İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

1) Başkanlığa bağlı birimlerin talebi üzerine ihtiyaç duyulan mal ve malzemelerin alım süreçlerini takip etmek.

2) 5018, 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlar ve ilgili mevzuatları uyarınca gerekli iş ve işlemleri yapmak.

3) İhale ve doğrudan temin dosyaları ile ilgili EKAP ve resmi dosya süreç işlemleri yürütmek.

4) İhale komisyonu tarafından yapılan ihale dosyasını takip etmek, komisyonun raporu doğrultusunda sözleşme hazırlamak.

5) Kabulü yapılan mal, hizmet ve yapım işiyle ilgili mali işlemlerin süreçlerini yürütmek ve yazışmalarını yapmak.

6) Sözleşme süresince kurulan ilgili komisyonun kararı doğrultusunda taahhüdünü yerine getirmeyen Yüklenici ile ilgili mevzuatta belirtilen müeyyideleri uygulamak.

7) Satın alma ve Sözleşme süresince dosya işlemlerini takip etmek, işlemlerin son bulmasını müteakip dosyayı arşive kaldırmak.

8) Tüm satın alma dosyalarını muhafaza etmek ve denetimler sırasında müfettişler tarafından incelemeye alınan dosyaları takip etmek.

9) Elektronik imza ve mobil imza uygulamaları ile ilgili süreçleri yürütmek.

10) e-devlet çalışmaları kapsamında bilgilerin paylaşımı için kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve yönergeler çerçevesinde çalışmalar yapmak.

11) Hizmetle ilgili mal ve malzemelerin yedek ürün takibi yapmak.

12) Başkanlık ve Müdürlüğe verilen günlük yazışmaları kontrol etmek ve yazışmaları sonuçlandırmak.

13) Başkanlığa ait personel özlük işlerini yapmak ve takip etmek.

14) Müdürlüğe bağlı olarak çalışan personelin yürüttüğü işlerin planlamasını yapmak.

15) Müdürlüğe bağlı personelin iş dağılımını yapmak ve denetlemek.

16) Müdürlüğünü ilgilendiren konularda görüş bildirmek, gerektiğinde toplantılara katılmak.

17) Kurs ve eğitimlere katılarak yeni gelişmeleri takip etmek.

18) Stajyer öğrencilere işbaşında eğitim verilmesini sağlamak.

19) Başkanlık ve Müdürlüğe ait performans programını, analitik bütçe programını ve faaliyet raporlarını düzenlemek.

20) Başkanlık ve Müdürlük ile ilgili yazışmaları takip etmek.

21) Gerçekleştirme görevini yürütmek.

22) Başkanlığın ihtiyaç duyduğu mal ve malzemeleri temin ederek depolanmasını sağlamak.

23) Taşınır mal yönetmeliği uyarınca demirbaş ve mefruşatların kayıtlara alınmasını sağlamak.

24) Başkanlık tarafından ihtiyaç duyulan ait malzemelerin stok seviyeleriyle ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak.

25) Başkanlık ile ilgili istatistiki bilgileri hazırlamak.

26) Bilgi İşlem Dairesi Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmak.