ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Makine İkmal Şube Müdürlüğü

Makine İkmal Şube Müdürlüğü

1) Kendisine bağlı personelin yasa, sözleşme, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak çalışmasını sağlamak ve denetimde bulunmak.

2) Birimi ile ilgili yazışma ve dosyalama işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

3) Genelge, tebliğ ve duyuruların müdürlük personeline bildirimini yapmak.

4) Müdürlük personelinin eğitimi ile ilgili birim ya da birimlerle iş birliği yapmak.

5) Kurumun iş sağlığı ve güvenliği yönergesine göre iş ve işlemleri tesis etmek.

6) Bağlı olduğu Dairesi Başkanlığının mal, hizmet, yapım işleri ve danışmanlık hizmet ihtiyaçlarının, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde satın alma işlemlerini yapmak, başta 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu olmak üzere ilgili diğer tüm Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge, Yönerge ve yasal mevzuat çerçevesinde alım süreçlerini yönetmek.

7) Daire Başkanı oluru ile gelen taleplerin alımını sağlamak amacıyla gereği için ilgili birimlere havalesini yapmak.

8) Alım sürecinde toplanan yaklaşık maliyetleri kontrol etmek ve imzalamak.

9) Bütçe ödenek kontrollerini yaparak ihale, doğrudan temin onay belgeleri ile harcama talimatlarını ihale yetkilisi onayına sunmak.

10) İhale komisyonları ile muayene, kabul ve kontrol komisyon görevlendirmelerini ihale yetkilisi onayına sunmak.

11) Kabulü yapılan işlerle ilgili ödeme emirlerini düzenlemek, kontrol etmek, ihale yetkilisi onayına sunmak ve ilgili birime göndermek.

12) Alımı yapılan işlerle ilgili alınan teminatları Mali Hizmetler birimine göndermek, sözleşme şartlarına uygun olarak iade işlemlerini yapmak.

13) Taahhüt dosyalarını, ihale kararlarını, yapılan sözleşme ile sipariş yazılarını ilgili birimlere göndermek.

14) İşçilik içeren ve ihale ile alımı yapılan işleri süresi içerisinde bağlı Sosyal Güvenlik Merkezine bildirmek.

15) Teminat iadesi için ilişiksiz belgesinin hazırlanması amacıyla Sosyal Güvenlik Merkezinin talep ettiği bilgi ve belgeleri göndermek.

16) İhale mevzuatına tabi alımlar için 4735 sayılı Kanun ile sözleşme hükümlerine aykırı durumlarda yasaklama ve teminatın gelir kaydedilmesi amacıyla gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

17) Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli olarak kullanılması amacıyla sorumluluk alanı ile ilgili iş ve işlemlerde gerekli tedbirleri almak, plan, program ve organizasyonları yapmak ve/veya yaptırmak.

18) Alım konusu işlerde rekabetin ve çeşitliliğin artırılması ile yeni tedarikçilerin katılımlarının sağlanması amacıyla araştırmalar yapmak, fuar ve gezilere ilgili birim personelleri ile beraber katılmak, görüşmeler yapmak.

19) Kendisine bağlı personelin mevzuata uygun olarak çalışmasını sağlamak ve denetimde bulunmak.

20) Birimi ile ilgili performans programı, faaliyet raporları ve istatistikî bilgilerin tutulmasını sağlamak, gerektiğinde ilgili birimlere göndermek.

21) Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanı ve sıralı birim amirleri tarafından verilen diğer işleri yapmak.

 

Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı