İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

1) Kendisine bağlı personelin yasa, sözleşme, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak çalışmasını sağlamak ve denetimde bulunmak.

2) Birimi ile ilgili yazışma ve dosyalama işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

3) Genelge, tebliğ ve duyuruların müdürlük personeline bildirimini yapmak.

4) Müdürlük personelinin eğitimi ile ilgili birim ya da birimlerle iş birliği yapmak.

5) Kurumun iş sağlığı ve güvenliği yönergesine göre iş ve işlemleri tesis etmek.

6) Kuruluşumuzu ilgilendiren mevzuat taslaklarını Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre incelemek, ilgili birimlerle koordinasyon sağlayarak son şeklini vermek ve yürürlüğe girmesi için iş ve işlemlerini yürütmek.

7) Mevzuat, yönerge, yazılı ve sözlü hizmet emirleri gibi konuları ilgili müdürlüklere bildirmek, bu hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.

8) Başkanlıkla ilgili İç Kontrol Faaliyetlerini olan görev dağılımı, iş akış şemaları, izlem çalışmaları, görev tanımları, iş analiz çalışmalarını yürütmek.

9) Daire Başkanlığının talimatlarını personele duyurmak ve sekretarya işlerini yapmak.

10) Stratejik plan, faaliyet raporu, performans programı gibi Dairesi Başkanlığı faaliyetlerine ilişkin bilgilerin Dairesi Başkanlığı bünyesindeki müdürlüklerden alınacak bilgilere göre hazırlanmasını sağlamak.

11) Birimi ile ilgili performans programı faaliyet raporları ve istatistiki bilgilerin tutulması sağlamak, Dairesi Başkanlığı bütçesini oluşturmak gerektiğinde ilgili birimlere göndermek.

12) Akaryakıt ve sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) istasyonlarının bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, işletilmesini sağlamak.

13) Sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) istasyonlarının 24 saat faal faaliyette bulunması için bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak.

14) CNG istasyonlarının çalışmalarını takip etmek, istasyonların ihtiyaçlarını tespit ederek istasyonlara servis hizmeti sağlamak ve CNG tesislerinde olası yangınlara karşı tedbir almak, doğalgaz ve elektrik sayaçlarını denetlemek.

15) Şarj istasyonlarının çalışmalarını takip etmek, istasyonların ihtiyaçlarını tespit ederek istasyonlara servis hizmeti sağlamak ve şarj tesislerinde olası yangınlara karşı tedbir almak, elektrik sayaçlarını denetlemek, şarj istasyonlarının bakım ve onarımlarını düzenli olarak yaptırmak.

16) EGO Genel Müdürlüğü akaryakıt motorin, benzin ve adblue ihtiyacını tespit etmek ve ihale işlemlerini takip etmek.

17) Akaryakıt istasyonlarının çalışmalarını takip etmek, istasyonların ihtiyaçlarını tespit ederek istasyonlara akaryakıt transferi sağlamak, servis ve akaryakıt tesislerinde olası yangınlara karşı tedbir almak, akaryakıt stoklarını takip etmek, denetlemek, akaryakıt istasyonlarının bakım ve onarımlarını düzenli olarak yaptırmak.

18) Akaryakıt istasyonlarında çalışan personelin çalışma vardiyalarını iş durumuna göre ayarlamak.

19) Her yıl ‘’serbest kullanıcı lisans belgesinin’’ vize işlemlerini yaptırmak, yeni kurulan akaryakıt istasyonlarının ruhsat işlemlerini tamamlayarak lisans belgesine dahil etmek.

20) Akaryakıt ve adblue otomasyon sisteminde akaryakıt stok seviyesi miktarlarını denetlemek, daire başkanlıkları nazarında tüketim miktarları ve talep olasılıklarını belirlemek.

21) Akaryakıt taleplerini değerlendirmek, zamanında, eksiksiz ve uygun kalitede karşılamak.

22) Kuruluşumuz harcama birimlerince, ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle alınış amaçları doğrultusunda kullanılma imkânı kalmayan veya tamiri mümkün veya ekonomik olmayan arızalar nedeniyle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılan hurda vasfı kazanmış malzemelerin yönetimini sağlamak.

23) Harcama birimlerince teslim edilen hurdaların cins ve miktarlarına göre hurda sahasında ayıklayarak muhafaza etmek.

24) Hurda malzemelerin dönemsel olarak ilgili Daire Başkanlığı tarafından satışının yapılabilmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak, satışın yapılmasına müteakip teslim işlemlerini gerçekleştirmek.

25) Satışı yapılacak hurda malzemelerin tartı işlemlerini sağlıklı bir şekilde yaparak gerekli bilgi ve dokümanları hazırlamak.

26) Diğer birimlerden tutanak karşılığı teslim alınan hurda malzemelerin stok alanına sevkiyatının sağlanması, ayrıştırılma ve istiflenmesi işlemlerini yapmak.

27) Tehlikeli atıkların kanun ve yönetmelikler çerçevesinde lisans sahibi firmalara teslim edilmesini sağlamak.

28) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi işlemlerini yürütmek.

29) Başkanlıkta görevli temizlik personellerinin kontrol ve koordinasyonunu sağlamak.

30) Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanı ve sıralı birim amirleri tarafından verilen diğer işleri yapmak.

 

Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı