Filo Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğü

Filo Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğü

1) Kuruluşumuzun misyonu, vizyonu, stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda toplu taşıma hizmetlerini; düzenli, güvenli, ekonomik, verimli, konforlu ve rasyonel bir şekilde sürekli olarak organize etmek, yürütmek veya işletmek.

2) Kuruluşumuz otobüslerinin gelir, gider, yolcu ve araç sayıları vb. istatistiki verileri tutmak, ilgili birimlere sunmak.

3)Kural ihlali yapan sürücü personeli hakkında gerekli görüldüğünde inceleme başlatmak ve inceleme-soruşturma iş ve işlemlerini yürütmek.

4) Toplu taşıma araçları (EGO, ÖTA ve ÖHO) ile ilgili araç takip sistemi alt yapısının oluşturulması ve araçların takip edilebilmesini sağlayan, GPRS, kamera sistemi vb. teknik cihazların çalışır halde bulundurulmasını denetlenmek.

5)Filo Takip ve Yönetim Sistemi ile 7/24 saat, güzergâh, km, hız ve durak noktaları, durakta gereksiz bekleme yapıp yapmama ya da nerelerde bekleme yaptıklarını takip etmek, araçların emniyetini sağlamak, kusurlu sürücülerin raporlarını hazırlayarak, sürecin takibi, hareket saatleri, servis ve rotasyon programları vb. takip ve denetimini yapmak.

6) Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ile Özel Halk Otobüslerinin (ÖHO) ilgili mevzuat çerçevesinde, kendilerine denetim yetkisi verilen personel tarafından saha denetimlerini gerçekleştirmek, gerekirse Tespit ve Denetim Formu düzenlemek.

7) Özel Toplu Taşıma Araçlarına ait (ÖTA ve ÖHO) fatura, kaza raporu, onarım izni gibi resmi özür gibi belgelerinin kabul ve kayıt işlemlerini yürütmek.

8) Yapılan denetimler sonucunda düzenlenen Tespit ve Denetim Formu gibi tutulan raporlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından Başkent153, CİMER, dilekçe, e-mail, faks şikâyetleri doğrultusunda gündem hazırlayarak ceza komisyonuna havale etmek ve çıkan sonuca göre tebligat ve ceza tahsillerini yapmak, söz konusu şikâyetleri cevaplamak.

9) Özel Toplu Taşıma Araçlarına (ÖTA ve ÖHO), ilgili yönetmelik çerçevesinde Özel İzin Belgesi vermek, Uygunluk Belgesi, Çalışma Ruhsatı düzenleme, yıllık uygunluk, yenileme, devir, işletici değişikliği ve benzeri işlemleri yapmak ve durak katılım bedeli tahsili ve takibini yapmak.

10) Kuruluşumuza ait araçların karıştığı maddi hasarlı, yaralama veya ölümlü kazalardan ve Kuruluşumuzu zarara uğratan çeşitli olaylardan kaynaklanan hasar, sigorta ve gelir yoksunluğu bedellerinin tahsilâtları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

11) Her türden kapalı ve açık durakların takılması, sökülmesi yer değiştirilmesi, montajı vb. işleri yapmak, Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri ile koordinasyonunu sağlamak.

12)Kuruluşumuzun hizmetlerine ait 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullandırılmasına Dair Kanun gereği ve diğer yollarla yapılan şikâyet, soru ve önerilere ait başvurularla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

13) Genel Müdürlüğümüzün uygun gördüğü reklam afişlerinin araçlara (ÖTA ve ÖHO) asılmasının ve süresinin bitimine kadar takip edilmesi iş ve işlemlerini yapmak.   

14) Müdürlüğe gelen ve giden evrakları elektronik ortamda (EBYS) kayıt altına alarak, Standart Dosya Planı dahilinde dosyalanmasını, dağıtılmasını, gönderilmesini, arşivlenmesini ve muhafazasını yapmak.

15) Genelge, tebliğ ve duyuruların müdürlük personeline bildirimini yapmak.

16) Müdürlükteki memur ve işçi personelinin yıllık izin programlarını yapmak, personel izin belgelerini düzenlemek ve personel sağlık raporları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

17) Müdürlüğün avans yetkilisi tarafından avans çekme – kapama işlemlerini yapmak.

18) Otobüs İşletme Dairesi Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmak.

geri