Projeler Şube Müdürlüğü

Projeler Şube Müdürlüğü

1) Kuruluşun faaliyet alanına giren konularda finansman sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla (fonlar, bankalar dâhil) fon, hibe ve kredi olanaklarını araştırmak, bu kapsamda görüşmeler yapmak, anlaşma ve sözleşmeler hazırlamak ve yürütmek.

2) Kent merkezi veya semt ölçeğinde, aktif ulaşım modlarından olan yaya ve bisiklet sistemlerine yönelik inceleme ve araştırmalarda bulunma, yayalaştırılmış alanlar ve bisiklet yollarının planlama çalışmalarında bulunmak, bisiklet paylaşım sistemlerine yönelik planlama ve uygulamalar geliştirmek.

3) Konferans, seminer, panel, toplantı, tartışma platformları, eğitim ve bilgi paylaşım ortamlarına aktif olarak katılmak, görüş bildirmek ve gerektiğinde koordine etmek veya edilmesini sağlamak.

4) Ulusal ve uluslararası kuruluşların fonlarının araştırılması, ilgili daire başkanlıklarına duyurulması, hazırlanan başvuruların uygun format haline getirilmesi ve fonlarla ilgili lobi çalışmalarının yapmak.

5) Ulaşım alanında dünyadaki gelişmelerin takip edilmesi, ulusal ve uluslararası alanda iyi örneklerin araştırılması, yerinde incelenmesinin koordine edilmesi ve üst yöneticilere rapor olarak sunmak.

6) Fonların kurumsal kullanımı için gerekli desteği sağlamak, teklif olunacak her bir projenin stratejik plan, amaç, hedef ve politikaları ile uyum halinde hazırlamasını sağlamak.

7) EGO Genel Müdürlüğünün kurumsal kapasitesinin gelişimini sağlayacak teknik, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlardaki uluslararası hibe ve fon kaynaklı projeleri Kuruluş adına hazırlamak, hazırlatmak, eşgüdümlü olarak yürütülmesini sağlamak, ilgili teknik birime devretmek veya gerektiğinde sonlandırmak.

8) EGO Genel Müdürlüğünün yurt dışında ve yurt içinde faaliyet gösteren kurum, kuruluş üniversite, STK ve destek kuruluşları ile her türlü yazışma, temas ve iş birliği konularında hazırlıklar yaparak bu temasların gerektiğinde ilgili resmi kurumların izni ile yapılmasını sağlamak.

9) Ankara’da yabancı misyon şefleri ve diğer uluslararası kuruluşların EGO Genel Müdürlüğü ile olan ilişkilerinde diğer birimlerle koordinasyonunu sağlamak.

10) Projeler kapsamında gerekli olan mal ve hizmet alımı ile yapım işlerini tespit etmek ve satın alma birimine bildirmek.

11) Şube Müdürlüğü kapsamında geliştirilen projelerde firmalarla yapılan Mutabakat çalışmalarına bilgi vermek.

12) Sürdürülebilir ulaşımın ana unsuru olan bisikletli erişimin kent içinde tamamlayıcı bir ulaşım sistemi olması için çalışmalar yapmak.

13) Bisiklet yolları ve bisiklet paylaşım sistemleri geliştirilmesini sağlamak.