RAYLI SİSTEM YOLCU TAŞIMA YÖNERGESİ

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

RAYLI SİSTEM YOLCU TAŞIMA YÖNERGESİ

 

 

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1

Bu yönerge, ANKARAY ve ANKARA METROSU’nun, toplu taşıma hizmetlerinden yararlanan yolcuların güvenli, rahat ve seri bir şekilde taşınması için, yolcuların uymakla zorunlu oldukları kuralları ve bu kurallara aykırı davrananlara uygulanacak cezai yaptırımları; halkın yolculuk esnasında istasyon ve tren vagonlarında unuttukları eşyaların saklanması, korunması, buluntu eşyaların sahiplerine iadesi, sahipsiz eşyaların satılması ve ANKARAY ile ANKARA METROSU’nda görev yapan personelin yetkilerini kapsar.

 

DAYANAK

MADDE 2

Bu yönerge; 4736 sayılı kanun , 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 4207 sayılı Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 27/11/1989 gün 318 ve 25/10/1993 gün 339 sayılı kararları ile ANKARAY ve ANKARA METROSU’nun yapım ve işletme hakkının EGO’ya verilmesi kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

MADDE 3

Bu yönergenin uygulanmasında;

a) EGO: Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesini,

b) ANKARAY: Ankara, Hafif Raylı Toplu Taşım Sistemini,

c) EGO İdare Encümeni: 4325 sayılı Yasanın 7 inci maddeleri ile oluşan kurulu,

ç) İşletici:ANKARAY ve ANKARA METROSU işleticisini, ifade eder.

 

GÜVENLİK VE KİMLİK KONTROLÜ

MADDE 4

(1) ANKARAY ve ANKARA METROSU ‘nda görev yapan Özel Güvenlik personeli gerektiği hallerde yolcuların ve işletmenin güvenliğini sağlar ve bu Yönergede belirtilen durumlarda kimlik kontrolü yapar.

 

HAK VE YETKİLER

MADDE 5

(1)Bu Yönergede bahsedilen talimatlara, ANKARAY ve ANKARA METROSU’nu kullanan ve işleten şahıslar uymak zorundadır. Ayrıca, eylemleri yasalara göre suç teşkil edenler kolluk kuvvetleri gelinceye kadar 4 üncü madde uyarınca Özel Güvenlik Personeli tarafından tutulur ve kolluk kuvvetlerine teslim edilir.

(2) Görev sınır ve yetkileri içinde olmak kaydıyla İstasyon ve trenlerdeki görevliler talimatlara aykırı davranan veya kuşku verici davranışta bulunan kişilerin kimliklerini kontrol etme, adresini sorma ve belirlenmiş bir formu kimliklerine uygun şekilde doldurup imza etmelerini isteme hakkına sahiptir. Buna uymayanlar trenlerden indirilir ve kolluk kuvvetlerine teslim edilir.

 

YASAKLAR VE CEZALAR

MADDE 6

(1) ANKARAY ve ANKARA METROSU istasyonlarında görevliler ve serbest kart taşıyanlar hariç hiç kimse turnikelerden biletsiz geçemez. Aksi halde 200 tam bilet tutarında ceza makbuz karşılığı uygulanır.

(2) Kullanılan biletler, ücretli alan terk edilinceye kadar saklanmak zorundadır. Yapılan kontrollerde bileti bulunmayan veya biletsiz yolculuk etme hakkı olduğunu kanıtlayamayan kişilere biletsiz yolcu muamelesi yapılır ve 50 tam bilet tutarı ceza makbuz karşılığı uygulanır.

(3) İndirimli bilet hakkı bulunan kişiler bu haklarını kanıtlayan belgelerini geçiş anında görevlilere göstermek zorundadır. Görevliler ve serbest kart taşıyan kişiler yetkililere görev kartlarını göstermeden istasyon turnikelerinden ücretli alana geçemez. Aksi halde 200 tam bilet tutarı ceza makbuz karşılığı uygulanır.

(4) Altı yaşından büyük çocuklara bilet alma zorunluluğu olup, ilköğretim çağındaki çocuklar paso göstermeden indirimli bilet hakkından yararlanır.

(5) İstasyon ve araçlarda yerlere tükürülmez, çöpler yerlere atılmaz. Aksi halde 20 tam bilet tutarı ceza makbuz karşılığı uygulanır.

(6) İstasyon ve araçlarda tütün ve tütün mamulleri, alkol, uyuşturucu maddeler v.b ile her türlü kabuklu yiyecek yenilmez ve içilmez. Tütün ve tütün mamulleri içenlere 4207 sayılı Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun ilgili maddesi uyarınca ceza tahakkuk ettirilir.

