EGO Hakkında Engelli Sayfası

EGO Genel Müdürlüğü 4325 ve 5393 sayılı yasalarla oluşmuş ve bu yasalardaki esaslara ve özel hukuk hükümlerine göre idare edilen özel bütçeli, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na bağlı, tüzel kişiliği olan ve kamusal görev yapan bir Genel Müdürlüktür. 
Yeni Hizmet Binası EGO Genel Müdürlüğü yetki kullanma açısından İdare Encümeni ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ne karşı sorumludur. Genel Müdürlükçe alınan kararlar ve uygulamalar İdare Encümeni onayı alındıktan sonra uygulamaya konulmaktadır.
EGO Genel Müdürlüğü teşkilât yapısı, norm kadro esaslarına uygun olarak Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve Şube Müdürlerinden oluşmaktadır. Genel Müdür adına inceleme, soruşturma ve denetim hizmetleri Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca yürütülmektedir. İçişleri Bakanlığı vesayet denetimi kapsamında iş yürütümünü teftiş etmektedir.

Sayıştay Başkanlığı tarafından da dış denetim yapılmaktadır.
EGO Genel Müdürlüğü’nde stratejik planlama ve yönetim, kurumsal gelişimin sağlanmasında önemli bir uygulama olup bütçenin oluşturulmasında faaliyet bütçe ilişkisi, performans programı esas alınmaktadır.
Stratejik yönetim ve planlama ile performans yönetimi çalışmaları, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından, bu hizmetler kapsamında yürütülen bütçeleme çalışmaları, muhasebe, kesin hesap, raporlama görevleri Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 5018 sayılı kanun gereğince İç Denetim Birim Başkanlığı kurulmuştur.
Raylı Sistem HizmetleriEGO Genel Müdürü, idarenin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisidir. EGO Genel Müdürü 4325 sayılı kanunun 6. maddesinde gösterilen usullere göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nın teklifi üzerine Ankara Valisi tarafından atanır. Kuruluşumuzda 3 adet Genel Müdür Yardımcısı bulunmakta olup atanmaları aynı yöntemle yapılmaktadır.
Genel Müdür İdare Encümeni’nin Başkanı ve yüksek yönetici kademesinin başı olarak yasaların verdiği görevleri yapar ve yetkilerini kullanır. Genel Müdürlüğü, idari ve adli yargı organları ile üçüncü şahıslar nezdinde temsil eder ya da ettirir.

Bu çerçevede üst yönetici olarak EGO Genel Müdürü, Genel Müdürlüğün tüm hizmet ve faaliyetlerini sevk ve idare etmekle görevlidir.