Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

1) Kuruluş Stratejik Planını hazırlamak, hazırlanan stratejik plan taslağını görüşmek üzere İdare Encümenine göndermek, Belediye Meclisinde onaylandıktan sonra basımını ve yayımını yapmak.

2) Kuruluş Faaliyet Raporunu hazırlamak, hazırlanan Faaliyet Raporu taslağını görüşmek üzere İdare Encümenine göndermek, Belediye Meclisinde onaylandıktan sonra basımını ve yayımını yapmak.

3) Stratejik Planda belirlenen amaç, hedef ve performans göstergelerine ilişkin verileri analiz etmek.

4) Başkanlığın Faaliyet Raporunu hazırlamak.

5) Kuruluşa ait brifing raporunu üçer aylık dönemler halinde hazırlamak.

6) Başkanlık brifingini hazırlamak.

7) Başkanlığın tüketim malzemesi ve hizmet alımı ihtiyaçlarının zamanında karşılanmasını sağlamak.

8) Kuruluş yatırım projelerini izlemek amacıyla Yatırım Projelerini İzleme Raporunu   hazırlamak, İl Koordinasyon Kuruluyla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

9) Kuruluşu ilgilendiren mevzuat taslaklarını Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre ilgili birimlerle koordinasyon sağlayarak son şeklini vermek ve yürürlüğe girmesi için iş ve işlemlerini yürütmek.

10) Başkanlık personeline genelge, tebliğ ve duyuruların bildirimini yapmak.

11) Başkanlık personelinin özlük işlemleri ile ilgili dosyaları tutmak ve takip etmek.

12) Gizlilik dereceli evrak için mevzuatına uygun tedbirleri almak, uygulamak ve izlemek.

13) Başkanlık personelinin eğitimi ile ilgili birim ya da birimlerle iş birliği yapmak.

14) Kuruluş ihalelerinde yasa gereği Başkanlığımızı temsilen üye göndermek.

15) Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent 153’den gelen her türlü istek ve şikayetlere yasal süresi içerisinde cevap vermek.

16) Performans Programında belirlenen performans göstergeleri faaliyet alanları ile ilgili bilgileri izlemek ve değerlendirmek.

17) Başkanlığımıza staj yapmak için gelen öğrencilerin iş ve işlemlerini yürütmek.

18) Başkanlığımızda çalışan personelin yıllık izin ve raporlarını düzenlemek.

19) Müdürlüğe bağlı olarak çalışan personelin günlük devam izlenimlerini takip etmek.

20) Mali Hizmetler Dairesi Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmak.

 

geri