OTOBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Filo Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğü

Filo Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları

1.Müdürlük personelinin mevzuata uygun olarak disiplin ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak, aralarında görev dağılımını yapmak ve çalışmalarını takip etmek,

2.Müdürlük ve diğer birimler ve servisler arasında koordinasyonu sağlamak,

3.Müdürlük personelinin özlük işlemleriyle ilgili iş ve işlemleri takip ederek koordinasyonu sağlamak,

4.Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak, görev alanına giren konularda kurum içi ve dışı yazıların elektronik ortamda yazılmasını ve yazışmaların yapılmasını sağlamak,

5.Müdürlüğe gelen ve giden evrakları elektronik ortamda (EBYS) kayıt altına alarak, Standart Dosya Planı dahilinde dosyalanmasını, dağıtılmasını, gönderilmesini, arşivlenmesini ve muhafazasını yapmak,

6.Genelge, tebliğ ve duyuruların Müdürlük personeline bildirimini yapmak,

7.Gizlilik dereceli evrak için mevzuatına uygun tedbirleri almak, uygulamak ve izlemek,

8.Kuruluşumuzca, kendilerine denetim yetkisi verilen personel tarafından Toplu taşıma araçlarının (EGO, ÖTA ve ÖHO) güzergah, hız, durak noktaları, durakta gereksiz bekleme yapma, kayıtlı personelin kılık.kıyafet ve davranışları, hareket, servis ve rotasyon programları, hareket saatleri, servis süreleri, vb. durumların mevzuat çerçevesinde saha denetimlerini gerçekleştirmek ve konu ile ilgili raporlama iş ve işlemleri yapmak,

9.Kuruluşumuzca kendilerine denetim yetkisi verilen personel tarafından gerek sahada, gerekse güzergah takip sistemi üzerinden yapılan denetimler sonucu, mevzuata uymayarak kural ihlali yapan toplu taşıma araçları ve sürücüleri hakkında hazırlanan raporlarla ilgili yasal işlem yapılması için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,

10.Toplu Taşıma araçlarına ait (ÖTA ve ÖHO) fatura, kaza raporu, onarım izni gibi resmi özür belgelerinin kabul ve kayıt işlemlerini yürütmek,

11.Toplu Taşıma araçları (ÖTA ve ÖHO) ile ilgili araç takip sistemi alt yapısının oluşturulmasını ve araçların takip edilebilmesini sağlayan her türlü teknik cihazın (gprs, kamera sistemi vs.) çalışır halde bulundurulmasının denetlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

12.Kuruluşumuzca, kendilerine denetim yetkisi verilen personel tarafından tutulan raporları sisteme girerek ceza komisyonunun gündemine almak,

13.Toplu taşıma araçları (ÖTA ve ÖHO) ile ilgili gerçek ve tüzel kişilerin yazılı veya elektronik ortam aracılığı ile yapılan şikayet başvurularını sisteme girerek ceza komisyonunun gündemine almak,

14.Başkanlık birimleri ile koordinasyon sağlayarak, başkanlığın bütçe tekliflerinin hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

15.Başkanlık birimleri ile koordinasyon sağlayarak, başkanlığın performans programının hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

16.Başkanlık birimleri ile koordinasyon sağlayarak, başkanlığın aylık ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

17.Otobüs işletmesinin gelir, gider, yolcu sayıları, araç, vb. gibi istatistiki verileri tutmak, ilgili birimlere sunmak,

18.Yapılan görevlerle ilgili istatistiki bilgilerin gün, ay ve yıl olarak raporlarını hazırlamak ve gerektiğinde amirlerine ve ilgili personele bildirmek,

19.İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve iyileştirilmesi için iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile birlikte çalışmaların yapılmasını sağlamak,

20.Çalışma alanına giren ve mevzuat gereği yapması gereken iş ve işlemleri yapmak,

21.Müdürlükle ilgili güzergah bilgi sistemine girilmesi gereken verileri girmek ve girilen verilerin doğruluğunu kontrol ederek aksaklıkların giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

22.EGO cepte, şehir içi ulaşım bilgi sistemi, web bilgi sistemi ile araç takip sistemi alt yapısında bulunan, güzergah, durak ve öznitelik bilgilerinin güncellenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

23.Hat, durak ve güzergahların verimli ve ekonomik işletilmesi için birimler arasında İşbirliği ve koordinasyonu sağlamak, 

24.Müdürlüğü ile ilgili işlerin aksamaksızın düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bu amaçla gerekli önlemleri almak ve denetimde bulunmak,

25.Başkanlığın diğer birimleri ile iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, koordineli olarak yatırım programını hazırlamak ve kadro ihdas çalışmalarını yapmak,

26.Başkanlığa bağlı birimlerdeki personel ile ilgili tüm soruşturma ve kovuşturmaların yapılmasını, gerekli belge, ifade ve savunmaların değerlendirilmesini, EGO Personel Yönetmeliği, 657 sayılı DMK, İş Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi veya hizmet akitleri uyarınca suçluların cezalandırılması için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,

27.Başkanlığın diğer birimleriyle koordineli olarak sigorta yapılacak varlıkların yıllık listesini hazırlamak  

28.Her türden kapalı ve açık durakların takılması, sökülmesi yer değiştirmesi, montajı v.b. işleri yapmak,  Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri ile koordinasyonunu sağlamak,

29.Duraklar ilgili istatistiki verilerin güncel olarak tutulmasını sağlamak, durakların mevcut veya yeni kurulacak sistemlerle uyumlu çalışması için ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak ve raporlama yaparak üst makama sunmak,

30.Duraklarla ilgili her türlü istek, şikayet ve önerileri değerlendirmek, ilgili birimlerle koordine sağlamak,

İlgili mevzuat ve yönetmelik ile kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmakla yükümlü olup, üst makamların yasa, tüzük, karar, yönetmelik, yönerge ve genelgeler ve Olurları doğrultusunda vereceği görevleri yerine getirmek,

31.Bilişim Sistemleri aracılığıyla yazılı, sözlü, gelen şikayetlerin cevaplandırılmasını, istatistiklerinin tutulmasını ve raporlanmasını yapmak, şikayetlerin ve soruşturmaların azaltılması ve yolcu memnuniyetinin artırılması için önlem almak,

32.Hizmet Alımı /Danışmanlık Hizmeti vb. yöntemler ile temin edilip görevlendirilen personel ile ilgili yürürlükteki yasa, yönetmelik vb. mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak,

33.Otobüs İşletme Dairesi Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmaktır.    

geri