RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Satınalma Şube Müdürlüğü

Satınalma Şube Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri

 • Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı ve bağlı Şube Müdürlükleri ile Ankaray ve Metro işletmelerinin mal alımı, hizmet alımı, yapım işleri ve danışmanlık hizmet alımlarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu Kanunları tamamlayıcı karar, yönetmelik, tebliğ ile genelgeler ve tabi olduğu diğer mevzuat doğrultusunda ihale işlerini yürütmek,
 • Bütçe ödenek imkânları ölçüsünde azami tasarruf ve standardizasyon dikkate alınarak, 4734 sayılı Kanun ve ilgili kanunlar çerçevesinde Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı ve bağlı Şube Müdürlükleri ile Ankaray ve Metro işletmelerinin hizmetlerinde ihtiyaç duyulan her türlü makine, araç, gereç ve bunların yedek parçalarını, iç ve dış piyasadan uygun şartlarda temin etmek ve alımlar için dosya düzenlemek,
 • Görev verilen hizmet alımlarına ait gerekli her türlü iş ve işlemi yapmak veya yaptırmak,
 • Yatırım teşvik mevzuatı doğrultusunda Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı yatırımlarından teşvik belgesi alınabilecekler için gerekli müracaatları yapmak, alınmış belgelerin yatırım sürelerini takip ederek izlemek ve yatırımları tamamlanan teşvik belgelerini kapatmak,
 • Dış alımlarda akreditif açılması ve banka işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, ithalat şekline göre gerektiğinde malın nakliyesinin, nakliye sigortasının yapılması, gümrük işlemlerinin tamamlanması ve malların mevzuata uygun teslim alınmasını sağlamak,
 • Alımı yapılacak olan mal ve malzemenin, ilgili teknik ve idari şartnameleri doğrultusunda muayene ve kabullerinin yapılabilmesi için gerektiğinde personeli görevlendirmek,
 • Personel arasında görev dağılımını yaparak, müdürlüğün sevk ve idaresi görevini yerine getirmek,
 • Müdürlük bünyesinde görev yapan personelin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetmek, ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, Finans ve Satınalma Şube Müdürlüğü ile diğer müdürlükler ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak,
 • Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Daire Başkanlığı Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisini kullanmak,
 • Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Daire Başkanlığı Makamına önerilerde bulunmak,
 • Müdürlük ile ilgili yazışmaları yapmak,  müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisini kullanmak,
 • Personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanlığı Makamına önerilerde bulunmak,
 • Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmeyi sağlamak,
 • Müdürlüğün göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Genel Müdürlük Makamına karşı sorumlu olmak,
 • Raylı Sistemler Dairesi Başkanı tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

geri