OTOBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları

  • Kendisine bağlı araç ve personelin Yasa, Sözleşme, Tebliğ, Yönetmelik ve Genelgelere uygun olarak çalışmasını sağlamak ve denetimlerde bulunmak,
  • Müdürlüğü ile ilgili işlerin kusursuz olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bu amaçla gerekli önlemleri almak,  denetimlerde bulunmak,
  • Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak görev alanına giren yazıların elektronik ortamda yazılmasını, kurum içi ve dışı yazışmaların yapılmasını, gelen ve giden yazıların kayıtlarının tutulmasını, giden evrak suretlerinin dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,
  • Bilişim Sistemleri aracılığıyla yazılı, sözlü, gelen şikayetlerin cevaplandırılmasını, istatistiklerinin tutulmasını ve raporlanmasını yapmak, şikayetlerin ve soruşturmaların azaltılması ve yolcu memnuniyetinin artırılması için önlem almak,
  • Birimiyle ilgili İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve bu konuda yetkili üst birimlerle işbirliği yapmak, önlem almak,
  • Şube Müdürü ve sıralı üst amirlerine karşı sorumlu olup, Şube Müdürü tarafından verilen diğer işleri mevzuata uygun olarak yapmak.

 

geri