EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİNE (TPG) İLİŞKİN DUYURU

Sayı:2023/51

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİNE (TPG) İLİŞKİN DUYURU

EGO Genel Müdürlüğümüzce, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) finansmanı ile 273 otobüs alımı ve CNG İstasyonu kurulumu gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda sürecin bir parçası olan Kuruluşumuzun finansal ve operasyonel performansının iyileştirilmesi, temel performans göstergelerinin geliştirilmesi, finansal raporlarının uluslararası raporlama standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi, filo modernizasyonundan kaynaklanan emisyon azaltımlarının hesaplanması, çevresel ve sosyal hizmetlerde iyileştirmeler yapılması amacıyla Banka’nın sağlamış olduğu hibeyle “Kurumsal Kapasite Geliştirme Projesi” yürütülmektedir.

Otobüs Alım Projesi, kapsamında iyileştirilmesi öngörülen çeşitli adımlar atılarak, Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, performansın iyileştirilmesi adına yararlı bir etkiye sahip olacak değişiklikler uygulanmaya başlanmıştır. Konuya ilişkin olarak Kuruluşumuzca 28 ayrı çalışmayı içeren bir Finansal ve Operasyonel İyileştirme Programı hazırlanmış ve uygulamasına başlanmıştır.

Bu program kapsamında Kuruluşumuz Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı bünyesinde, 23 Ağustos 2022 tarihinde, “Çevresel ve Sosyal Koruma Şube Müdürlüğü” kurulmuş ve böylece önemli bir adım atılmıştır.

Yine proje kapsamında özellikle Kuruluşumuzun toplu taşıma alanındaki çalışmaları ile vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren konuların Temel Performans Göstergesi (TPG) oluşturularak ölçülebilmesi amaçlanmıştır.

TPG’ler bir kuruluşun veya bir çalışanın performansını değerlendirmek için kullanılan ölçülebilir hedeflerdir. Herhangi bir kuruluş için temel performans göstergelerini hazırlamak, ilerlemeyi izlemek ve performansı değerlendirmek için oldukça önemlidir. Bu kapsamda, Kuruluşumuzun projeleri, kampanyaları, ürün ya da hizmetleri ile ilgili etkinliklerinin gerçekleştirilmesinde sağlanan başarı derecesi hakkında bir veri oluşturulması planlanmıştır.

2022 yılı Ağustos ayında, Kuruluşumuzun Stratejik Planı’nı destekler nitelikte bir dizi temel performans göstergeleri belirlenmiş ve ilgili daire başkanlıklarımızla istişare edilerek çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu göstergeler için 2022 ve daha önceki yıllara ait veriler, geçmişe dönük olarak derlenmiştir.

Performans göstergelerinin belirlenmesinde, söz konusu göstergelerin, EGO’nun operasyonel, mali, sosyal ve çevresel yönetimine katkı sunacak, anlaşılır ve benzer ölçekte hizmet veren farklı kuruluşlarla kıyaslama yapabilmeye olanak sağlayacak şekilde seçilmesine büyük önem verilmiştir. Belirlenen performans göstergeleri için veri toplama, verileri inceleme ve göstergeleri test süreci 2023 Şubat ayına kadar sürmüştür. Bu bağlamda belirlenen göstergeler için bazı baz değerler oluşturulması, veri toplama mekanizmalarının geliştirilmesi ve birimler arası iletişimin kolaylaştırılması amaçlanmıştır.

Geldiğimiz noktada, 2020-2024 dönemi Stratejik Planı’na destekleyici olması için operasyonel olarak takip edilecek 35 adet Temel Performans Göstergesi belirlenmiş ve Kuruluşumuzca bu maddelerin takibinin sağlanarak gerekli aksiyonların alınması uygun görülmüştür.

Temel performans göstergelerinin Kuruluşumuzca belirlenen gelişmesine ışık tutması ve Ankara halkına vermiş olduğumuz toplu taşıma hizmetinin daha güvenilir, daha hızlı, daha ekonomik ve daha konforlu sunulmasında önemli katkısı olacağı öngörülmektedir.

Kuruluşumuzca takip edilecek temel performans göstergeleri arasında; otobüs zamanında kalkış/hareket oranı; Ankaray ve Metro zamanında kalkış/hareket oranı; Ankaray ve Metro doluluk oranı; toplu taşıma araç filosu (otobüs) ortalama yaşı; otobüs km başına yıllık bakım, onarım ve yedek parça maliyeti; kadın şoförlerin oranı; yönetim ekibinde bulunan kadınların oranı ve düzenlenen eğitimlere yönelik çalışanların memnuniyet düzeyi yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yayın Tarihi: 15.08.2023
Okunma Sayısı: 2753