İdari İşler ve Satın Alma Şube Müdürlüğü

İdari İşler ve Satın Alma Şube Müdürlüğü

1) Daire Başkanlığı adına gelen ve giden, evrakların Arşiv Yönetmeliği’ne göre süresi dolan evrakların imha işlemini yürütmek, EBYS üzerinden dosya arşivlenmesinin kontrolünü sağlamak.

2) Daire Başkanlığı personelinin her türlü idari, özlük ve sicil işlemlerini takip etmek, kayıtlarını tutmak, ayrılan ve başlayan personel ile diğer tebliğ ve tebellüğe konu işlemleri yapmak.

3) Personele ait maaş ve yol ücreti vb. harcama talimatlarına ait Ödeme Emri Belgelerini düzenleyip, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bildirmek, takibini yapmak.

4) Daire Başkanlığının ihtiyacı olan demirbaş ve tüketim malzemelerinin temini ile bunlara ait kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak.

5) Başkanlık yıl sonu Taşınır Yönetim Hesabı işlemlerini yapmak ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na göndermek.

6) Kamu İhale Kurumu EKAP ortamında doğrudan temin ya da ihale kayıt numarası alınarak, satın alma süreci ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak.

7) Mal, hizmet, yapım ve danışmanlık işleriyle ilgili gelen faturaların ödemelerinin hesaplanması ve ödeme emri ile bakım ve onarım işlemlerinin harcama talimatlarının hazırlanarak Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bildirmek.

8) Daire Başkanlığı ile ilgili Bütçe Raporu, Stratejik Plan Raporu, Faaliyet Raporu ve Brifing hazırlamak.