(7) İstasyonlar ve araçlarda diğer yolcuları rahatsız edecek şekilde davranışta bulunulamaz. Aksi halde 20 tam bilet tutarı ceza makbuz karşılığı uygulanır.

(8) İstasyon ve araçlara patlayıcı, yanıcı, parlayıcı maddelerle girilemez ve bu maddelerle yolculuk yapılamaz. Aksi halde 50 tam bilet tutarı ceza makbuz karşılığı uygulanır.

(9) Yolcuların elde kolayca taşınabilir eşyaları haricindeki büyük parça koli, paket, ve benzeri eşyaları istasyona ve araca sokmaları yasaktır. Aksi halde 50 tam bilet tutarı ceza makbuz karşılığı uygulanır.

(10) Yolcular yanlarında taşıdıkları çanta ve eşyalardan sorumludurlar; sahipsiz ve terk edilmiş olarak bulunan eşyalar, şüpheli çanta veya paket muamelesi görecektir.

(11) İstasyon Güvenlik Görevlileri, şüpheli şahıs ve paketleri arama yetkisine sahiptir.

(12) Her türlü akıcı, kırılabilir, dökülebilir, rahatsız edici kokan katı, sıvı, toz türü maddeler, yeterli ve gerekli önlemi almadan istasyon ve araçlara sokulamaz. Önlemi alınmış olsa dahi akan, dökülen, saçılan maddelerden yolcu sorumludur. Aksi halde 20 tam bilet tutarı ceza makbuz karşılığı uygulanır.

(13) İstasyonlara ve araçlara önlemi alınmış kafeste taşınabilen evcil hayvanlar haricinde hiçbir hayvan sokulamaz. Aksi halde 20 tam bilet tutarı ceza makbuz karşılığı uygulanır.

(14) İstasyonlarda ve araçlarda izin verilen kişi, kurum ve kuruluşlar ile izin verilen yerler hariç hiç kimse el ilanı, duvar afişi ve benzeri asamaz, dağıtamaz. Aksi davranışta bulunanlar için kanunların öngördüğü iş ve işlemler yapılarak güvenlik kuvvetlerine teslim edilir.

(15) İzin verilen yerlerdeki ilan, duvar afişi ve benzeri yayınlar çıkarılamaz, değiştirilemez, tahrip edilemez. Aksi halde 50 tam bilet tutarı ceza makbuz karşılığı uygulanır.

(16) İstasyonlarda ve araç içerisinde ve yolculuk esnasında toplu gösteri, yasadışı gösteri, propaganda ve gösteri yapılamaz. Aksi davranışta bulunanlar için kanunların öngördüğü iş ve işlemler yapılarak güvenlik kuvvetlerine teslim edilir.

(17) İstasyon ve araçlarda, EGO’nun izni dışında fotoğraf ve video çekimi yapılması yasaktır.

(18) EGO’nun izin verdiği durumlar hariç herhangi bir nesne veya mal istasyonlarda ve araçlarda satılamaz, sergilenemez, bu amaca yönelik olarak hiç kimse çığırtkanlık yapamaz ve bu tür faaliyette bulunamaz. Aksi davranışta bulunanlar için kanunların öngördüğü iş ve işlemler yapılarak güvenlik kuvvetlerine teslim edilir.

(19) İstasyonlarda ve araçlarda dilenmek veya para toplamak yasaktır. Aksi davranışta bulunanlar için kanunların öngördüğü iş ve işlemler yapılarak güvenlik kuvvetlerine teslim edilir.

(20) İstasyonlarda acil durum telefonları, acil durum butonları, yangın alarm butonları ve araçlarda bulunan yolcu alarm kolu, kapı acil çıkış kolu kullanım talimatı dışında kullanılamaz. İstasyonlardaki ve araçlardaki yangın dolaplarını ve yangın tüplerini amacı dışında açmak ve kullanmak yasaktır. Aksi halde 50 tam bilet tutarında ceza makbuz karşılığı uygulanır.

(21) İstasyonlarda "GİRİLMEZ" uyarısı olan yerlere ve odalara yetkili, görevli ve izinli kişiler dışında girilmez.

(22) İstasyonlarda ve araçlarda her türlü araç, gereç, cihaz, oturma üniteleri ve benzeri ekipmana zarar verilemez. Zarar verenler verdikleri hasarın bedelini ödemek zorundadır.

(23) İstasyonlarda araç yokken, araç durmadan sarı/beyaz güvenlik şeridini ihlal etmek yasaktır. Aksi halde 10 tam bilet tutarı ceza makbuz karşılığı uygulanır.

(24) İstasyonlarda ray hattına inmek, karşıdan karşıya geçmeye çalışmak can güvenliği açısından tehlikeli ve yasaktır. İstasyon ve araçlarda insan hayatını tehlikeye sokacak davranışlarda bulunulamaz. Aksi halde 50 tam bilet tutarı ceza makbuz karşılığı uygulanır.

(25) İstasyonlarda ve araç içerisinde bebek arabaları dışında, bisiklet, kay kay, paten ve benzeri araçların kullanılması yasaktır. Aksi halde 50 tam bilet tutarı ceza makbuz karşılığı uygulanır.

(26) İstasyonlar ve araçlar da genel ahlak kuralları dışında davranılamaz.

(27) Yürüyen merdiven ve merdivenlerde oturmak, beklemek, kaymak yasaktır. Aksi halde 20 tam bilet tutarı ceza makbuz karşılığı uygulanır.

(28) Yürüyen merdivenler ve merdivenler her zaman soldan geçişe izin verecek biçimde kullanılır, yolcu akışı her zaman sağ taraftan yapılır.

(29) Yolcular istasyonlarda ve araçlarda görevlilerin yazılı ve sesli duyuru talimatlarına uymak zorundadır. İstasyonlar ve araçların çeşitli nedenlerden dolayı boşaltılması için yetkililerce yapılan ve her türlü sesli duyuru ile verilecek talimatlara uymaları zorunludur.

(30) Engelli vatandaşlara, yaşlılara, hamile ya da bebekli bayanlara yer verilir; inerken ve binerken öncelik tanınır.

(31) Trenlere binerken öncelikle inenlere yol verilir.

(32) Araçlara iniş veya binişlerde kapıların kapanmasına engel olmak veya aracın hareket etmesini engelleyecek davranışlarda bulunmak yasaktır. Aksi halde 30 tam bilet tutarı ceza makbuz karşılığı uygulanır.

(33) Bu maddedeki yasaklar ve cezaların tespiti, ilgililere tebliği ve cezaların takibi EGO Genel Müdürlüğü personeli ve yetkilendireceği işletici tarafından yapılacaktır.

 

YOLCULARIN ŞİKAYET VE İSTEKLERİ

MADDE 7

(1) Yangın, gasp, saldırı, taciz, ve benzeri durumları gören yolcular araçlarda yolcu alarm kolunu/şeridini, istasyonlarda acil durum butonunu, yangın alarm butonunu ve acil durum telefonunu kullanarak uyarıda bulunmalıdır.

(2) Yolcular şikayetlerini yazılı ve sözlü olarak İstasyon İşletme Şeflerine iletebilir veya istasyonlardaki şikayet kutularına yazılı olarak bırakabilirler; ayrıca şikayetlerini, istasyonlardaki işaretle belirlenmiş özel telefonu kullanarak iletebilirler.

(3) Yolcular buldukları kayıp eşyaları ve maddeleri İstasyon İşletme Şeflerine veya Güvenlik Görevlilerine tutanakla teslim etmelidir.

(4) Uzun süre saklanamayacak yiyecek ve içecekler gibi maddeler kayıp edilen günün sonuna kadar bekletilir. Gerekiyorsa tutanak tutularak imha edilir veya hayır kurumlarına teslim edilir.

 

KAYIP EŞYA SAKLAMA

MADDE 8

(1) İstasyon ve araçlarda unutulan eşyalar, eşyayı bulan görevli tarafından tutanak düzenlenmek suretiyle teslim alınır ve bir yıl süreyle saklanır. Sahibi çıkmayan eşyalar, bir yıllık bekleme süresi sonunda, EGO Genel Müdürlüğü’nce oluşturulan komisyonca değerleri belirlenerek açık artırma ile satışa çıkarılır.

 

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

MADDE 9

(1) EGO İdare Encümeni’nin 05/12/1996 tarih ve 96/801 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 12/12/1996 tarihli onayı ile yürürlüğe giren Raylı Sistem Yolcu Taşıma Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) ANKARAY ve ANKARA METROSU işletmesine ait işaretle belirtilen giriş merdivenleri, işletme süresi dışında sürgülü kapılarla kapanan alan içine giren ve araçlarla seyahat eden herkes bu talimatlara uymayı kabul eder.

(3) Her türlü anlaşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

(4) Bu yönerge, EGO İdare Encümeni’nin kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

(5) Bu yönerge hükümlerini EGO Genel Müdürü yürütür.

Etiketler: ankaray