EGO-WIFI KVKK AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu, Kişisel Veri Kategorileri ve Toplanma Yöntemleri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVKK”) uyarınca; iletişim bilgileri ve işlem güvenliği bilgileri şeklindeki kişisel verileriniz tarafınızdan; elektronik ortamda yazılı veri aktarım yolu ile tamamen otomatik olan yollarla toplanmakta ve veri sorumlusu olarak EGO Genel Müdürlüğü (“Kurum”) tarafımızca, detayları aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Tarafımızca toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlara ve hukuki sebeplere bağlı olarak işlenmektedir.

Veri İşleme Amacı

Veri Kategorisi

Hukuki Sebep

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

İletişim, İşlem Güvenliği

6698 sayılı KVKK m.5/2-a

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 

6698 sayılı KVKK m.5/2-ç

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İzin Verilmesi Durumda İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İletişim

6698 sayılı KVKK m.5/1

İlgili kişinin açık rızasının bulunması 

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İletişim, İşlem Güvenliği 

6698 sayılı KVKK m.5/2-f

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

3. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz aşağıdaki şartlar dâhilinde üçüncü kişilere aktarılabilmektedir;

Aktarımın Hukuki Sebebi

Aktarımın Amacı

Aktarım Yapılan Taraf

6698 sayılı KVKK m.8/2-a

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

 Yetkili Kamu Kurumları

6698 sayılı KVKK m.8/2-a

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 Dış hizmet alımının gerçekleştirilmesi

 İş Ortakları

4. Başvuru Usul ve Esasları

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı KVKK’nın 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile aşağıdaki yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Kurum olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurum tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
 

Başvuru Yolu

Başvuru Adresi

KEP ile ileteceğiniz elektronik ileti

ego@hs01.kep.tr

Sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı olarak ileteceğiniz ileti

kvkk@ego.gov.tr

Yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile ileteceğiniz başvuru kanalı

Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 Yenimahalle /Ankara