Muhasebe Şube Müdürlüğü

Muhasebe Şube Müdürlüğü

1) Kuruluşun diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek.

2) Mali mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiyi ve harcama yetkililerini bilgilendirmek.

3) Mali tabloların, istatistiki bilgilerin zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlamak.

4) Günlük olarak hesap bilgilerinin ve veri girişlerinin aksatılmadan, ilgili birimlerle koordinasyon sağlayarak sisteme girişini yapmak.

5) Yardımcı hesapları da kapsayacak şekilde her ay sonu düzenlenecek mizan cetveli ve diğer mali tabloları hazırlamak.

6) Yönetim dönemi hesabının oluşturulmasını sağlamak.

7) Aylık dönemlere ait hesap bilgilerinin, dönemi takip eden ay sonuna kadar Maliye Bakanlığının Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine (KBS) girişlerini yapmak.

8) Kuruluş memur ve sözleşmeli personelinin aylık maaş, ücret, sosyal haklar, fazla mesai ve tahakkuk eden tüm alacaklarının ilgili personele ödemesini yapmak.

9) Kuruluş personelinin mevzuat çerçevesinde tahakkuk edecek icra, nafaka vb. borçları ile maaş ve ücret bordrolarından yapılacak yasal kesintilerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ödemelerini yapmak.

10) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri gereğince ödeme evraklarının belli bir düzen içerisinde arşive intikalini sağlamak.

11) Kuruluş veznesinin günlük makbuzlarının hesap kontrolü ile diğer iş ve işlemleri takip etmek.

12) Harcama birimlerden gelen avans kullanımı taleplerinde gerekli hesap kontrollerini yapmak.

13) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre birimlerden gelen ödeme emri ve eki evrakların kontrollerini yapmak.

14) Harcama birimlerince yasal işlemleri tamamlanarak gönderilen ödeme emirlerinin mali imkanlar çerçevesinde emanet hesaplardan alınarak ilgililere ödemesini yapmak.

15) Kişilere yapılan ödemelerden, kişilerin vergi ve Sosyal Güvenlik Kurulu borçlarının kesilerek ilgili kurumlara ödemesini yapmak.

16) Kesin ve geçici teminat mektuplarının muhasebe kayıtlarını tutmak, birimlerden gelen yazılara göre emanetlerin iadesini ilgili kişilere yapmak.

17) Banka giriş çıkışları, repo, vadesiz ve vadeli hesapların takibini yapmak.

18) Harcama birimlerden gelen yazılara göre otobüs ve araç hasarlarının muhasebe kayıtlarını yaparak tahsili için ilgili birimlere göndermek.

19) Taşınır konsolide görevlisince yıl sonu taşınır işlemleriyle ilgili tüm harcama birimleriyle iş birliği ve koordinasyon yaparak dönem sonu “İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetveli” ve “İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli” düzenlemek, taşınır işlemlerinin süresi içerisinde tamamlanmasını ve ilgili kurumlara gönderilmesini sağlamak ve taşınır ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak.

20) Harcama birimlerinin yaptığı mal, hizmet alışı ve satışlarından doğan Katma Değer Vergisi ve Katma Değer Vergisi Tevkifatına ait beyannameleri doldurarak tahakkukunu ve vergi dairelerine ödemesini yapmak.

21) Harcama birimlerinin yaptığı ilan, reklam ve kira gelirlerine ait Kurumlar Geçici Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerini doldurarak, vergi dairelerine ödemesini yapmak.

22) Memur ve sözleşmeli personelin aylık maaş ve ücret, sosyal haklarından yapılan kesintilerine ait ödemelerinin ilgili kurum ve kuruluşlara ödemesini yapmak.

23) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri gereğince ödeme evraklarının belli bir düzen içerisinde arşive intikali sağlamak.

24) Harcama birimlerinin yaptığı ihale sözleşmelerinden doğan damga vergisi beyannamelerini doldurarak tahakkukunu ve vergi dairelerine ödemesini yapmak.

25) Harcama birimlerinde çalışan memur ve sözleşmeli personelden kesilen Gelir Vergisi, Damga Vergisi, avukat ödemeleri ile yapım işlerinden kesilen gelir stopajlarını, muhtasar beyannamesi düzenlenerek vergi dairelerine ödemelerini yapmak.

26) Kuruluşa ait hizmet araçlarının Motorlu Taşıtlar Vergisini ilgili vergi dairesine ödemek.

27) Kamu seyahat kartlarının ilgili kurumların hesaplarına dağıtılması ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak.

28) Müdürlüğe bağlı olarak çalışan personelin günlük devam izlenimlerini takip etmek.

29) Mali Hizmetler Dairesi Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmak.

geri