OTOBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI - İstatistik Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları

            1) İstatistik Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 • Kendisine bağlı personelin yasa, yönetmelik, yönerge ve genelgelere uygun olarak çalışmasını sağlamak,  
 • Müdürlüğü ile ilgili işlerin aksamaksızın düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bu amaçla gerekli önlemleri almak ve denetimlerde bulunmak
 • Müdürlüğünün çalışmaları hakkında Daire Başkanlığına bilgi vermek, önerilerde bulunmak,
 • Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak görev alanına giren yazıların elektronik ortamda yazılmasını, kurum içi ve dışı yazışmaların yapılmasını, gelen ve giden yazıların kayıtlarının tutulmasını, giden evrak suretlerinin dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,
 • Müdürlüğü ile ilgili yıllık iş programını hazırlamak, ilgili birimler ile koordineli olarak yıllık sigorta yapılacak varlıkların listesini hazırlamak, gereğini yapmak,
 • Müdürlüğünü ilgilendiren yasa, tüzük, karar, yönetmelik, yönerge, genelge ve bunlarda meydana gelen değişiklikleri takip etmek, uygulanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,
 • Müdürlüğünün Demirbaş, kırtasiye ve bilgisayar sarf malzemesi ihtiyacını belirlemek ve Daire Başkanlığına sunmak
 • İlgili mevzuat ve yönetmelik ile kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmakla yükümlü olup, Başkanın ve üst makamların yasa, tüzük, karar, yönetmelik, yönerge ve genelgeler ve Genel Müdürlük olurları doğrultusunda vereceği görevleri yerine getirmek
 • Otobüs işletmesinin gelir, gider, yolcu sayıları, kazalar, personel, araç, sigorta kullanım oranları vb. gibi tüm istatistiki verileri tutmak,  raporlamak, bu verileri analiz ederek ilgili birimlere sunmak,
 • Başkanlık ile ilgili yatırım programı ,performans bilgileri, bütçe teklifi vb. istatistiki verileri hazırlamak,ilgili birimlere sunmak,
 • Bilişim Sistemleri aracılığıyla yazılı, sözlü, gelen şikayetlerin cevaplandırılmasını, istatistiklerinin tutulmasını ve raporlanmasını yapmak, şikayetlerin ve soruşturmaların azaltılması ve yolcu memnuniyetinin artırılması için önlem almak,
 • Birimiyle ilgili İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve bu konuda yetkili üst birimlerle işbirliği yapmak, önlem almak, önlemlerin uygulanmasını sağlamak,
 • Bağlı bulunduğu başkanlığın günlük, aylık, yıllık faaliyet raporlarını ve başkanlık brifingini hazırlamak,
 • Otobüs İşletme Dairesi Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmaktır.

  2) İstatistik Şefliğinin görev,  yetki ve sorumlulukları
 • Şefliği ile ilgili işlerin kusursuz olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bu amaçla gerekli önlemleri almak, 
 • Kendisine bağlı personelin Kanun, Yönetmelik, Sözleşme ve Genelgelere uygun olarak çalışmasını sağlamak ve denetimde bulunmak,
 • Kendisine bağlı birimler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
 • Servisi ile ilgili yazışma ve dosyalama işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Bilişim Sistemleri aracılığıyla yazılı, sözlü, gelen şikayetlerin cevaplandırılmasını, istatistiklerinin tutulmasını ve raporlanmasını yapmak, şikayetlerin ve soruşturmaların azaltılması ve yolcu memnuniyetinin artırılması için önlem almak,
 • Otobüs İşletmesi ile ilgili günlük, aylık, yıllık faaliyet raporlarını ve brifingini hazırlamak,
 • Validatörlerde harcanan binişlerin para cinsinden istatistiğini tutmak ve raporlanmak,
 • Otobüs işletmesinin gelir, gider, yolcu sayıları, kazalar, personel, araç, sigorta kullanım oranları vb. gibi tüm istatistiki verileri tutmak,  raporlamak, bu verileri analiz ederek ilgili birimlere sunmak,
 • Başkanlık ile ilgili yatırım programı ,performans bilgileri, bütçe teklifi vb. istatistiki verileri hazırlamak,ilgili birimlere sunmak,
 • Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak görev alanına giren yazıların elektronik ortamda yazılmasını, kurum içi ve dışı yazışmaların yapılmasını, gelen ve giden yazıların kayıtlarının tutulmasını, giden evrak suretlerinin dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,
 • Şube Müdürü ve sıralı üst amirlerine karşı sorumlu olup, Şube Müdürü tarafından verilen diğer işleri mevzuata uygun olarak.

 

geri