OTOBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI - İşletme Yönetimi Şube Müdürlüğü

İşletme Yönetimi Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları

 • Kendisine bağlı personelin yasa, yönetmelik, yönerge ve genelgelere uygun olarak çalışmasını sağlamak ve denetimde bulunmak,
 • Müdürlüğü ile ilgili işlerin aksamaksızın düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bu amaçla gerekli önlemleri almak ve denetimde bulunmak,
 • Başkanlığın diğer birimleri ile iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, koordineli olarak yatırım programını hazırlamak, bütçe performans ve kadro ihdas çalışmalarını yapmak,
 • Başkanlığa bağlı birimlerdeki personel ile ilgili tüm soruşturma ve kovuşturmaların yapılmasını, gerekli belge, ifade ve savunmaların değerlendirilmesini, EGO Personel Yönetmeliği, 657 sayılı DMK, İş Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi veya hizmet akitleri uyarınca suçluların cezalandırılması için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,
 • Başkanlığın diğer birimleriyle koordineli olarak sigorta yapılacak varlıkların yıllık listesini hazırlamak  
 • Her türden kapalı ve açık durakların takılması, sökülmesi yer değiştirmesi, montajı v.b. işleri yapmak,  Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri ile koordinasyonunu sağlamak,
 • Duraklar ilgili istatistiki verilerin güncel olarak tutulmasını sağlamak, durakların mevcut veya yeni kurulacak sistemlerle uyumlu çalışması için ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak ve raporlama yaparak üst makama sunmak,
 • Duraklarla ilgili her türlü istek, şikayet ve önerileri değerlendirmek, ilgili birimlerle koordine sağlamak,
 • Birimiyle ilgili İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını yaparak bu konuda yetkili üst birimlerle işbirliği yapmak ve önlem almak,   
 • İlgili mevzuat ve yönetmelik ile kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmakla yükümlü olup, üst makamların yasa, tüzük, karar, yönetmelik, yönerge ve genelgeler ve Olurları doğrultusunda vereceği görevleri yerine getirmek,
 • Bilişim Sistemleri aracılığıyla yazılı, sözlü, gelen şikayetlerin cevaplandırılmasını, istatistiklerinin tutulmasını ve raporlanmasını yapmak, şikayetlerin ve soruşturmaların azaltılması ve yolcu memnuniyetinin artırılması için önlem almak,
 • Birimiyle ilgili İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve bu konuda yetkili üst birimlerle işbirliği yapmak, önlem almak,
 • Hizmet Alımı /Danışmanlık Hizmeti vb. yöntemler ile temin edilip görevlendirilen personel ile ilgili yürürlükteki yasa, yönetmelik vb. mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak,
 • Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak görev alanına giren yazıların elektronik ortamda yazılmasını, kurum içi ve dışı yazışmaların yapılmasını, gelen ve giden yazıların kayıtlarının tutulmasını, giden evrak suretlerinin dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,
 • Otobüs İşletme Dairesi Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmaktır.    

 

geri