BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Elektronik Kart Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü

Elektronik Kart Yönetim ve Denetimi Şube Müdürlüğünün görev ve yetkileri, görev, yetki ve sorumlulukları

 • Kendisine bağlı personelin yasa, yönetmelik, yönerge ve genelgelere uygun olarak çalışmasını sağlamak,  
 • Müdürlüğü ile ilgili işlerin aksamaksızın düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bu amaçla gerekli önlemleri almak ve denetimlerde bulunmak,
 • Müdürlüğünün çalışmaları hakkında Daire Başkanlığına bilgi vermek, önerilerde bulunmak,
 • Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak görev alanına giren yazıların elektronik ortamda yazılmasını, kurum içi ve dışı yazışmaların yapılmasını, gelen ve giden yazıların kayıtlarının tutulmasını, giden evrak suretlerinin dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,
 • Elektronik Ücret Toplama sisteminin sorunsuz yürütülmesi için yeni gelişmeler çerçevesinde önlemler alınmasını sağlamak,
 • Akıllı durak sisteminin çalışması, verilerin doğru verilip verilmediğini denetlemek ve aksaklıkları tespit ederek, giderilmesini sağlamak,
 • Araç içi bilgilendirme, Araç içi kamera ve anons sisteminin çalışması, verilerin doğru verilip verilmediğini denetlemek ve aksaklıkları tespit ederek, giderilmesini sağlamak,
 • Elektronik Ücret Toplama sisteminin tüm donanımsal bileşenlerinin doğru çalışmasını denetlemek ve sözleşmeden doğan firma yükümlülüklerini takip etmek,
 • Sistemin alt yapı ve güvenliğini takip etmek, sistemin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek, Raporlama programlarının yazmak veya yazdırmak, mevcut raporların sistem doğruluğunu denetlemek,
 • Kişiselleştirilmiş kart veri tabanının güncellenmesini yapmak, Sistem veri tabanı ve tüm bileşenleri üzerinden sisteme giriş çıkışların ve yapılan değişiklikleri takip etmek, kaydını tutmak, veri güvenliğini sağlamak,
 • Belediyemiz hizmet sınırları dahilinde bayi yapılanmalarının konum ve sayı takibini yapmak, vatandaşların kartta erişilebilirlilik taleplerini, bayiler hakkındaki şikâyetlerini denetleyip değerlendirmek, vatandaş memnuniyetini arttırmak,
 • Bayilerin, Kiosk cihazlarının, Gişelerin yüklenici firma ya da sistem ile ilgili şikayetlerini değerlendirmek, yükleme ve perakende satışlarını sistem üzerinden ve yerinde denetlemek,
 • Elektronik Ücret Toplama sistemi ile ilgili olarak Bankaya yatan ücret ile bayi, gişe ve kiosk yükleme bilgilerini denetlemek,
 • Yüklenici firmaya ait hak edişleri, sözleşmeden doğan cezai işlemleri hazırlamak,
 • Müdürlüğünü ilgilendiren yasa, tüzük, karar, yönetmelik, yönerge, genelge ve bunlarda meydana gelen değişiklikleri takip etmek, uygulanmasını ve arşivlenmesini sağlamak, yıllık iş programını hazırlamak,
 • Bilişim Sistemleri aracılığıyla yazılı, sözlü, gelen şikayetlerin cevaplandırılmasını, istatistiklerinin tutulmasını ve raporlanmasını yapmak, şikayetlerin ve soruşturmaların azaltılması ve yolcu memnuniyetinin artırılması için önlem almak,
 • Müdürlüğünün Demirbaş, kırtasiye ve bilgisayar sarf malzemesi ihtiyacını belirlemek ve Daire Başkanlığına sunmak,
 • Birimiyle ilgili İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve bu konuda yetkili üst birimlerle işbirliği yapmak, önlem almak,  
 • Elektronik Ücret Toplama Sistemindeki veriler ile ilgili Ana Bilgi İşlem Merkezi’ne ulaştırılan bilgilerin değerlendirilmesini, değerlendirilen bilgilerin uygulama birimlerine iletilmesini sağlamak,
 • Elektronik Ücret Toplama Sistemindeki Validatör takılmasını, sökülmesini ve çalıştırılmasını, fiyat artışı, transfer süresini vb. programda yapılan her türlü değişikliği sistemde uygulamayı, sistemden alınan bilgilerin değerlendirilerek uygulama birimlerine iletilmesini sağlamak,
 • Yüklenici firma ile mutabakat raporu hazırlamak, ASKİ, EGO ve A.B.B. birimleri ile belediye şirketleri personellerine kurumsal seyahat kartı yüklemeleri yaptırmak,
 • Elektronik Ücret Toplama sisteminde kullanılan elektronik seyahat kartlarının üretim, kullanım ve denetim işlerini yürütmek.
 • Tekli manyetik kart üretimini takip ve denetimini sağlamak,
 • İlgili mevzuat ve yönetmelik ile kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmakla yükümlü olup, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmaktır.

 

geri