OTOBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI - İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

• Başkanlıkta görev yapan personelin yasa, yönetmelik, yönerge ve genelgelere uygun olarak çalışmasını sağlamak, personel hareketleri ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek ve takibini yapmak,
• Müdürlüğü ile ilgili işlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak gerekli önlemleri almak ve denetimde bulunmak,
• Müdürlüğe bağlı servislerde çalışanların iş bölümü ve görev tariflerini yapmak, servisler arası iş birliği ve koordinasyonu sağlamak,
• Birim çalışmaları hakkında Daire Başkanlığına bilgi ve rapor sunmak, önerilerde bulunmak,
• Başkanlıkça ihtiyaç duyulan her türlü araç, gereç, kırtasiye ve bilgisayar sarf malzemelerinin temin edilmesi, korunması, dağıtımı,  zimmetlenmesi ve muhafaza edilmesini sağlamak,
• Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak görev alanına giren yazıların elektronik ortamda yazılmasını, kurum içi ve dışı yazışmaların yapılmasını, gelen ve giden yazıların kayıtlarının tutulmasını, giden evrak suretlerinin dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,
• Başkanlığın her türlü taşınır ve taşınmaz mal işlemlerinin sigorta, muayene, kabul ve kontrol işlerini yürütmek,
• Vatandaşlar tarafından EGO Genel Müdürlüğünün toplu taşıma araçlarında unutulan kayıp eşyaların kayıt altına alınması, depolanması, duyuru ile ilan edilmesi, süresinde teslim alınmayan kayıp eşyaların satışı için gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi,
• Yürürlükte olan Psiko Teknik Değerlendirme ve Test İşlemlerine İlişkin Uygulama ve Esaslar ile ilgili yönetmelik ve bu konu ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde psiko teknik test iş ve işlemlerini yürütmek,
• İhtiyacı belirlenen, mal alımı, hizmet alımı, yapım işleri ve danışmanlık hizmet alımlarına ait ilgili birimlerden gönderilen teknik şartname doğrultusunda İdari Şartname,  Sözleşme Taslağı, Standart Formlar vb. ihale dokümanlarını hazırlamak veya hazırlatmak, Satınalma ve ihale süreçlerini, ilgili mevzuatlara göre takip edip yürütmek,
• Hizmet Alımı /Danışmanlık Hizmeti vb. yöntemler ile temin edilip görevlendirilen personel ile ilgili yürürlükteki yasa, yönetmelik vb. mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak/yaptırmak,
• Birimiyle ilgili İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve bu konuda yetkili üst birimlerle işbirliği yapmak, önlem almak,
• Bilişim Sistemleri aracılığıyla yazılı, sözlü, gelen şikayetlerin cevaplandırılmasını, istatistiklerinin tutulmasını ve raporlanmasını yapmak, şikayetlerin ve soruşturmaların azaltılması ve yolcu memnuniyetinin artırılması için önlem almak,
• Otobüs İşletme Dairesi Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmaktır.
• BELKA A.Ş. Şirketi, temizlik firması şirket çalışanlarının emeklilik, iş akdi fesh ile ilgili SGK yazışmaları ve özlük hakları ile ilgili yazışmalarını yapmak,
• Kendisine bağlı araç ve personelin Yasa, Sözleşme, Tebliğ, Yönetmelik ve Genelgelere uygun olarak çalışmasını sağlamak ve denetimlerde bulunmak,
• Müdürlüğü ile ilgili işlerin kusursuz olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bu amaçla gerekli önlemleri almak,  denetimlerde bulunmak,
• Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak görev alanına giren yazıların elektronik ortamda yazılmasını, kurum içi ve dışı yazışmaların yapılmasını, gelen ve giden yazıların kayıtlarının tutulmasını, giden evrak suretlerinin dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,
• Bilişim Sistemleri aracılığıyla yazılı, sözlü, gelen şikayetlerin cevaplandırılmasını, istatistiklerinin tutulmasını ve raporlanmasını yapmak, şikayetlerin ve soruşturmaların azaltılması ve yolcu memnuniyetinin artırılması için önlem almak,
• Birimiyle ilgili İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve bu konuda yetkili üst birimlerle işbirliği yapmak, önlem almak,
• Resmi veya özel kişi ve kuramların, kurumumuzdan talep ettikleri araç kiralama ve tahsis işlemlerini yürütmek,
• Araç teslim öncesi depozitoların yatırılması, en yakın hareket hattında aracın teslim edilmesi, gidiş-dönüş saatlerinin tespiti, ücretin tahsilatını vb. iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,
• Başkanlığımızın uygun gördüğü reklam afişlerinin araçlara asılması için ilgili şube müdürlüklerine dağıtılması ve süresinin bitimine kadar takip edilmesi iş ve işlemlerini yapmak,
• Şube Müdürü ve sıralı üst amirlerine karşı sorumlu olup, Şube Müdürü tarafından verilen diğer işleri mevzuata uygun olarak yapmak.

 

 

geri