Stok ve Ambarlar Şube Müdürlüğü

Stok ve Ambarlar Şube Müdürlüğü

1) Kendisine bağlı personelin yasa, sözleşme, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak çalışmasını sağlamak ve denetimde bulunmak.

2) Birimi ile ilgili yazışma ve dosyalama işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

3) Genelge, tebliğ ve duyuruların müdürlük personeline bildirimini yapmak.

4) Müdürlük personelinin eğitimi ile ilgili birim ya da birimlerle iş birliği yapmak.

5) Kurumun iş sağlığı ve güvenliği yönergesine göre iş ve işlemleri tesis etmek.

6) Harcama yetkililerince kendilerine verilen görevleri ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında, 18/01/2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

7) Malzeme ve çeşitlerinin sınıflandırılmasını, kataloglarının ve gereğinde kullanış tanımlarının hazırlanmasını, sağlamasını ve gerekli değişikliklerin izlenmesini sağlamak.

8) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.

9) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.

10) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.

11) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.

12) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.

13) Yedek parça ve malzemeler için ambar durumu stok belgelerini hazırlatmak, yedek parça ve malzemelerin stoklanmasını, uygun şartlarda muhafaza edilmesini, talep eden birimlere teslim edilmesini sağlamak.

14) Yedek parça ve malzemelerin ambara giriş ve çıkış işlemlerini yaptırmak, mal kabul komisyonlarını bilgilendirmek, kabulü yapılan mallarla ilgili evrakları ilgili birime iletmek.

15) Ambar takip sistemini sağlıklı olarak çalışmasını sağlamak, ‘’taşınır kayıt ve kontrol yetkisi’’ sorumluluğunda, şubesine bağlı ambardan her yıl 1 defa ambar sayımı yapmak.

16) Sorumlu olduğu ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılmamak.

17) Düzenlenen Taşınır İşlem Fişi ve Muayene Kabul Komisyon Tutanaklarını Arşiv Yönetmeliği gereği arşivlenmesini ve imhasını sağlamak.

18) Kullanımda bulunan dayanaklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.

19) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.

20) Ambarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikler nedeniyle meydana gelebilecek kayıp ve noksanlıklarla ilgili gerekli tedbirleri almak, harcama yetkilisine bildirmek.

21) Her türlü malzeme, makine, taşıt ve araç – gereçlerin akaryakıt, adblue, madeni yağ ve antifriz en az ve en çok stok seviyeleri ile bunların yıllık tüketim miktarını, işletme giderlerini izlemek, kayıt ve sicillerini tutmak ve bunları takip etmek.

22) Kullanıcı birimlerden gelen garanti kapsamında değişimi yapılması istenen malzemelerin ön incelemesini yapmak, garanti kapsamında olup olmadığına karar vermek.

23) Garanti kapsamında değiştirilmesi gereken yedek parça veya malzemelerle ilgili gerekli işlemleri yapmak veya yaptırmak, bu kapsamda yüklenici ile iletişim kurmak, gerekli yazışmaları yapmak, ilgili birim müdürlüklerini bilgilendirmek, garanti kapsamında değişimi yapılacak yedek parça veya malzemelerin muayene kabul işlemlerini yapmak.

24) İhtiyaç duyulması halinde malzeme analizlerinin yaptırılması ve raporlandırılması süreçlerini takip etmek.

25) Garanti süreleri ile ilgili işlemleri takip etmek, bakım onarım programı üzerinden gelen günlük malzeme kullanım raporlarını incelemek, gerekli işlemleri yapmak.

26) Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanı ve sıralı birim amirleri tarafından verilen diğer işleri yapmak.
 

 

Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı