birimlere teslim etmek ve teslim almak, cevabı istenen yazılara süresi içerisinde cevap vermek, cevap gerektirmeyenleri arşivlemek, personelle ilgili yazı, denetleme raporu vb. istekleri inceleyerek gereğini yapmak.

7) Daire Başkanlığına bağlı personele ait her türlü eğitim ve seminerlerde plan ve programları hazırlamak, eğitime ihtiyaç duyulduğu konularda eğitim almalarına yönelik çalışmalar yapmak ve eğitimlerin yapılmasını sağlamak, işbaşı, intibak eğitimini takip etmek, diğer birimlerin düzenlediği eğitime personelin katılımını sağlamak, hizmet içi eğitimler için ihtiyaç varsa program, broşür, el kitabı, soru kitapçığı ve benzerini hazırlamak, bastırmak, dağıtmak.

8) Görev alanı ile ilgili olarak yazılı, görsel ve sanal ortamdaki yayınları konferans ve panelleri takip etmek, gelişmeleri izlemek, iş geliştirme çalışmaları yapmak bunların Daire Başkanlığında uygulanabilirliğini araştırmak, uygulamak için tekliflerde bulunmak.

9) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının, bütçe, stratejik planı, performans programı, aylık ve yıllık faaliyet raporu ve brifing vb. gibi raporların hazırlanmasında koordinasyonu sağlamak, izlemek, değerlendirmek ve gerektiğinde güncellemek.

10) Başkanlığın yönetmelik, yönergeleri ile genelgelerin hazırlanmasında koordinasyonu sağlamak.

11) Kurumun Kamu Hizmet Standartları ve Envanteri ile ilgili çalışmaları yapmak.

12) Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek fuar, konferans, seminer, bilgi toplantıları, panel, tartışma platformlarına aktif olarak katılmak görüş bildirmek, gerektiğinde organize etmek.

13) Tüm Başkanlık personelinin Sayıştay tarafından yapılan dış denetim sorgularında Başkanlık adına verilecek cevaplarda koordinasyonu sağlamak.

14) Müdürlüğün hizmetlerine ait hakkediş ve ödeme emirlerini imzalamak.

15) Başkanlık adına idari yazı işleri ile ilgili çalışmalar yapmak, yazışmaları takip etmek, dosyalarını tutmak.

16) Müdürlüğe bağlı vardiya görevlendirmelerini belirlemek.

17) Kurum dışına giden evrakların ilgili birimlerden zimmet karşılığı teslim alarak evrakların postalama ve kargo işlemlerini sağlamak.

18) Mevzuatlar çerçevesinde Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.