İcra ve Dava Takip Şube Müdürlüğü

İcra ve Dava Takip Şube Müdürlüğü

1)  Alacak dosyalarını bilgisayara kaydetmek.

2)  Hasar bedelini ferileriyle birlikte ilgili sigorta şirketine yazmak.

3) Oto hasarlarının sigortadan ve vatandaştan tahsili için yazışma yapmak.

4)  Oto hasarı borcu bitenlerin muhasebeden kontrol işlemlerini yapmak.

5) Tahsilatı yapılamayan ya da zaman aşımı yaklaşan dosyaların Hukuk Müşavirince avukata verilebilmesi için hazırlık yapmak.

6)  Kurumun alacakla ilgili gelen dosyalarının Kurum içi muhataplarıyla yazışmalarını ve evrak takibini yapmak.

7)  Müşavirliğimize geçmiş aylardan/yıldan gelen alacak dosyalarının (oto hasarı, kira bedelleri, durak katılım vs.) sulhen tahsilini yapmak.

8) İşlemi biten dosyaların birim arşivine/kurum ana arşivine arşiv yılı ve numarası verilerek kaldırmak.

9) Gelen ve açılan dava evraklarının dosya haline getirilip, Dava Esas Defterine yazarak kaydedilmesi suretiyle “defter esas numarası” almasını sağlamak.

10) Dava Esas Defterine “Defter Esas Numarası” alan dava dosyalarının Bilgisayara girilerek kayıt altına almak.

11) Dava açılmak üzere “Dava evraklarının” dosya haline getirilerek mahkeme kalemine teslim etmek.

12) Dava ve İcra dosyalarında Leh ve aleyhe doğacak Mali yükümlülüklerle ilgili ödeme emirlerini hazırlamak.

13) Dava dosyaları ile ilgili olarak hukuki anlamda davanın açılmasından nihai bir karara bağlanmasına kadar tüm evrak takibini yapmak.

14) İşlemi biten dosyaların birim arşivine sonrada kurum ana arşivine arşiv yılı ve numarası verilerek kaldırılmasını sağlamak.

15) Yasal süresi içerisinde tahsilatı yapılamayan ya da zaman aşımı yaklaşan dosyaların avukat verilerek takibinin yapılabilmesi için Hukuk Müşavirine sunmak.

16) Lehe ve aleyhe icra takibi başlatmak için dosya avukatıyla beraber icra evraklarının oluşturmak.

17) Bilgisayar marifetiyle İcra programına girilerek hem kayıt altına alınmasını hem de icra emrinin hazırlanmasını sağlamak.

18 ) İcra emrinin icra dairelerine götürülerek, icra dosya numarası almasını sağlamak. 

19) İcra numarası alan dosyaların İcra Esas Defterine kaydedilerek defter esas numarası almasını sağlamak.

20)  İcra Esas Defterinden esas numarası alan icra dosyalarının/evraklarının bilgisayar sistemine girerek hem kayıt altına alınmasını hem de dosya evraklarının çıktılarının alınıp ilgili icra dairelerine gereği yapılmak üzere evrakların götürülmesini sağlamak.

21) Kurum aleyhine çıkan icra ödeme emirlerinin düzenlenmesini sağlayarak ilgili birim/birimlere göndermek.

22) Yasal olarak İşlemi biten dosyaları önce bilgisayar üzerinden arşiv numarası verdirerek önce birim arşivine sonra kurum genel arşivine kaldırılmasını sağlamak.

23) İcra dosyaları ile ilgili olarak Kurum içi / dışı yazışmaları yapmak.

24) Başta mahkemeler ve İcra daireleri olmak üzere Tüm kamu kurum kuruluşlarından ve 3.şahıslardan gelen evrakları fiziki olarak temin etmek ve ilgili avukatına vermek.

25) Başta mahkemeler ve icra daireleri olmak üzere tüm kamu kurum kuruluşlarından ve 3.şahıslardan gelen yazılara cevap vermek.

26) Müşavirlik çalışanlarının maaş icmallerini ve ödeme emirlerini düzenlemek.

27) Özel avukatlara takibi için verilecek dosyaları hazırlamak, tutanakla teslim etmek ve takip etmek.

28) Sözleşmeli avukatlarca yapılan peşin harcama ile verilecek avansların ödeme emirlerinin düzenlemek.

29) Verilen avanslarla ilgili olarak yapılan harcamaların fatura, makbuz vb. evraklarını alınıp kontrolünü yapmak ve ilgili birime göndermek.

30) Yine Sözleşmeli avukatlara yapılacak dosya bazındaki fatura karşılığındaki vekalet ücreti ödeme emirlerini hazırlamak.

31) Kurum avukatlarımız ile kurum dışı sözleşmeli avukatların Türkiye genelinden gelen mahkeme müzekkerelerinin bilgi/belge vd. gereğini yerine getirmek.

32) Müşavirliğimize gelen tüm icra, dava, oto hasar sinyalizasyon vb alacak dosyalarının bilgisayara kaydını yapmak.

33) Önceki yıllardan ve bu yıldan takip edile gelen dava dosyalarından sonuçlandırılanları arşive kaldırmak.

34) Mavi masa ya gelen şikayetlere cevap vermek/yönlendirilmesi ile ilgili işleri yapmak.

35) Taşınır mal yönetmeliği ile ilgili gelen her türlü malzeme/sarf malzemelerini bilgisayara girmek, demir baş olarak girilen malzemeleri ilgili çalışana zimmet karşılığı verilmesinin sağlanması 3’er aylık periyotlar halinde devir çıkışlarını yapmak.

36) Yıl içerisinde periyodik olarak yapılan işlerle ilgili alınan raporları (Taşınır hesap cetveli, sayım tutanağı ile son kesilen Tif, Muhasebe işlem fişi vb.) toplu hale getirerek rapor halinde ilgili birime göndermek.

37) Analitik bütçe, performans ve brifing raporlarını hazırlamak.